Nuolatinių atstovų komitetas (COREPER II)

ES Taryba

COREPER II sudaro visų valstybių narių nuolatiniai atstovai. Jo posėdžiams pirmininkauja Bendrųjų reikalų tarybai pirmininkaujančios valstybės narės nuolatinis atstovas.

Vaidmuo

COREPER II atlieka parengiamąjį darbą 4 sudėčių Tarybai:

  • Ekonomikos ir finansų reikalų
  • Užsienio reikalų
  • Bendrųjų reikalų
  • Teisingumo ir vidaus reikalų.

Parengiamąjį darbą COREPER II atlieka Antici grupė. Ši neoficiali grupė padeda suformuluoti pirmines pozicijas, kurių įvairių valstybių narių delegacijos laikysis Nuolatinių atstovų komiteto posėdyje.

Kas yra Nuolatinių atstovų komitetas?

Tai - Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių nuolatinių atstovų komitetas. Jo vaidmuo ir įvairios sudėtys paaiškintos Sutarties dėl ES veikimo 240 straipsnio 1 dalyje.

Nuolatinių atstovų komitetas - pagrindinis Tarybos parengiamasis organas. Visus į Tarybos darbotvarkę įtrauktinus punktus (išskyrus kai kuriuos žemės ūkio klausimus) pirmiausia turi išnagrinėti Nuolatinių atstovų komitetas, išskyrus atvejus, kai Taryba nusprendžia kitaip.

Jis nėra ES sprendimus priimantis organas, todėl Taryba, kuri vienintelė turi įgaliojimus priimti sprendimus, gali kvestionuoti visus tame komitete pasiektus susitarimus.

Pagrindinės užduotys

  • koordinuoja ir atlieka parengiamąjį darbą įvairių sudėčių Tarybai
  • užtikrina ES politikos nuoseklumą
  • parengia susitarimus ir kompromisus, kurie vėliau pateikiami Tarybai priimti.

Sudėtis ir konfigūracijos

Nuolatinių atstovų komitetą sudaro visų valstybių narių nuolatiniai atstovai, kurie iš tiesų yra savo šalių ambasadoriai ES. Jie pareiškia savo vyriausybės poziciją.

Abiejų konfigūracijų Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I ir COREPER II) posėdžiai vyksta kas savaitę.