Leidiniai

2016 m. aplinkosaugos ataskaita. 2015 m. duomenys

2016 m. aplinkosaugos ataskaita

Šioje ataskaitoje apžvelgiama Tarybos generaliniame sekretoriate taikoma aplinkosaugos vadybos sistema. Joje taip pat pateikiami jos taikymo 2010–2015 m. rezultatai, susiję su aplinkosaugos klausimais. Šiuo laikotarpiu Tarybos generalinis sekretoriatas energijos suvartojimą sumažino 15 %, o vienam asmeniui tenkantį popieriaus suvartojimą – 61 %, ir tapo pavyzdine Europos Vadovų Tarybos priimtą aplinkos politiką taikančia organizacija.

2017, 58 psl., Knygos minkštais viršeliais

Europos Sąjunga. Faktai ir skaičiai

Faktai ir skaičiai (atnaujinta versija)

Kiek žmonių gyvena Italijoje? Kokia politinė sistema Lietuvoje? O kokia yra Kipro sostinė?
Atsakymus į šiuos ir daugybę kitų klausimų rasite atnaujintoje brošiūros „Europos Sąjunga. Faktai ir skaičiai“ versijoje.
Ši brošiūra yra nedidelė, ją patogu naudoti ir joje pateikiama pagrindinė informacija apie Europos Sąjungą, jos institucijas, valstybes nares ir šalis kandidates. Joje nurodomos oficialios kalbos, vyriausybių interneto svetainės ir kiti naudingi duomenys apie kiekvieną šalį.
Leidinys pateikiamas 24 ES kalbomis.

2017, 88 psl., Knygos minkštais viršeliais

Stažuotės Europos Sąjungos Taryboje

Traineeships in the Council of the European Union

Jus domina stažuotė Tarybos generaliniame sekretoriate? Šiame lankstinuke rasite visą reikalingą informaciją apie stažuotes, įskaitant atrankos procedūrą, stažuočių trukmę ir kontaktų sąrašą, jei kiltų papildomų klausimų.

2017, 2 psl., Informacinis lapas/Skrajutė

Europos institucijų kvartalo Briuselyje žemėlapis

Europos institucijų kvartalo Briuselyje žemėlapis

Šis praktiškas kišeninis žemėlapis jums padės susiorientuoti Europos institucijų kvartale Briuselyje. Jame parodyta, kad rasti ES institucijas, įskaitant Tarybą, Komisiją ir Parlamentą, taip pat valstybių narių nuolatines atstovybes. Jis prieinamas anglų ir prancūzų kalbomis.

2017, 2 psl., Informacinis lapas/Skrajutė

ES integruotas politinio atsako į krizes mechanizmas (IPCR) (trumpa apžvalga)

ES integruotas politinio atsako į krizes mechanizmas (IPCR)

Pagal integruotą politinio atsako į krizes mechanizmą numatomas lankstus atsako į krizes mechanizmas, kurį Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė taiko reaguodama į gaivalines nelaimes arba žmogaus sukeltas katastrofas, taip pat teroristinę veiklą. Brošiūroje aprašomos IPCR priemonės, kurias taikant gerinamas ES gebėjimas dalytis informacija, priimti bendrus sprendimus ir koordinuoti atsakus aukščiausiu politiniu lygmeniu. Šios priemonės apima interneto platformą, visą parą 7 dienas per savaitę veikiančius informacijos centrus ir pranešimų teikimą.

2016, 6 psl., Informacinis lapas/Skrajutė

ES metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2015 m.

ES metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2015 m.

