ES Taryba yra vienas juridinis asmuo, tačiau priklausomai nuo svarstomos temos posėdžiauja 10 skirtingų sudėčių.

Nėra jokios Tarybos sudėčių hierarchijos, tačiau Bendrųjų reikalų taryba atlieka specialų koordinatoriaus vaidmenį ir yra atsakinga už institucinius, administracinius ir horizontaliuosius klausimus. Užsienio reikalų tarybai taip pat suteikta speciali kompetencija.

Bet kurios iš 10 sudėčių Taryba gali priimti aktą, kuris priklauso kitos sudėties Tarybos kompetencijai. Todėl nė viename teisėkūros procedūra priimtame Tarybos akte Tarybos sudėtis neminima.

Tarybos posėdžiai

Tarybos posėdžiuose dalyvauja kiekvienos valstybės narės ministrų lygio atstovai. Taigi, dalyviai gali būti ministrai arba valstybės sekretoriai. Jie turi teisę prisiimti įsipareigojimus ir balsuoti savo šalies vyriausybės vardu. Į Tarybos posėdžius taip pat kviečiami už atitinkamas sritis atsakingi Europos Komisijos nariai. Europos Centrinio Banko atstovai kviečiami į posėdžius tada, kai jie yra pradėję teisėkūros procedūrą.

Balsavimo sistema

Įprasčiausias Tarybos balsavimo metodas yra kvalifikuota balsų dauguma, naudojama priimant apie 80 % ES teisės aktų.

Posėdžiams pirmininkauja 6 mėnesius Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės ministras. Išimtis yra Užsienio reikalų taryba – jos posėdžiams paprastai pirmininkauja Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai.

Taryba priima sprendimus paprasta balsų dauguma, kvalifikuota balsų dauguma arba vieningai, atsižvelgiant į sprendimą, kurį reikia priimti.

Taryba gali balsuoti tik tada, jei dalyvauja dauguma jos narių. 

Vieši posėdžiai

Kai Taryba svarsto pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų arba dėl jų balsuoja, Tarybos posėdžiai būna vieši. Šiais atvejais į posėdžio darbotvarkę įtraukiama dalis „Teisėkūros procedūra priimamų aktų svarstymas“. Pirmasis svarbių su teisėkūros procedūra nesusijusių pasiūlymų svarstymas taip pat yra viešas.

Be to, Taryba reguliariai rengia viešus debatus svarbiais klausimais, susijusiais su ES ir jos piliečių interesais. Vieši yra ir debatai dėl Bendrųjų reikalų tarybos 18 mėnesių programos, dėl kitų sudėčių Tarybos prioritetų ir dėl Komisijos 5 metų programos.