Kaip dirba Euro grupė

Euro grupė

Euro grupė yra neformalus organas, kurio susitikimuose euro zonai priklausančių valstybių narių ministrai svarsto klausimus dėl jų šalių bendrų įsipareigojimų, susijusių su euru.  

Jos pagrindinė užduotisužtikrinti glaudų euro zonai priklausančių valstybių narių ekonominės politikos koordinavimą ir sudaryti palankesnes sąlygas tvirtesniam ekonomikos augimui. Euro zonos šalių politikos koordinavimas tarpusavyje yra labai svarbus stabilumo visoje euro zonoje užtikrinimo veiksnys.  

Todėl Euro grupės diskusijos aprėpia konkrečius su euru susijusius klausimus, taip pat platesnio pobūdžio klausimus, kurie turi poveikio euro zonai priklausančių valstybių narių fiskalinei, pinigų ir struktūrinei politikai. Euro grupė siekia nustatyti bendrus iššūkius ir bendrus jų sprendimo būdus.   

Ji taip pat yra atsakinga už euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimų rengimą ir su jais susijusią tolesnę veiklą.  

Euro grupės vaidmuo buvo apibrėžtas 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusios Lisabonos sutarties Protokole Nr. 14

Diskusijos

Euro grupė reguliariai aptaria

 • ekonominę padėtį ir perspektyvas euro zonoje
 • euro zonai priklausančių valstybių narių biudžeto politiką
 • makroekonominę padėtį euro zonoje
 • struktūrines reformas, kurios gali padidinti ekonomikos augimą
 • klausimus, susijusius su finansinio stabilumo euro zonoje išlaikymu
 • pasirengimą tarptautiniams susitikimams
 • euro zonos plėtrą  

Be to, Euro grupė gali surengti preliminarias diskusijas dėl Tarybos sprendimų, kurie būtų taikomi tik euro zonai priklausančioms valstybėms narėms. Kai Taryba priima tokius sprendimus, Taryboje balsuoja tik euro zonai priklausančių valstybių narių ministrai.  

Euro grupė taip pat aptaria finansinės paramos teikimo euro zonos šalims, turinčioms didelių finansinių sunkumų, sąlygas.

Susitikimai  

Euro grupė paprastai susitinka kartą per mėnesį, Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos (ECOFIN) posėdžio išvakarėse. Jei reikia, gali būti rengiami ir papildomi susitikimai ar telekonferencijos. Susitikimai yra neformalaus pobūdžio, diskusijos yra konfidencialios.  

Euro grupės susitikimų dalyviai yra:

 • euro zonos šalių ministrai, atsakingi už finansų sritį
 • Euro grupės pirmininkas
 • Komisijos pirmininko pavaduotojas, atsakingas už ekonomiką, pinigų reikalus ir eurą
 • Europos Centrinio Banko (ECB) pirmininkas  

Susitikimuose taip pat kviečiamas dalyvauti Europos stabilumo mechanizmo valdantysis direktorius. TVF yra kviečiamas dalyvauti diskusijose dėl ekonominių programų, su kuriomis jis yra susijęs.  

Spaudos konferencijoje Euro grupės pirmininkas visuomenei pristato susitikimo rezultatus. Be to, Euro grupė gali skelbti rašytinius viešus pareiškimus. Pirmininkas taip pat išklauso ECOFIN tarybą.

Euro grupės darbo programa

Euro grupės 6 mėnesių darbo programa ir prioritetai

Susitikimų darbotvarkės ir darbo programos

Euro grupė savo darbo programą priima kas 6 mėnesius. Programoje apibrėžiamos pagrindinės darbo sritys ir nustatomos būsimų Euro grupės susitikimų preliminarios darbotvarkės.  

Euro grupės pirmininkas, padedamas Euro grupės darbo grupės, kurią sudaro Ekonomikos ir finansų komiteto euro zonos valstybių ministrai, parengia kiekvieno Euro grupės susitikimo darbotvarkę ir diskusijas.

Euro grupės pirmininko rinkimai 

Euro grupės nariai paprastąja balsų dauguma renka Euro grupės pirmininką dvejų su puse metų kadencijai

Jeigu pirmininkas negali vykdyti savo pareigų, jį pakeičia Tarybai pirmininkaujančios valstybės finansų ministras. Jeigu pirmininkaujanti valstybė yra euro zonai nepriklausanti valstybė, pirmininko pareigos tenka Tarybai pirmininkausiančios euro zonai priklausančios valstybės finansų ministrui.