Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimas

Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimas

Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikime susitinka euro zonos valstybių ar vyriausybių vadovai, euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo pirmininkas ir Europos Komisijos pirmininkas. Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimuose nustatomos euro zonos ekonominės politikos strateginės gairės.

Kas yra euro zona?

Euro zoną sudaro ES valstybės, kurių valiuta yra euro. Šiuo metu jai priklauso 19 valstybių narių.

Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimų vaidmuo

Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikime nustatomos politikos gairės, siekiant užtikrinti sklandų ekonominės ir pinigų sąjungos veikimą. Tai padeda koordinuoti tarpusavyje visas atitinkamas euro zonos valstybių narių politikos sritis.

Be to, kai aukštu lygiu reguliariai diskutuojama apie konkrečius su naryste euro zonoje susijusius įsipareigojimus, euro zonos valstybės gali formuoti nacionalinę politiką labiau atsižvelgdamos į euro zonos aspektą.

Euro zonos klausimai yra politiniu ir ekonominiu požiūriu svarbūs visoms ES valstybėms, todėl jie reguliariai svarstomi ir Europos Vadovų Tarybos susitikimuose.

Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimai

Vadovaujantis Sutartimi dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir pinigų sąjungoje (SSKV), euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimai turėtų vykti ne rečiau kaip du kartus per metus. Jei įmanoma, jie turėtų būti rengiami Briuselyje po Europos Vadovų Tarybos susitikimų.

Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimai rengiami vadovaujantis specialiomis darbo tvarkos taisyklėmis, priimtomis 2013 m. kovo 14 d.

Jei vertimo nėra, turinys rodomas originalo kalba

Nariai

Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimuose dalyvauja euro zonos valstybių ar vyriausybių vadovai, euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo pirmininkas ir Europos Komisijos pirmininkas. Be to:

  • pakviečiamas dalyvauti Europos Centrinio Banko pirmininkas
  • gali būti pakviečiamas dalyvauti Euro grupės pirmininkas, nes Euro grupė yra atsakinga už pasirengimą euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimams ir su jais susijusią tolesnę veiklą
  • susitikime kalbėti gali būti pakviečiamas ir Europos Parlamento pirmininkas.

Tam tikrais atvejais, ne rečiau kaip vieną kartą per metus, Sutartį dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos (SSKV) ratifikavusių euro zonai nepriklausančių valstybių narių vadovai taip pat dalyvauja euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimuose.

Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo pirmininkas

Euro zonos vadovai euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo pirmininką renka paprasta balsų dauguma tuo pačiu metu, kai Europos Vadovų Taryba renka savo pirmininką. Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo pirmininko kadencija yra 2,5 metų.

Pirmininko pareigos yra sušaukti euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimus, jiems pirmininkauti ir vadovauti. Be to, jis aptaria euro zonos klausimus su Komisijos pirmininku ir Euro grupės pirmininku.

Po kiekvieno euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo pirmininkas atsiskaito Europos Parlamentui. Apie pasirengimą euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimams ir jų rezultatus jis praneša ir visoms euro zonai nepriklausančioms valstybėms narėms.

Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimų istorija

Pirmą kartą euro zonos vadovai į euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimą susirinko 2008 m. spalio 12 d. Paryžiuje; ten jie susitarė imtis suderintų veiksmų reaguodami į ekonomikos krizę. Kiti tokie aukščiausiojo lygio susitikimai buvo surengti 2010 m. gegužės mėn., 2011 m. kovo mėn., 2011 m. liepos mėn. ir 2011 m. spalio mėn. Briuselyje. 2012 m. euro zonos klausimai daugiausia buvo sprendžiami Europos Vadovų Tarybos susitikimuose.

2012 m. kovo 1–2 d. vykstant Europos Vadovų Tarybos susitikimui, 25 Europos šalių vadovai pasirašė Sutartį dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir pinigų sąjungoje (SSKV). Be kita ko, šioje 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojusioje sutartyje buvo oficialiai įtvirtintas euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimas.

Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimų organizavimas ir jų pirmininko vaidmuo apibrėžtas SSKV 12 straipsnyje.

Įsigaliojus SSKV, pirmasis euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimas įvyko 2013 m. kovo 14 d.

Euro zonos valstybių ar vyriausybių vadovų priimti dokumentai (2010–2013 m.)

Euro zonos vadovų priimti dokumentai 2010–2013 m. laikotarpiu pateikiami čia: