Vieningas balsavimas

ES Taryba

Taryba turi balsuoti vieningai dėl kelių klausimų, kurie, valstybių narių nuomone, yra opūs. Pavyzdžiui:

  • bendra užsienio ir saugumo politika (išskyrus tam tikrus aiškiai apibrėžtus atvejus, kai reikalinga kvalifikuota balsų dauguma, pavyzdžiui, skiriant specialųjį įgaliotinį)
  • pilietybė (naujų teisių ES piliečiams suteikimas)
  • ES narystė
  • nacionalinių netiesioginio apmokestinimo srities teisės aktų derinimas
  • ES finansai (nuosavi ištekliai, daugiametė finansinė programa)
  • tam tikros teisingumo ir vidaus reikalų srities nuostatos (Europos prokuroras, šeimos teisė, operatyvinis policijos bendradarbiavimas ir pan.)
  • nacionalinių socialinio draudimo ir socialinės apsaugos srities teisės aktų derinimas.

Be to, Taryba turi balsuoti vieningai, jei nori nukrypti nuo Komisijos pasiūlymo, kai Komisija negali pritarti jos pasiūlymo pakeitimams. Ši taisyklė netaikoma aktams, kuriuos Taryba turi priimti remdamasi Komisijos rekomendacija, pavyzdžiui, ekonominės politikos koordinavimo srities aktams.

Taikant vieningą balsavimą, susilaikymas nekliudo priimti sprendimą.