Žemės ūkio ir žuvininkystės taryba

ES Taryba

Žemės ūkio ir žuvininkystės taryba priima teisės aktus daugelyje sričių, susijusių su maisto gamyba, kaimo plėtra ir žuvininkystės valdymu.

Kaip dirba Žemės ūkio ir žuvininkystės taryba?

Į Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdžius susirenka kiekvienos ES valstybės narės ministrai. Daugumai valstybių narių atstovauja vienas ministras, atsakingas už abu sektorius, nors kai kurios atsiunčia du ministrus – vieną žemės ūkio, kitą žuvininkystės klausimams.

Posėdžiuose taip pat dalyvauja už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Europos Komisijos narys arba už jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos narys.

Posėdžiai paprastai rengiami kartą per mėnesį.

Apie žemės ūkio ir žuvininkystės politiką

Taryba priima teisės aktus (dauguma atvejų kartu su Europos Parlamentu) daugelyje sričių, susijusių su maisto gamyba, kaimo plėtra ir žuvininkystės valdymu.

Žemės ūkio politikai priklauso bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP), žemės ūkio vidaus rinkos taisyklių, miškininkystės, ekologinės gamybos, gamybos kokybės ir maisto bei pašarų saugos sritys. BŽŪP priemonėmis siekiama didinti žemės ūkio našumą, užtikrinti deramą žemės ūkiu besiverčiančios bendruomenės gyvenimo lygį, stabilizuoti rinkas, garantuoti pakankamą tiekimą ir užtikrinti vartotojams priimtinas tiekiamos produkcijos kainas.

Taryba taip pat priima teisės aktus dėl žuvininkystės politikos, dėl kiekvienos rūšies metinių bendrų leidžiamų sužvejoti kiekių (BLSK) bei kvotų nustatymo ir dėl žvejybos galimybių paskirstymo. Vienas iš svarbiausių uždavinių – užtikrinti, kad žuvininkystė būtų tvaresnė aplinkos atžvilgiu ir ekonomiškai perspektyvesnė, kartu sprendžiant tokias problemas kaip peržvejojimas ir pertekliniai laivyno pajėgumai.

Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos prioritetai Estijos pirmininkavimo laikotarpiu

Žemės ūkis

Žemės ūkio srityje pagrindinė pirmininkaujančios Estijos tema yra bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) ateitis. Pirmininkaujanti valstybė narė akcentuos BŽŪP supaprastinimą, daugiausia bendrojo („Omnibus“) reglamento kontekste.

Pirmininkaujanti valstybė narė taip pat siekia:

  • užtikrinti ES žemės ūkio tvarumą ir konkurencingumą
  • sustiprinti gamintojų padėtį maisto tiekimo grandinėje
  • prisidėti prie kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms
  • teikti pirmenybę nenumatytų atvejų planavimui augalų sveikatos srityje.

Ypač daug dėmesio bus skiriama taip pat tausiam žemės ūkio paskirties dirvožemio naudojimui. Spalio mėn. Taline turi įvykti aukšto lygio konferencija „Dirvožemio naudojimas tvariai maisto gamybai ir ekosisteminėms paslaugoms“.

Pirmininkaujanti Estija siekia atviros prekybos politikos ir prekybos susitarimų – ji parengs ES pozicijas tarptautinėse organizacijose ir pasieks, kad jos bus patvirtintos.

Be to, pirmininkaujanti valstybė narė skatins diskutuoti, kaip įdiegti skaitmeninius sprendimus siekiant užtikrinti, kad kontrolės priemonės būtų veiksmingos. Bendradarbiaujant su Europos Komisija bus surengta konferencija, kurioje bus aptarta integruota oficialios kontrolės informacijos valdymo sistema.

Žuvininkystė

Žuvininkystės srityje pirmininkaujanti Estija teikia pirmenybę reglamentams dėl kvotų, nes jie turi būti priimti ne vėliau kaip 2018 m.

Pirmininkaujanti valstybė narė siekia, kad būtų patvirtintos:

  • žvejybos Baltijos jūroje galimybės
  • žvejybos Juodojoje jūroje galimybės
  • žvejybos ES vandenyse ir už už jų ribų galimybės.

Bendros žuvininkystės politikos tikslas – iki 2020 m. užtikrinti didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį.

Pirmininkaujanti valstybė narė siekia padaryti pažangą ir kitose srityse, pavyzdžiui, valdymo planų srityje, ir mėgins, kai įmanoma, susitarti dėl bendro požiūrio. Ji siekia vėl pradėti diskusijas dėl daugiamečio Baltijos jūros lašišų valdymo plano.

Šio pirmininkavimo laikotarpio metu ji ketina paspartinti darbą rengiant Šiaurės jūros išteklių valdymo planą bei techninių priemonių pagrindų reglamentą ir galbūt pasiūlymą dėl tvaraus išorės žvejybos laivynų valdymo.

Pirmininkaujanti Estija taip pat planuoja pradėti diskusijas dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ateities ir surengs šiuo tikslu konferenciją su Europos Komisija.