Bendrųjų reikalų taryba

ES Taryba

Bendrųjų reikalų taryba koordinuoja pasirengimo Europos Vadovų Tarybos susitikimams darbą. Ji taip pat atsakinga už kelias kitas kompleksines politikos sritis.

Kaip dirba Bendrųjų reikalų taryba?

Bendrųjų reikalų tarybą iš esmės sudaro visų ES valstybių narių Europos reikalų ministrai. Europos Komisijai paprastai atstovauja už institucijų ryšius atsakingas Komisijos narys, priklausomai nuo aptariamo klausimo.

Bendrųjų reikalų tarybos posėdžiai rengiami kartą per mėnesį.

Europos Vadovų Taryba

Europos Vadovų Taryba yra institucija, atsakinga už ES politinės krypties ir prioritetų nustatymą.

Apie Bendrųjų reikalų tarybą

Bendrųjų reikalų tarybos užduotis – užtikrinti nuoseklų visų sudėčių Tarybos darbą. Ji atlieka su Europos Vadovų Tarybos susitikimais (juose dalyvauja ES valstybių narių valstybių ar vyriausybių vadovai) susijusį parengiamąjį darbą, taip pat vykdo tolesnę su jais susijusią veiklą.

Ji atsakinga už tam tikras kompleksines politikos sritis, be kita ko: ES plėtros ir stojimo derybas, daugiametės finansinės programos (ES 7 metų biudžeto plano) priėmimą, sanglaudos politiką, su ES institucine struktūra susijusius klausimus ir bet kurį Europos Vadovų Tarybos jai pavestą reikalą.

Bendrųjų reikalų tarybos prioritetai Estijos pirmininkavimo laikotarpiu

Bendrųjų reikalų taryba

Pirmininkaujanti Estija tęs diskusijas dėl Europos Sąjungos ateities ir būdų, kuriais būtų galima patenkinti ES piliečių poreikius ir apsaugoti jų interesus.

Pirmininkaujanti valstybė narė tęs Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros įgyvendinimą siekdama pagerinti teisėkūros procesą, kad jis būtų paprastesnis ir veiksmingesnis.

Pirmininkaujančios valstybė narės tikslas – užtikrinti, kad jos pirmininkavimo laikotarpiu Europos Parlamentas, Europos Komisija ir Taryba susitartų dėl bendros deklaracijos dėl 2018 m. teisėkūros prioritetų.

Pirmininkaujanti valstybė narė taip pat dės pastangas, kad būtų pasiektas tarpinstitucinis susitarimas dėl privalomo skaidrumo registro.

Be to, pirmininkaujanti Estija siekia tęsti diskusijas dėl teisinės valstybės principų ir apsaugos, be kita ko, Bendrųjų reikalų taryboje vedant dialogą teisinės valstybės tema.

Pirmininkaujanti valstybė narė toliau tęs ES plėtros procesą atsižvelgdama į platesnį saugumo, stabilumo, demokratijos ir teisinės valstybės principo Europoje kontekstą.

Sanglaudos klausimus svarstančioje Taryboje pirmininkaujanti valstybė narė aptars sanglaudos politikos rezultatus, įgyvendinimą ir ateitį remdamasi Komisijos septintąja ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaita, diskusijoms skirtais dokumentais, paskelbtais moksliniais tyrimais ir ankstesnėmis diskusijomis kitų sudėčių Taryboje.

Bendrųjų reikalų taryba (50 str.)

Bendrųjų reikalų taryboje (50 str.) ministrai ES 27 sudėtimi aptars visus klausimus dėl „Brexit’o“.

Laikotarpiais tarp Europos Vadovų Tarybos susitikimų (50 str.) Bendrųjų reikalų taryba (50 str.) užtikrins, kad derybos būtų vedamos laikantis Europos Vadovų Tarybos gairių ir Tarybos derybinių nurodymų.

Pirmininkaujanti Estija šių derybų metu sieks išlaikyti 27 valstybių narių vienybę ir padėti pasiekti susitarimą su Jungtine Karalyste.