Eiti į turinį
Prenumerata el. paštu

Trumpai

Teisės aktų leidėjas: Taryba faktiškai yra vienintelė teisės aktų leidėja. Dėl pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto turi būti gautas Europos Parlamento pritarimas arba reikia su juo konsultuotis.

Teisėkūros iniciatyvos teisė: Europos Komisija

Procedūrų rūšys:

  • Pritarimas: Europos Parlamentas turi teisę pritarti pasiūlymui dėl teisėkūros procedūra priimamo akto arba jį atmesti absoliučia balsų dauguma, bet negali jo keisti.
  • Konsultavimasis: Europos Parlamentas gali pritarti pasiūlymui dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, jį atmesti arba pasiūlyti jo pakeitimų.

Teisinis pagrindas: Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 289 straipsnio 2 dalis.

Taisyklės: Sutartyse specialios teisėkūros procedūros nėra tiksliai apibrėžtos. Todėl taisyklės nustatomos ad hoc tvarka, remiantis atitinkamais Sutarties straipsniais.

Išsamiau

1. Pritarimas

Pagal pritarimo procedūrą Taryba pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų gali priimti tik gavusi Europos Parlamento pritarimą. Todėl Parlamentas turi teisę pritarti pasiūlymui dėl teisėkūros procedūra priimamo akto arba jį atmesti absoliučia balsų dauguma, bet negali jo keisti. Taryba neturi teisės atmesti Parlamento nuomonės.

Vykdant teisėkūros procedūrą pritarimas naudojamas priimant naujus teisės aktus dėl kovos su diskriminacija, be to, pagal ją Parlamentui suteikiama veto teisė, kai pagal Sutarties dėl ES veikimo 352 straipsnį taikomas papildomas bendras teisinis pagrindas.

Parlamento pritarimą taip pat reikia gauti vykdant ne teisėkūros procedūrą:

  • kai Taryba priima tam tikrus tarptautinius susitarimus, dėl kurių ES vedė derybas
  • tais atvejais, kai šiurkščiai pažeidžiamos pagrindinės teisės (Europos Sąjungos sutarties 7 straipsnis)
  • naujų ES narių stojimo atveju
  • nustatant išstojimo iš ES tvarką.

2. Konsultavimasis

Pagal konsultavimosi procedūrą Taryba priima pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto po to, kai Parlamentas pateikia savo nuomonę dėl jo.

Taikant šią procedūrą Parlamentas gali pritarti pasiūlymui dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, jį atmesti arba pasiūlyti jo pakeitimų. Taryba nėra teisiškai įpareigota atsižvelgti į Parlamento nuomonę, tačiau pagal Teisingumo Teismo praktiką ji negali priimti sprendimo negavusi Parlamento nuomonės.

Ši procedūra taikoma keliose srityse, pavyzdžiui, nustatant vidaus rinkos išimtis ir konkurencijos teisėje.

Konsultuotis su Parlamentu taip pat reikia vykdant ne teisėkūros procedūrą, kai pagal bendrą užsienio ir saugumo politiką priimami tarptautiniai susitarimai.