Aplinkos taryba (ENV)

ES Taryba

Aplinkos taryba yra atsakinga už ES aplinkos politiką, įskaitant aplinkos apsaugą, apdairų išteklių naudojimą ir žmonių sveikatos apsaugą. Ji taip pat sprendžia tarptautinius aplinkosaugos klausimus, visų pirma klimato kaitos srityje.

Kaip dirba Aplinkos taryba?

Aplinkos tarybą sudaro ministrai, atsakingi už konkrečiai su aplinka susijusius klausimus. Šios Tarybos posėdžiuose Europos Komisijai atstovauja už aplinką atsakingas Komisijos narys ir už klimato politiką atsakingas Komisijos narys.

Aplinkos tarybos posėdžiai rengiami maždaug 4 kartus per metus.

Apie aplinkos politiką

Vykdydama politikos formuotojo vaidmenį Taryba kartu su Europos Parlamentu priima plataus užmojo aplinkos srities teisės aktus, kuriais užtikrinama natūralių buveinių apsauga, švarus oras ir vanduo, užtikrinamas tinkamas atliekų šalinimas, gerinamos žinios apie nuodingąsias medžiagas ir padedama verslui pereiti prie tvarios ekonomikos.

Taryba taip pat užtikrina, kad aplinkos aspektai būtų tinkamai integruoti į kitas ES politikos sritis, pavyzdžiui, pramonės, žemės ūkio, transporto, energetikos ir paslaugų.

Tarptautiniu lygmeniu ES ir jos valstybės narės siekia užtikrinti, kad ES aplinkos standartai būtų atspindėti tarptautiniuose aplinkosaugos ir klimato kaitos susitarimuose. Šiuo atžvilgiu Tarybai tenka atsakomybė už pozicijų, kurių ES turi laikytis tarptautinėse konferencijose ir derybose klimato kaitos tema, parengimą.

Pirmininkaujančios Estijos prioritetai

Estijos pirmininkavimo laikotarpiu Aplinkos tarybos darbotvarkėje itin daug dėmesio bus skiriama iniciatyvoms pagal Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. Daugiausia dėmesio bus skiriama deryboms dėl pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kuriais bus įgyvendinami Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos tikslai: ATLPS direktyvos, PPR reglamento, LULUCF reglamento ir aviacijos ATLPS pasiūlymo.

Pirmininkaujanti valstybė narė taip pat dės pastangas, kad būtų daroma pažanga derybose dėl pasiūlymų, įtrauktų į žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinį.