Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų (EPSCO) taryba

ES Taryba

EPSCO tarybos darbas susijęs su užimtumo lygio didinimu ir gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimu, užtikrinant aukštą žmonių sveikatos ir vartotojų apsaugos lygį ES.

Kaip veikia EPSCO taryba?

Į EPSCO tarybos posėdžius susirenka visų ES valstybių narių ministrai, atsakingi už užimtumo, socialinių reikalų, sveikatos ir vartotojų politikos sritis. Posėdžiuose taip pat dalyvauja atitinkami Europos Komisijos nariai.

EPSCO tarybos posėdžiai paprastai rengiami keturis kartus per metus. Du iš šių posėdžių paprastai skiriami tik užimtumo ir socialinės politikos temoms svarstyti.

Apie užimtumo, socialinės, sveikatos ir vartotojų reikalų politiką

Bendras ES veiklos tikslas – gerinti jos piliečių gyvenimo lygį ir kokybę, visų pirma užtikrinant aukštos kokybės darbo vietas ir aukšto lygio socialinę bei sveikatos apsaugą ir vartotojų interesų apsaugą.

Užimtumo ir socialinės politikos srityse Taryba yra atsakinga už metinių užimtumo gairių, į kurias valstybės narės atsižvelgia įgyvendindamos savo nacionalinę politiką, rengimą. Be to, Taryba kartu su Europos Parlamentu priima teisės aktus, kuriais siekiama gerinti darbo sąlygas, socialinę įtrauktį ir lyčių lygybę.

Nors valstybės narės yra visiškai atsakingos už savo sveikatos politikos formavimą ir sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą bei teikimą, Taryba kartu su Europos Parlamentu priima teisės aktus, susijusius su žmogaus organų ir kraujo kokybe bei saugumu, pacientų teisėmis teikiant tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas ir vaistų bei medicinos prietaisų kokybe ir saugumu.

Vartotojų apsaugos srityje Taryba kartu su Europos Parlamentu priima visoje ES galiojančias taisykles, kuriomis užtikrinama vartotojų sveikatos apsauga ir sauga, taip pat jų ekonominių interesų apsauga.

Pirmininkaujančios Estijos prioritetai

Pirmininkaujanti Estija palankiai vertina Europos Komisijos pasiūlymą dėl Europos socialinių teisių ramsčio. Ji ketina toliau tęsti diskusijas dėl šio ramsčio patvirtinimo politiniu lygmeniu Taryboje.

Pirmininkaujanti Estija tęs darbą, susijusį su socialinės apsaugos koordinavimo reglamentų atnaujinimu ir supaprastinimu. Tam, kad keliaudami tarp valstybių narių žmonės galėtų greičiau pasinaudoti savo lengvatomis, pirmininkaujanti valstybė narė planuoja dirbti valstybių narių tarpusavio elektroninio keitimosi socialinės apsaugos duomenimis srityje.

Pirmininkaujanti valstybė narė taip pat siekia surengti sėkmingas derybas dėl Darbuotojų komandiravimo direktyvos.

Pirmininkaujančios valstybės narės nuomone, tam, kad būtų sumažintas kancerogeninių medžiagų poveikis darbo aplinkoje, svarbu ES nustatyti papildomų pavojingų medžiagų ribines vertes. Todėl ji ketina iš dalies pakeisti Kancerogenų ir mutagenų direktyvą; tai yra vienas iš pirmininkaujančios valstybės narės prioritetų.

Sveikatos priežiūros srityje pirmininkaujanti Estija siekia toliau plėtoti valstybių narių diskusijas dėl alkoholio daromos žalos mažinimo. Pirmininkaujanti valstybė narė mano, kad, siekiant sudaryti reikiamas išankstines sąlygas platesniam sveikatos duomenų naudojimui ir jų tarpvalstybiniam judėjimui gydymo, taip pat mokslinių tyrimų ir inovacijų tikslais, svarbu sveikatos priežiūros sektoriuje įgyvendinti bendrosios skaitmeninės rinkos principus.