Pirmininko vaidmuo

Europos Vadovų Taryba

Šiuo metu Europos Vadovų Tarybos pirmininkas yra Donaldas Tuskas. Jis pakeitė Hermaną Van Rompuy’ų 2014 m. gruodžio 1 d.

Pirmininko vaidmuo nustatytas Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 15 straipsnyje. Europos Vadovų Tarybos pirmininkas visų pirma:

 • pirmininkauja Europos Vadovų Tarybos susitikimams ir vadovauja jos darbui
 • užtikrina pasirengimą Europos Vadovų Tarybos susitikimams ir jų darbo tęstinumą bendradarbiaudamas su Komisijos pirmininku ir remdamasis Bendrųjų reikalų tarybos darbu
 • siekia palengvinti sanglaudą ir bendrą sutarimą Europos Vadovų Taryboje
 • po kiekvieno Europos Vadovų Tarybos susitikimo pateikia pranešimą Europos Parlamentui.

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas taip pat užtikrina išorės atstovavimą ES valstybių ar vyriausybių vadovų lygmeniu:

 • ES bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) klausimais kartu su Sąjungos vyriausiuoju įgaliotiniu užsienio reikalams ir saugumo politikai, kuris padeda įgyvendinti BUSP ir užtikrinti jos vientisumą, nuoseklumą ir veiksmingumą
 • tarptautiniuose aukščiausiojo lygio susitikimuose, paprastai kartu su Europos Komisijos pirmininku.

Europos Vadovų Tarybos pirmininko pareigybės istorija

2009 m. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Europos Vadovų Tarybos pirmininkas pradėjo eiti nuolatines pareigas.

Iki tol Europos Vadovų Taryba buvo neformalus organas, o Europos Vadovų Tarybos vadovo pareigybė buvo neoficiali. Tas pareigas ėjo rotacijos tvarka ES Tarybai pirmininkavusios valstybės narės valstybės ar vyriausybės vadovas.

Skyrimas

Europos Vadovų Tarybos pirmininką renka Europos Vadovų Taryba kvalifikuota balsų dauguma.

Jis renkamas 2,5 metų kadencijai ir gali būti perrenkamas dar vienai kadencijai. Pagal nusistovėjusią praktiką rotacijos tvarka pirmininkaujanti valstybė narė yra atsakinga už rinkimų proceso koordinavimą. Europos Vadovų Tarybos susitikimo daliai, kurio metu aptariami pirmininko rinkimai, pirmininkauja pirmininkaujančios valstybės narės ministras pirmininkas.

Pirmininkas tuo pat metu negali eiti pareigų atskiroje valstybėje.

Personalas

Europos Vadovų Tarybai ir jos pirmininkui padeda ES Tarybos generalinis sekretoriatas (TGS).

Pirmininkas taip pat turi savo kanceliariją – Pirmininko kabinetą. Jo personalas dirba Tarybos pastate „Europa“, Briuselyje (Belgija), ten pat yra ir jo kabinetas.

Tarptautiniai aukščiausiojo lygio susitikimai

Europos Vadovų pirmininkas atstovauja ES 3-jų pagrindinių rūšių tarptautiniuose aukščiausiojo lygio susitikimuose:

 1. dvišaliuose aukščiausiojo lygio susitikimuose
  Juos ES rengia su savo strateginiais partneriais. Tokie aukščiausiojo lygio susitikimai reguliariai, paprastai kartą per metus, rengiami su tokiomis šalimis kaip Japonija, JAV, Rusija, Pietų Afrika, Brazilija ir Kinija. Susitikimų vieta pakaitomis būna Briuselis ir atitinkama šalis.
 2. daugiašaliuose tarptautinio lygmens aukščiausiojo lygio susitikimuose
  Juose ES dalyvauja kaip narė arba yra pakviečiama kaip svarbus tarptautinis subjektas, pavyzdžiui, G 7, G 8, G 20 ir Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje (JT Generalinė Asamblėja).
 3. daugiašaliuose ES lygmens aukščiausiojo lygio susitikimuose
  Tokie yra, pavyzdžiui, Rytų partnerystės, ES ir Afrikos, ES ir ASEM, ES ir CELAC aukščiausiojo lygio susitikimai. Tradiciškai, kai ateina ES eilė surengti tokį susitikimą, jį rengia ES Tarybai rotacijos tvarka pirmininkaujanti valstybė narė. Nuo 2014 m. juos rengia ir ES Taryba Briuselyje. Šiuose aukščiausiojo lygio susitikimuose dalyvauja visų ES valstybių narių valstybių ar vyriausybių vadovai, Europos Vadovų Tarybos pirmininkas, Europos Komisijos pirmininkas ir atitinkami dalyvaujančiųjų šalių valstybių ar vyriausybių vadovai.