Kaip balsuoja Taryba?

Priklausomai nuo svarstomo klausimo, ES Taryba sprendimus priima:

  • paprasta balsų dauguma (15 valstybių narių balsuoja „už“)
  • kvalifikuota balsų dauguma (55 % valstybių narių balsuoja „už“) arba
  • vieningai (visi balsai „už“).

Taryba gali balsuoti tik tada, jei dalyvauja dauguma jos narių. Tarybos narys gali veikti tik vieno kito nario vardu.

Taryba gali balsuoti dėl teisėkūros procedūra priimamo akto praėjus 8 savaitėms po to, kai akto projektas buvo perduotas nagrinėti nacionaliniams parlamentams. Nacionaliniai parlamentai turi nuspręsti, ar teisės akto projektas atitinka subsidiarumo principą. Anksčiau balsuoti galima tik ypatingais skubiais atvejais.

Balsavimą inicijuoja Tarybos pirmininkas. Tarybos arba Komisijos narys taip pat gali inicijuoti balsavimo procedūrą, bet šiai iniciatyvai turi pritarti dauguma Tarybos narių.

Kai Taryba veikia kaip teisės aktų leidėjas, Tarybos balsavimo rezultatai automatiškai skelbiami viešai.

Jei narys nori prie balsavimo rezultatų pridėti aiškinamąjį pranešimą, šis pranešimas taip pat bus skelbiamas viešai, jei teisės aktas bus priimtas. Kitais atvejais, kai balsavimo rezultatų aiškinamieji pranešimai nėra automatiškai skelbiami, toks pranešimas gali būti skelbiamas viešai autoriaus prašymu.

Kai Taryba neveikia kaip teisės aktų leidėjas, balsavimo rezultatus ir balsavimo paaiškinimus irgi galima skelbti viešai, Tarybai dėl to nusprendus vieningai. Tarybos ir Komisijos nariai gali daryti pareiškimus ir paprašyti, kad jie būtų įtraukti į Tarybos posėdžio protokolą. Tokie pareiškimai neturi teisinio poveikio ir yra laikomi politine priemone, skirta palengvinti sprendimų priėmimą.