Ataskaitoje aptariami veiksmai ir politika, kuriuos ES vykdė 2015 m. siekdama savo tikslų propaguoti visuotinę pagarbą pagrindinėms teisėms ir laisvėms. Joje apžvelgiami su teminiais klausimais susiję 2015 m. ES politikos pokyčiai žmogaus teisių ir demokratijos srityje. Šie klausimai apima Sąjungos požiūrį į konfliktus ir krizes, jos bendradarbiavimą prekybos ir vystymosi srityse, taip pat tai, kokiu būdu ES sprendė problemas žmogaus teisių ir demokratijos srityje, pavyzdžiui, kovojant su diskriminacija, mirties bausme, kankinimu bei kitokiu netinkamu elgesiu ir propaguojant demokratiją bei laisvus rinkimus, religijos ar tikėjimo laisvę ir remiant žmogaus teisių gynėjus.
Informacija pagal šalis, kuri buvo įtraukta į ankstesnius šios metinės ataskaitos leidimus, vis dar pateikiama Tarybos viešame registre.
Ataskaita pateikiama anglų, prancūzų ir ispanų kalbomis.

2016, 64 psl., Knygos minkštais viršeliais

Euratomo sutarties suvestinė redakcija

Euratomo sutarties suvestinė redakcija

Šiame leidinyje pateikiama Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties ir jos priedų bei protokolų suvestinė ir atnaujinta redakcija. Ji apima pakeitimus, padarytus Lisabonos sutartimi, kuri įsigaliojo 2009 m. gruodžio 1 d.

2016, 112 psl., Knygos minkštais viršeliais

Sutarčių suvestinės redakcijos. Pagrindinių teisių chartija, 2016 m.

Sutarčių suvestinės redakcijos. Pagrindinių teisių chartija, 2016 m.
Šiame leidinyje pateikiamos Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinės redakcijos su Lisabonos sutartimi padarytais pakeitimais. Be to, į jį įtraukti po sutarčių įsigaliojimo padaryti jų pakeitimai, tokie kaip nuostatos, susijusios su Europos stabilumo mechanizmu, Teisingumo Teismu, taip pat dėl Kroatijos įstojimo padaryti pakeitimai. Leidinyje pateikiama ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija.
2016, 412 psl., Knygos minkštais viršeliais

Tarybos darbo tvarkos taisyklės ir Tarybos darbo tvarkos taisyklių komentarai

Tarybos darbo tvarkos taisyklės. Komentarai

Kaip rengiamasi Tarybos darbui? Kokios balsavimo procedūros taikomos? Kokios yra viešų debatų taisyklės? Praktiniame vadove pateikiami atsakymai į šiuos ir į daugelį kitų klausimų, susijusių su Tarybos struktūra, posėdžiais ir sprendimų priėmimu. Jis visų pirma skiriamas delegatams ir rotacijos tvarka Tarybai pirmininkaujančioms valstybėms narėms, siekiant suteikti informacijos apie teisinę aplinką ir padėti pasirengti pirmininkavimo laikotarpiui.
Leidinyje pateikiami ne tik komentarai, bet ir Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos darbo tvarkos taisyklės. Jis išleistas 23 ES kalbomis.

2016, 119 psl., Knygos minkštais viršeliais

Civilinė teisė. Europos teisminis bendradarbiavimas

Civilinės teisės e. knyga
Šioje atnaujintoje e. knygoje pateikiami teisiniai dokumentai ir kelių ES valstybių narių garsių akademinės bendruomenės atstovų, teisėjų bei pareigūnų komentarai. Nagrinėjamos sritys ir temos, be kai kurių pagrindinių teisės aktų, pavyzdžiui, Reglamento „Briuselis I“ ir Lugano konvencijos, apima komercinę teisę, sutarčių teisę, šeimos teisę ir įrodymų rinkimą. Šioje atnaujintoje redakcijoje taip pat pateikiamas visiškai naujas skyrius dėl sąskaitos blokavimo įsakymo procedūros ir iš esmės peržiūrėtas skyrius dėl nemokumo bylų.
Ši e. knyga yra naudinga priemonė, skirta praktikuojantiems teisininkams, nacionalinėms valdžios institucijoms, teisės studentams ir piliečiams, kurie domisi Europos civiline teise; visai tai pateikiama praktišku e. knygos formatu.
2016, E. knygos

Europos vėliavų spalvinimo knygelė

Nuspalvink Europą

Kaip mažiems vaikams paaiškinti, kas yra Europa? Būtų galima pradėti nuo šios lavinamosios spalvinimo knygelės. Nuspalvinkite ES šalių vėliavas (žiūrėdami į pavyzdžius), užrašykite šalių pavadinimus ir raskite vėliavų vietą Europos žemėlapyje. Namams ir mokyklai.

