Euro grupės darbo programa

Euro grupė

Euro grupė savo darbo programą priima kas 6 mėnesius. Kiekvienoje programoje bendrai apibrėžiamos pagrindinės sritys, kuriose Euro grupė planuoja sutelkti pastangas. Be to, joje nustatomos būsimų Euro grupės susitikimų preliminarios darbotvarkės. Šios darbotvarkės yra orientacinio pobūdžio ir gali būti keičiamos priklausomai nuo aplinkybių.

2017 m. pirmo pusmečio prioritetai

2017 m. pirmą pusmetį Euro grupė daugiausia dėmesio pirmiausia skirs ekonominės politikos koordinavimui siekiant sustiprinti trumpesnės ir ilgesnės trukmės ekonomikos augimo perspektyvas ir užtikrinti patikimus viešuosius finansus. Euro grupė visų pirma skatins įgyvendinti struktūrines reformas.

Ekonominės politikos koordinavimas

Euro grupė ketina rengti reguliarius pasikeitimus geriausios politikos praktikos pavyzdžiais ir patirtimi įgyvendinant struktūrines reformas, rekomenduotas euro zonai Europos semestro kontekste. Tuo siekiama užtikrinti, kad tiek valstybės narės, tiek visa euro zona pasinaudotų nustatyta geriausia praktika, ir kad, jei įmanoma, būtų nustatyti bendru sutarimu grindžiami šių pastangų lyginamosios analizės principai.

Euro grupė taip pat stebės euro zonos valstybių narių pastangas užtikrinti patikimą fiskalinę politiką ir tai, kokia yra euro zonos bendra fiskalinė kryptis ir kas ją sudaro.

Svarbus darbotvarkės klausimas yra ir išsami tolesnė veikla, susijusi su diskusijomis dėl 2017 m. biudžeto planų projektų.

Euro grupė atidžiai stebės pokyčius, darančius įtaką finansiniam ir makroekonominiam stabilumui euro zonoje.

Ji taip pat apžvelgs, kaip euro zonos valstybės narės, kurioms taikoma perviršinio deficito procedūra, įgyvendina atitinkamas rekomendacijas.

Peržiūros programoje dalyvaujančiose ir dalyvavusiose šalyse

Euro grupė toliau tęs Graikijoje šiuo metu įgyvendinamos ekonominio koregavimo programos peržiūrą.

Be to, ji dalyvaus priežiūros po programos įgyvendinimo valstybėse, kurios anksčiau gavo finansinę paramą, visų pirma Kipre, Airijoje, Portugalijoje ir Ispanijoje, procese.

Bankų sąjunga

Euro grupė toliau atidžiai stebės šiuo metu atliekamo darbo siekiant dar labiau sustiprinti bankų sąjungą euro zonos aspektus.

Kitos užduotys

Euro grupė toliau prisidės prie ES vadovų diskusijų dėl ekonominės ir pinigų sąjungos stiprinimo ir rengiantis tarptautiniams susitikimams.