Ekonomikos ir finansų reikalų (ECOFIN) taryba

ES Taryba

Ekonomikos ir finansų reikalų taryba yra atsakinga už ES politiką trijose pagrindinėse srityse: ekonominė politika, apmokestinimo klausimai ir finansinių paslaugų reguliavimas.

Kaip dirba ECOFIN taryba?

ECOFIN tarybą sudaro visų valstybių narių ekonomikos ir finansų ministrai. Posėdžiuose taip pat dalyvauja atitinkami Europos Komisijos nariai.

Be to, rengiant ES metinį biudžetą vyksta specialūs ECOFIN tarybos posėdžiai, kuriuose dalyvauja už nacionalinį biudžetą atsakingi ministrai ir už finansinį programavimą ir biudžetą atsakingas Europos Komisijos narys.

Paprastai ECOFIN tarybos posėdžiai rengiami kartą per mėnesį.

Apie ekonomikos ir finansų reikalų politiką

Euro grupė

Euro grupė – neoficialus organas, kuriame euro zonai priklausančių valstybių ministrai svarsto su euru susijusius klausimus

Ekonomikos ir finansų reikalų taryba, paprastai vadinama ECOFIN taryba, yra atsakinga už ekonominę politiką, apmokestinimo klausimus, finansų rinkas bei kapitalo judėjimą ir ekonominius santykius su ES nepriklausančiomis šalimis.

ECOFIN taryba taip pat rengia ES metinį biudžetą ir rūpinasi teisiniais ir praktiniais aspektais, susijusiais su bendra valiutaeuro.

ECOFIN taryba koordinuoja valstybių narių ekonominę politiką, prisideda prie jų ekonominės veiklos rezultatų konvergencijos ir stebi jų biudžeto politiką.

ECOFIN taryba taip pat derina pozicijas, kurių ES turi laikytis tarptautiniuose susitikimuose, pavyzdžiui, G 20 susitikimuose, Tarptautiniame valiutos fonde ir Pasaulio banke. Be to, ECOFIN taryba yra atsakinga už tarptautinių derybų dėl kovos su klimato kaita priemonių finansinius aspektus.

Pirmininkaujančios Estijos prioritetai

Pirmininkaujanti Estija daugiausia dėmesio skirs PVM sistemos modernizavimui. Ji dės pastangas, kad būtų pasiektas politinis susitarimas dėl teisės aktų, kuriais reglamentuojami e. leidiniai ir bendrasis atvirkštinio apmokestinimo mechanizmas, projektų. Be to, bus stengiamasi susitarti dėl pagrindinių pasiūlymo dėl e. prekybai taikomo PVM elementų. Pirmininkaujanti valstybė narė taip pat pradės diskusijas dėl pasiūlymų dėl galutinės PVM sistemos ir lengvatinių tarifų.

Pirmininkaujanti Estija ketina išanalizuoti Komisijos pateiktą kapitalo rinkų sąjungos veiksmų plano įgyvendinimo laikotarpio vidurio peržiūros dokumentą ir parengti Tarybos išvadas.

Nagrinėdama dokumentų rinkinį dėl rizikos mažinimo pirmininkaujanti Estija tuo pačiu deda pamatus indėlių garantijų sistemos sukūrimui. Tikslas – pasiekti politinį susitarimą su Europos Parlamentu dėl skubesnio sprendimo reikalaujančių dokumentų rinkinio dėl rizikos mažinimo klausimų. Likusių šio dokumento rinkinio dalių atžvilgiu pirmininkaujančios valstybės narės tikslas yra susitarti dėl bendro požiūrio Taryboje. Pirmininkavimo laikotarpiu Estija tęs su Europos indėlių garantijų sistemos projektu susijusį darbą.

Pirmininkaujanti Estija taip pat skirs dėmesio pasiūlymams, parengtiems atsižvelgiant į reglamento dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų peržiūrą. Ji toliau nagrinės pasiūlymą dėl mokesčių vengimo schemų atskleidimo, susijusį su finansų tarpininkais, ir ketina sudaryti bendrą nebendradarbiaujančių trečiųjų šalių ES sąrašą.

Kalbant apie 2018 m. ES biudžetą, pirmininkaujanti Estija ketina laiku pasiekti išsamų susitarimą, kuriuo būtų atsižvelgiama į ES poreikius ir užtikrinamas politikos įgyvendinimas.

Bendradarbiaudama su pirmininkausiančia Bulgarija, pirmininkaujanti Estija nustatys naujo Europos semestro ciklo ekonominės politikos kalendorių.