Europos Vadovų Taryba nustato bendrą ES politikos kryptį ir prioritetus. Ji nėra viena iš ES teisės aktų leidėjų, taigi, ji nei derasi dėl teisės aktų, nei juos priima. Tačiau ji nustato ES politikos darbotvarkę, tradiciškai priimdama išvadas per Europos Vadovų Tarybos susitikimus, kuriose aptariami aktualūs klausimai ir nurodomi veiksmai, kurių reikia imtis.

Visai neseniai Europos Vadovų Taryba priėmė ilgesnio laikotarpio ES veiksmų ir veiklos, kuriai būtų skiriamas didelis dėmesys, prioritetinių sričių strateginę darbotvarkę.

Europos Vadovų Tarybos nariai

Europos Vadovų Tarybos nariai yra 28 ES valstybių narių valstybių ar vyriausybių vadovai, Europos Vadovų Tarybos pirmininkas ir Europos Komisijos pirmininkas.

Kai aptariami užsienio reikalų klausimai, Europos Vadovų Tarybos susitikimuose dalyvauja ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai.

Sprendimų priėmimo procesas

Europos Vadovų Taryba sprendimus paprastai priima bendru sutarimu. Tačiau tam tikrais konkrečiais ES sutartyse numatytais atvejais ji priima sprendimus vieningai arba kvalifikuota balsų dauguma.

Nei Europos Vadovų Tarybos pirmininkas, nei Komisijos pirmininkas balsuojant nedalyvauja.

Jei vertimo nėra, turinys rodomas originalo kalba

Europos Vadovų Tarybos susitikimai

Europos Vadovų Taryba susitinka ne rečiau kaip du kartus per 6 mėnesius. Jos susitikimai, dažnai vadinami ES aukščiausiojo lygio susitikimais, vyksta Briuselyje, pastate „Justus Lipsius“.

Susitikimams pirmininkauja Europos Vadovų Tarybos pirmininkas. Prireikus pirmininkas taip pat gali sušaukti neeilinius Europos Vadovų Tarybos susitikimus.

Kiekvieno susitikimo pradžioje dalyvauja Europos Parlamento pirmininkas, kuris išdėsto Europos Parlamento požiūrį. Priklausomai nuo aptariamų klausimų dalyvauti susitikimuose gali būti pakviesti kiti asmenys, pavyzdžiui, Europos Centrinio Banko pirmininkas.

Europos Vadovų Tarybos istorija

Europos Vadovų Taryba buvo sukurta 1974 m., kaip neformalus ES valstybių narių valstybių ar vyriausybių vadovų diskusijų forumas. Greitai ji tapo organu, atsakingu už ES tikslų ir prioritetų nustatymą.

Pagal 1992 m. Mastrichto sutartį Europos Vadovų Taryba įgijo oficialų statusą ir funkciją – suteikti postūmį ir numatyti bendrąsias politines gaires ES.

2009 m. Lisabonos sutartimi įvedus pakeitimus, Europos Vadovų Taryba tapo viena iš 7 ES institucijų.