Konkurencingumo taryba

ES Taryba

Konkurencingumo taryba dirba tam, kad užtikrintų didesnį konkurencingumą ir ekonomikos augimą ES. Taryba svarsto klausimus keturiose pagrindinėse politikos srityse: vidaus rinkos, pramonės, mokslinių tyrimų bei inovacijų ir kosmoso.

Kaip dirba Konkurencingumo taryba?

Atsižvelgiant į darbotvarkę, į Konkurencingumo tarybos posėdžius susirenka visų valstybių narių ministrai, atsakingi už prekybos, ekonomikos, pramonės, mokslinių tyrimų bei inovacijų ir kosmoso politiką. Posėdžiuose taip pat dalyvauja atitinkami Europos Komisijos nariai.

Posėdžiai rengiami bent keturis kartus per metus.

Apie Europos konkurencingumo politiką

Vykdydama politikos formuotojo vaidmenį Taryba siekia stiprinti ES konkurencingumą ir ekonomikos augimą. Ji to siekia įvairiose politikos srityse, pavyzdžiui, vidaus rinkos, pramonės, mokslinių tyrimų bei inovacijų ir kosmoso srityse.

Vidaus rinkos srityje Taryba, kaip teisės aktų leidėja, siekia panaikinti kliūtis, kurios trukdo produktų, darbo jėgos, kapitalo ir paslaugų judėjimui tarp valstybių.

Pramonės srityje Taryba derina horizontalųjį požiūrį, kuriuo siekiama į visų kitų susijusių sričių ES politiką integruoti pramonės politikos interesus, ir konkrečiam sektoriui taikomą požiūrį, pagal kurį atsižvelgiama į kiekvieno sektoriaus specialius poreikius.

Taryba siekia pagerinti verslo aplinką, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ). Šio tikslo ji siekia kartu su kita institucija priimdama teisės aktus dėl konkrečių MVĮ skirtų priemonių, kuriomis, pavyzdžiui, siekiama pagerinti galimybes gauti finansavimą, mažinti biurokratizmą ir skatinti inovacijas.

Mokslinių tyrimų, inovacijų ir kosmoso srityje Taryba siekia stiprinti Europos pramonės mokslinę ir technologinę bazę ir tokiu būdu sustiprinti jos tarptautinį konkurencingumą ir skatinti ekonomikos augimą bei darbo vietų kūrimą. Be to, drauge su Europos kosmoso agentūra ji formuoja Europos kosmoso politiką.

Pirmininkaujančios Estijos prioritetai

Pirmininkaujanti Estija planuoja užbaigti patvirtinti reglamentą dėl nepagrįsto geografinio blokavimo bendrojoje rinkoje. Ji taip pat ketina pradėti pirmines diskusijas dėl bendrovių teisės reformų dokumentų rinkinio.

Techninio derinimo srityje pirmininkaujanti Estija dirbs prie pasiūlymo dėl motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros

Pirmininkaujanti Estija daugiausia dėmesio skirs antrajam autorių teisių reformos dokumentų rinkiniui. Ji taip pat skatins pramonės politikos integravimą į ES strategines iniciatyvas ir surengs diskusijas dėl tolesnių veiksmų stiprinant ES pramonę ir didinant konkurencingumą.

Mokslinių tyrimų srityje pirmininkaujančios Estijos prioritetinė tema yra Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ tarpinis vertinimas. Tuo bus prisidedama prie diskusijų apie būsimą ES kosmoso programą „Copernicus“.