2016, 40 psl., Knygos minkštais viršeliais

Įprastos teisėkūros procedūros vadovas

Įprastos teisėkūros procedūros vadovas

Šiame leidinyje paaiškinama viskas, ką reikia žinoti apie patikslintą įprastą teisėkūros procedūrą, ir aprašomi atitinkami pirmininkaujančios valstybės narės bei Tarybos generalinio sekretoriato vaidmenys. Čia aprašomi įvairūs procedūros etapai: trys svarstymai, taikinimo procedūra ir trišaliai dialogai. Be to, jame pateiktas atitinkamų teisinių pagrindų sąrašas, lentelės, kuriose grafiškai išdėstyti etapai, ir galutiniai terminai.

2016, 48 psl., Knygos minkštais viršeliais

Europos Vadovų Taryba: 2014 m. gruodžio mėn.–2016 m. balandžio mėn.

Europos Vadovų Taryba: 2014 m. gruodžio mėn. – 2016 m. balandžio mėn.

Nuo 2014 m. gruodžio 1 d. iki 2016 m. balandžio 30 d. Europos Vadovų Tarybai teko spręsti ypatingos svarbos politinius uždavinius. Jie, be kita ko, buvo susiję su precedento neturinčiais prieglobsčio prašytojų ir neteisėtų migrantų srautais; poreikiu pasiekti naują susitarimą dėl Graikijos, kiek tai susiję su jos narystės euro zonoje ateitimi, taip pat dėl Jungtinės Karalystės jai rengiantis referendumui dėl tolesnės narystės arba išstojimo iš ES. Europos vadovai taip pat turėjo reaguoti į rimtas vidaus ir išorės grėsmes saugumui. Pirmininkas Donaldas Tuskas pateikia Europos Vadovų Tarybos darbo šiuo laikotarpiu apžvalgą, o ataskaitoje išvardijami svarbiausi politiniai sprendimai ir pareiškimai.

2016, 82 psl., Knygos minkštais viršeliais

2015 m. aplinkosaugos ataskaita

2015 m. aplinkosaugos ataskaita

Šioje ataskaitoje apžvelgiama Tarybos generaliniame sekretoriate taikoma aplinkosaugos vadybos sistema. Joje taip pat pateikiami jos taikymo 2010–2014 m. rezultatai, susiję su aplinkosaugos klausimais.

2016, 56 psl., Knygos minkštais viršeliais

Europos Vadovų Taryba ir ES Taryba metams einant

Europos Vadovų Taryba ir ES Taryba metams einant

Europos Vadovų Taryba ir ES Taryba yra du pagrindiniai ES sprendimų priėmimo proceso dalyviai. Kiekvienai iš jų tenka atskiras vaidmuo ES institucinėje struktūroje, nors politiniu ir administraciniu požiūriu abi institucijas natūraliai sieja glaudūs ryšiai. Abi jos suburia valstybių narių atstovus. Šioje brošiūroje apžvelgiama jų kilmė ir raida, kaip nustatyta ES sutartyse. Nagrinėjama, kokiu būdu joms abiem teko lemiamas vaidmuo Europos integracijos procese, ir kaip jų istorija atspindi visos ES istoriją – jos politikos kryptis ir siekius, krizes ir pažangą.

