Europos Vadovų Tarybos vaidmuo su kandidatūromis susijusiose ir paskyrimo procedūrose

Europos Vadovų Taryba

Europos Vadovų Tarybai tenka svarbus vaidmuo tam tikrose paskyrimo į daug dėmesio pritraukiančias ES lygmens pareigybes procedūrose. Visų pirma ji yra atsakinga už:

  • Europos Vadovų Tarybos pirmininko išrinkimą
  • kandidatūros į Europos Komisijos pirmininko pareigas pasiūlymą
  • Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai paskyrimą
  • oficialų visų Komisijos narių kartu paskyrimą
  • Europos Centrinio Banko (ECB) vykdomosios valdybos, įskaitant ECB pirmininką, paskyrimą.

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas

Dabartinis Europos Vadovų Tarybos pirmininkas yra Donaldas Tuskas. Šiose pareigose pakeitęs Hermaną Van Rompuy’ų, pareigas jis pradėjo eiti 2014 m. gruodžio 1 d. 

Europos Vadovų Tarybos pirmininko rinkimai

Europos Vadovų Taryba išsirenka savo pirmininką. Tam reikalinga kvalifikuota balsų dauguma. Pirmininko kadencija trunka 2,5 metų ir gali būti pratęsta vieną kartą. 

Kandidatūros į Europos Komisijos pirmininko pareigas pasiūlymas

Po rinkimų į Europos Parlamentą Europos Vadovų Taryba turi pasiūlyti kandidatūrą į Europos Komisijos pirmininko pareigas. Spręsdami dėl kandidatūros Europos Vadovų Tarybos nariai atsižvelgia į rinkimų į Europos Parlamentą rezultatus.

Europos Parlamentas turi patvirtinti pasiūlytą kandidatą savo narių balsų dauguma (būtini bent 376 Europos Parlamento narių balsai). Jeigu Europos Vadovų Tarybos pasiūlytas kandidatas nesurenka Parlamento balsų daugumos, Europos Vadovų Taryba turi pasiūlyti naują kandidatūrą. Tai turi būti padaryta per mėnesį nuo nepavykusio balsavimo Parlamente.

Europos Parlamente vėlgi laikomasi tos pačios procedūros – naujas pasiūlytas kandidatas turi būti patvirtintas Europos Parlamento narių balsų dauguma.

Ši procedūra yra išdėstyta Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 17 straipsnyje.

Vyriausiojo įgaliotinio paskyrimas

Europos Vadovų Taryba yra atsakinga už Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai paskyrimą. Sprendimui dėl pasiūlyto kandidato priimti reikia kvalifikuotos balsų daugumos.

Europos Vadovų Taryba kvalifikuota balsų dauguma taip pat gali nuspręsti nutraukti vyriausiojo įgaliotinio 5 metų kadenciją.  

Ši procedūra yra išdėstyta ES sutarties 18 straipsnyje.

Europos Komisijos paskyrimas

Europos Vadovų Taryba oficialiai paskiria visus Europos Komisijos narius kolektyviai. Parlamentas balsuoja dėl visos Komisijos – Komisijos pirmininko, vyriausiojo įgaliotinio ir kitų Komisijos narių kolektyviai – taikydamas pritarimo metodą (balsavusiųjų daugumos metodą).

Gavusi Parlamento pritarimą, Europos Vadovų Taryba oficialiai paskiria Europos Komisiją. Europos Vadovų Tarybos sprendimui priimti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.

Ši procedūra yra išdėstyta ES sutarties 17 straipsnyje.

Paskyrimai į Europos Centrinio Banko pareigybes

Europos Vadovų Taryba paskiria visus 6 Europos Centrinio Banko (ECB) vykdomosios valdybos narius – ECB pirmininką bei pirmininko pavaduotoją ir kitus 4 narius.

Europos Vadovų Taryba priima sprendimą remdamasi Tarybos rekomendacija. Ji taip pat konsultuojasi su Europos Parlamentu ir ECB valdančiąja taryba (ją sudaro 6 Vykdomosios valdybos nariai ir 19 euro zonos šalių centrinių bankų valdytojai). Tada Europos Vadovų Taryba priima sprendimą kvalifikuota balsų dauguma.

Ši procedūra yra išdėstyta Sutarties dėl ES veikimo (SESV) 283 straipsnyje.