Tarybos vaidmuo tarptautiniuose susitarimuose

ES Taryba

Tarptautiniais susitarimais ES padedama siekti savo politikos tikslų. Jie gali apimti plačias sritis, pavyzdžiui, prekybą, bendradarbiavimą ir vystymąsi, arba jie gali būti susiję su konkrečiomis politikos sritimis, pavyzdžiui, tekstile, žuvininkyste, muitais, transportu, mokslu ir technologijomis.

ES derasi dėl tarptautinių susitarimų ir juos sudaro tiek su ES nepriklausančiomis valstybėmis, tiek su tarptautinėmis organizacijomis, pavyzdžiui, PPO ar JT.

Išimtinė ar bendra kompetencija?

ES priklauso išimtinė kompetencija sudaryti tarptautinius susitarimus tam tikrose srityse, pavyzdžiui, tais atvejais, kai susitarimas turėtų įtakos bendroms ES taisyklėms, arba kai jis reikalingas padėti ES naudotis savo vidaus kompetencija. Tose srityse, kuriose ES yra priėmusi konkrečias bendras taisykles, pavyzdžiui, muitų srityje, valstybės narės nebegali su ES nepriklausančiomis valstybėmis pasirašyti susitarimų, kurie turėtų įtakos toms taisyklėms. Tokiais atvejais ES priklauso išimtinė kompetencija ir ji veikia visų valstybių narių vardu.

ES taip pat gali pasirašyti tarptautinius susitarimus tose srityse, kuriose ji dalijasi kompetencija su valstybėmis narėmis, pavyzdžiui, užsienio reikalų srityje.

Ką daro Taryba?

ES Taryba atlieka svarbų vaidmenį derantis dėl ES ir ES nepriklausančių valstybių arba tarptautinių organizacijų susitarimų ir juos sudarant. Ji dalyvauja visuose šios procedūros etapuose; nuo įgaliojimo derėtis suteikimo Komisijai iki susitarimo pasirašymo ES vardu ir galutinio sprendimo, kuriuo jis perkeliamas į ES teisę, priėmimo.

Susitarimų, kurie apima bendros kompetencijos su ES valstybėmis narėmis sritis, atveju valstybių narių vyriausybių atstovai taip pat turi suteikti įgaliojimus derėtis. Tokie susitarimai daugiausia yra susiję su užsienio politika ir apima visapusiškus prekybos susitarimus.

Be to, Taryba gali priimti sprendimą sustabdyti tarptautinio susitarimo taikymą arba susitarimą nutraukti. Pavyzdžiui, 2010 m. Taryba sustabdė Kotonu susitarimo su Zimbabve 96 straipsnio taikymą; dėl to buvo sustabdytas paramos vystymuisi mokėjimas šiai valstybei. Taryba priima sprendimą remdamasi Komisijos arba vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymu.

Kaip tai veikia?

Derybų dėl tarptautinių susitarimų ir jų sudarymo procedūra išdėstyta Sutarties dėl ES veikimo 207 ir 218 straipsniuose. Procedūros metu Taryba sprendimus priima daugiausia kvalifikuota balsų dauguma. Tačiau srityse, kuriose paprastai taikomas vieningas balsavimas, pavyzdžiui, apmokestinimas, Taryba taiko vieningo balsavimo procedūrą. Susitarimų, kurie apima bendros kompetencijos sritis, atveju sprendimai priimami kartu su Taryba bendru sutarimu (pritariant visoms valstybėms narėms).

Derybų procedūra:

  1. Komisija pateikia Tarybai rekomendacijas dėl kiekvieno konkretaus susitarimo. Jei susitarimas yra daugiausia susijęs su užsienio ir saugumo politika, rekomendacijas pateikia vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai.
  2. Tada Taryba priima sprendimą, kuriuo leidžiama pradėti derybas. Paprastai Taryba taip pat priima derybinius nurodymus, kuriais nustatomi bendri tikslai, kurių turi būti siekiama derybose.
  3. Derybose Komisija atstovauja ES, išskyrus atvejus, kai susitarimas yra susijęs su užsienio ir saugumo politika; tada ES atstovauja vyriausiasis įgaliotinis. ES ir ES nepriklausančių šalių ar tarptautinių organizacijų derybos paprastai vyksta keliais raundais.
  4. Tam tikrų rūšių susitarimų atveju Taryba paskiria specialų komitetą, kuris konsultuoja Komisiją derybų metu. Komisija teikia reguliarias ataskaitas šiam komitetui ir Europos Parlamentui apie pažangą derybose.
  5. Vykstant deryboms Taryba bet kuriuo metugali priimti patikslintus arba naujus derybinius nurodymus. Tai būtų daroma siekiant pakeisti derybinę poziciją arba jei derybininkas (Komisija) nori nukrypti nuo pozicijos, dėl kurios buvo anksčiau susitarta.
  6. Taryba ir Komisija yra bendrai atsakingos už tikrinimą, ar susitarimai, dėl kurių deramasi, atitinka ES vidaus politiką ir taisykles.
  7. Pasibaigus deryboms Taryba priima sprendimą dėl susitarimo pasirašymo. Kai kuriais atvejais Taryba taip pat priima sprendimą dėl susitarimo laikino taikymo. Šie sprendimai priimami remiantis Komisijos pasiūlymu.
  8. Taryba taip pat priima galutinį sprendimą dėl susitarimo sudarymo. Tai gali būti atlikta tik tada, jei gautas Europos Parlamento pritarimas (asociacijos susitarimų atveju ir tose srityse, kuriose taikoma arba įprasta teisėkūros procedūra, arba pritarimo procedūra) ir susitarimą ratifikuoja visos ES valstybės narės. Kitose srityse, išskyrus susitarimus, susijusius su bendra užsienio ir saugumo politika, su Europos Parlamentu turi būti konsultuojamasi.