2016, 66 psl., Knygos minkštais viršeliais

Europos Sąjunga. Teisinė sąjunga (plakatas)

Europos Sąjunga. Teisinė sąjunga (plakatas)

Nuo Paryžiaus iki Lisabonos: Europos Sąjunga nuėjo ilgą kelią nuo tada, kai šešios steigiančiosios narės padėjo pagrindus mūsų šiandienos sąjungai – ekonominei ir politinei bendrijai, kurią sudaro beveik 509 milijonai 28 valstybių narių gyventojų. Šiame plakate svarbiausi Europos integracijos etapai parodyti pateikiant pagrindinių sutarčių ir stojimo sutarčių chronologiją. Sutartys – Europos Sąjungos pagrindas – rodo, kaip valstybės narės reagavo į naujus vidaus ir išorės uždavinius. Jos atspindi tautų ir valstybių sąjungos raidą vadovaujantis teisės viršenybės principu.

2016, 1 psl., Plakatai

Europa ir tu. ES sostinės (spalvinimo knygelė)

Europa ir tu. ES sostinės (spalvinimo knygelė)
Spalvindami šią knygelę vaikai galės išmokti ES sostinių pavadinimus, nuspalvinti vėliavas ir sužinoti įdomių faktų apie kiekvieną valstybę narę. Patraukliai pateikta mokomoji medžiaga gali būti naudojama tiek namie, tiek mokykloje.
2016, 36 psl., Knygos minkštais viršeliais

ES veiksmų planas žmogaus teisių ir demokratijos srityje

ES veiksmų planas žmogaus teisių ir demokratijos srityje

Antruoju veiksmų planu žmogaus teisių ir demokratijos srityje, apimančiu 2015–2019 m. laikotarpį, siekiama sustiprinti ES žmogaus teisių politikos įgyvendinimą visose veiklos srityse. Jame daugiausia dėmesio skiriama vietos institucijų ir pilietinės visuomenės organizacijų įgalinimui.  Pagrindiniai principai, kuriais bus vadovaujamasi, – tai ankstyvasis konfliktų nustatymas, prevencija ir tarpininkavimas sprendžiant konfliktus. Taip pat brošiūroje pateikiamas vyriausiosios įgaliotinės Federicos Mogherini įžanginis žodis, Tarybos išvados dėl veiksmų plano ir ES strateginė programa žmogaus teisių ir demokratijos srityje. Veiksmų planas paskelbtas anglų ir prancūzų kalbomis.

2015, 52 psl., Knygos minkštais viršeliais

Autentiškų tapatybės ir kelionės dokumentų internete viešas registras (PRADO)

Prado 2015

Jums reikia patikrinti tapatybės dokumentus? Šioje skrajutėje pristatomas PRADO, kuris suteikia galimybę internete lengvai susipažinti su dažniausiai naudojamų kelionės ir tapatybės dokumentų techniniais aprašais. Registras yra reguliariai atnaujinamas, o informacija pateikiama visomis ES oficialiosiomis kalbomis – 24 kalbomis.

2015, 5 psl., Informacinis lapas/Skrajutė

Mūsų bendros ateities kūrimas. ES ir CELAC strateginė partnerystė

Mūsų bendros ateities kūrimas. Lotynų Amerikos bei Karibų jūros valstybių ir Europos Sąjungos strateginė partnerystė

ES ir CELAC aukščiausiojo lygio susitikimas 2015 m. birželio mėn. subūrė 61 ES ir Lotynų Amerikos bei Karibų jūros valstybių lyderį, įskaitant daugiau nei 40 valstybių ar vyriausybių vadovų. Šiame leidinyje pateikiama esminė informacija apie renginį ir pristatomi svarbiausi aukščiausiojo lygio susitikime priimti dokumentai. Taip pat pateikiami Europos Vadovų Tarybos pirmininko Donaldo Tusko, Europos Komisijos pirmininko Jeano-Claude'o Junckerio ir CELAC laikinojo pirmininko Rafaelio Correos Delgado įžanginiai žodžiai.

2015, 87 psl., Knygos minkštais viršeliais