Kuo užsiima ES Taryba?

1. Veda derybas dėl ES teisės aktų ir juos priima

Taryba yra viena pagrindinių ES sprendimus priimančių institucijų.

Ji veda derybas dėl teisės aktų ir juos priima, dažniausiai kartu su Europos Parlamentu pagal įprastą teisėkūros procedūrą, taip pat vadinamą bendro sprendimo procedūra. Bendro sprendimo procedūra taikoma tose politikos srityse, kuriose ES turi išimtinę kompetenciją arba dalijasi kompetencija su valstybėmis narėmis. Šiais atvejais Taryba priima teisės aktus remdamasi Europos Komisijos pateiktais pasiūlymais.

2. Koordinuoja valstybių narių politiką

Taryba yra atsakinga už valstybių narių tam tikrų sričių politikos koordinavimą:

  • ekonominės ir fiskalinės politikos – Taryba koordinuoja valstybių narių ekonominę ir fiskalinę politiką, kad būtų sustiprintas ES ekonomikos valdymas; ji stebi valstybių narių biudžeto politiką ir stiprina ES fiskalinę sistemą; be to, ji nagrinėja teisinius ir praktinius euro, finansų rinkų ir kapitalo judėjimo aspektus
  • švietimo, kultūros, jaunimo ir sporto politikos – Taryba priima ES politikos programas ir darbo planus šiose srityse; juose nustatomi valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimo prioritetai
  • užimtumo politikos –  Taryba, remdamasi Europos Vadovų Tarybos išvadomis dėl ES užimtumo padėties, parengia metines gaires ir rekomendacijas valstybėms narėms

3. Plėtoja ES bendrą užsienio ir saugumo politiką

Taryba nustato ir įgyvendina ES užsienio ir saugumo politiką remdamasi Europos Vadovų Tarybos nustatytomis gairėmis. Tai apima ir ES teikiamą pagalbą vystymuisi bei humanitarinę pagalbą, gynybą ir prekybą. Taryba kartu su Sąjungos vyriausiuoju įgaliotiniu užsienio reikalams ir saugumo politikai užtikrina Sąjungos išorės veiksmų vientisumą, nuoseklumą ir veiksmingumą. 

4. Sudaro tarptautinius susitarimus

Taryba suteikia įgaliojimus Komisijai ES vardu vesti derybas dėl Europos Sąjungos susitarimų su ES nepriklausančiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis. Užbaigus derybas Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, nusprendžia, ar pasirašyti ir sudaryti susitarimą. Taip pat Taryba priima galutinį sprendimą sudaryti susitarimą, kai Parlamentas pateikia savo pritarimą (reikalingą srityse, kuriose taikoma bendro sprendimo procedūra), ir tą susitarimą ratifikuoja visos ES valstybės narės.

Šie susitarimai gali apimti plačias sritis, pavyzdžiui, prekybos, bendradarbiavimo ir vystymosi, arba gali būti skirti konkrečioms sritims, pavyzdžiui, tekstilės pramonei, žuvininkystei, muitinei, transportui, mokslui ir technologijoms ir t. t. 

5. Patvirtina ES biudžetą

Taryba kartu su Parlamentu patvirtina ES biudžetą.

Biudžetinis laikotarpis yra vieneri kalendoriniai metai. Dažniausiai jis patvirtinamas gruodžio mėn. ir pradedamas taikyti kitų metų sausio 1 d.