Transporto, telekomunikacijų ir energetikos (TTE) taryba

ES Taryba

TTE taryba siekia įgyvendinti ES tikslus transporto, telekomunikacijų ir energetikos srityse: sukurti modernias, konkurencingas ir veiksmingas rinkas bei infrastruktūrą ir kurti transeuropinius transporto, komunikacijų ir energetikos tinklus.

Kaip dirba Transporto, telekomunikacijų ir energetikos taryba?

TTE tarybos sudėtis ir posėdžių skaičius priklauso nuo to, kokie klausimai įtraukiami į darbotvarkę:

  • transporto ministrai paprastai posėdžiauja keturis kartus per metus
  • energetikos ministrai posėdžiauja tris arba keturis kartus per metus
  • telekomunikacijų ministrai posėdžiauja du kartus per metus.

Posėdžiuose taip pat dalyvauja už atitinkamus klausimus atsakingi Europos Komisijos nariai.

Apie transporto, telekomunikacijų ir energetikos politiką

Transporto srityje Taryba kartu su Europos Parlamentu yra atsakinga už bendrosios transporto politikos srities teisės aktų, pavyzdžiui, bendrųjų tarptautinio transporto taisyklių, vežėjams taikomų sąlygų ir keleivių teisių užtikrinimo bei transporto saugos gerinimo priemonių, priėmimą. Vienas iš svarbiausių tikslų yra įdiegti darniojo transporto sistemas, kurias naudojant energijos suvartojimas būtų mažas, bet naudotojų judumas pagerėtų dėl geresnio vežimo laiko ir maršrutų.

Energetikos srityje Taryba kartu su Europos Parlamentu yra atsakinga už teisės aktų dėl energijos rinkų veikimo priėmimą siekiant užtikrinti saugų energijos tiekimą, skatinti energijos vartojimo efektyvumą, propaguoti naujų ir atsinaujinančiųjų išteklių energiją ir energetikos tinklų sujungimą.

Telekomunikacijų srityje Taryba kartu su Europos Parlamentu yra atsakinga už teisės aktų ir gairių dėl telekomunikacijų tinklų ir jų sąveikumo priėmimą. ES politika taip pat siekiama gerinti konkurenciją, kibernetinį saugumą ir inovacijas telekomunikacijų sektoriuje.

Pirmininkaujančios Estijos prioritetai

Pirmininkaujanti Estija tęs darbą siekiant baigti kurti energetikos sąjungą. Daugiausia dėmesio ji skirs visų pirma švarios energijos dokumentų rinkiniui ir elektros energijos rinkos modeliui.

Pirmininkaujanti valstybė narė pasiūlys viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės pareiškimą dėl energetikos sektoriaus skaitmeninimo.

Transporto srityje pirmininkaujanti Estija pirmenybę teiks mažataršio judumo dokumentų rinkinio iniciatyvoms kelių srityje ir aktyviam Europos aviacijos strategijos įgyvendinimui. Pirmininkaujanti valstybė narė taip pat sieks panaikinti kliūtis transporto skaitmeninimui ir rengs Tarybos išvadas šiuo klausimu.

Pirmininkaujančios Estijos prioritetas telekomunikacijų srityje – susitarti dėl bendro požiūrio dėl Elektroninių ryšių kodekso, siekiant parengti Europą 5G ryšio amžiui.