ES politinės darbotvarkės nustatymas

Europos Vadovų Taryba

Europos Vadovų Taryba yra viena iš 7 ES institucijų. Tačiau ji nėra viena iš ES teisės aktų leidėjų, taigi, ji nei derasi dėl ES teisės aktų, nei juos priima. Jos pagrindinė funkcija – nustatyti ES bendrą politikos kryptį ir prioritetus, t. y. iš esmės nustatyti ES politikos darbotvarkę. 

Paprastai tai daroma priimant išvadas kiekvieno Europos Vadovų Tarybos susitikimo metu. Šiose išvadose nustatomi konkretūs Europos Sąjungai svarbūs klausimai ir nubrėžiami konkretūs veiksmai, kurių reikia imtis, ar siektini tikslai. Europos Vadovų Tarybos išvadose taip pat gali būti nustatomas galutinis terminas susitarimui tam tikru klausimu pasiekti ar pasiūlymui dėl teisės akto pateikti. Taip Europos Vadovų Taryba gali daryti įtaką ir vadovauti ES politikos darbotvarkės įgyvendinimui.

Neseniai Europos Vadovų Taryba priėmė ilgesnio laikotarpio ES veiksmų ir veiklos, kuriai būtų skiriamas didelis dėmesys, prioritetinių sričių strateginę darbotvarkę.

ES strateginė darbotvarkė

2014 m. birželio 27 d. įvykusiame susitikime Europos Vadovų Taryba susitarė dėl penkių prioritetinių sričių, kuriomis bus vadovaujamasi ES darbe artimiausius penkerius metus. Šie prioritetai išdėstyti dokumente „Strateginė Sąjungos kintančiame pasaulyje darbotvarkė“. Remiantis šia strategine darbotvarke bus planuojamas Europos Vadovų Tarybos darbas, taip pat rengiamos ir kitų ES institucijų darbo programos. 

1. Darbo vietų kūrimas, ekonomikos augimas ir konkurencingumas

Europos Vadovų Taryba pabrėžia būtinybę skatinti ekonomikos augimą, didinti investicijas, kurti daugiau ir geresnių darbo vietų ir skatinti vykdyti reformas, kad padidėtų konkurencingumas. Konkretūs veiksmai, be kita ko, yra:

 • iki 2015 m. užbaigti kurti bendrąją skaitmeninę rinką
 • pagerinti MVĮ galimybes gauti finansavimą ir investicijų
 • padidinti investicijas į infrastruktūrą
 • iki 2015 m. užbaigti derybas dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarimo
 • sugriežtinti euro zonos valdymą ir labiau koordinuoti ekonominę politiką.

2. Piliečių įgalėjimas ir apsauga

Europos Vadovų Taryba akcentuoja prioritetus, kuriais ES piliečiams būtų atveriama daugiau galimybių ir būtų sprendžiamos tokios problemos kaip skurdas ir socialinė atskirtis. Konkretūs veiksmai, be kita ko, yra:

 • tęsti kovą su jaunimo nedarbu
 • imtis veiksmų prieš mokesčių slėpimą ir mokestinį sukčiavimą.

3. Energetikos ir klimato politika

Europos Vadovų Taryba pabrėžia būtinybę mažinti priklausomybę nuo kuro ir dujų importo ir užtikrinti įperkamos, saugios ir tvarios energijos tiekimą ES. Pagrindiniai prioritetai, be kita ko, yra:

 • baigti kurti ES energijos rinką
 • įvairinti ES energijos išteklius bei jų tiekimo maršrutus ir plėtoti energetikos infrastruktūrą
 • nustatyti plataus užmojo kovos su klimato kaita tikslus 2030 metams ir toliau vadovauti kovai su klimato kaita. 

4. Laisvė, saugumas ir teisingumas

Europos Vadovų Taryba akcentuoja veiksmingo ES bendradarbiavimo tokiais saugumo klausimais kaip terorizmas ir migracijos srautų valdymas svarbą. Europos Vadovų Tarybos nustatyti konkretūs prioritetai, be kita ko, yra:

 • geriau valdyti migraciją visais aspektais, įskaitant nelegalią migraciją, prieglobsčio prašymą ir sienų valdymą
 • užkirsti kelią organizuotam nusikalstamumui, korupcijai bei terorizmui ir su jais kovoti
 • gerinti ES valstybių teisminį bendradarbiavimą.

5. ES – stipri pasaulinio masto veikėja

Europos Vadovų Taryba ragina ES užsitikrinti aktyvų dalyvavimą sprendžiant pasaulinius klausimus ir itin pabrėžia šiuos prioritetus:

 • užtikrinti valstybių narių ir ES užsienio politikos tikslų nuoseklumą
 • skatinti ES artimiausių šalių stabilumą, klestėjimą ir demokratiją
 • įtraukti pasaulinius partnerius sprendžiant įvairiausius klausimus, pavyzdžiui, prekybos, kibernetinio saugumo, žmogaus teisių ir krizių valdymo srityse
 • stiprinti ES bendrą saugumo ir gynybos politiką.

Politikos gairės

Europos semestras

Europos semestras yra ekonominės ir fiskalinės politikos koordinavimo Europos Sąjungoje ciklas.

Be to, kad priimdama strateginę darbotvarkę ir išvadas Europos Vadovų Taryba nustato ES politikos prioritetus, jai tenka oficialus vaidmuo ES kasmetiniame Europos semestro procese. Tai – ES ekonominės ir fiskalinės politikos koordinavimo metinis ciklas.

Kasmet kovo mėn. susitikime Europos Vadovų Taryba įvertina ES ekonominę padėtį ir pažangą siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų. Tada ji pateikia fiskalinių, ekonominių ir struktūrinių reformų politikos gaires. Birželio mėn. susitikime Europos Vadovų Taryba patvirtina galutines konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas, kuriose kiekvienai valstybei narei nustatomi prioritetai artimiausiems 12–18 mėnesių.

Strateginės gairės teisingumo ir vidaus reikalų srityje

Šiose Europos Vadovų Tarybos priimtose gairėse nustatyti ateinančių metų prioritetai

Pagal Sutarties dėl ES veikimo (SESV) 68 straipsnį Europos Vadovų Tarybai tenka atsakomybė apibrėžti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės strategines gaires.

Pirmą kartą praktiškai tai realizuota 2014 m. birželio mėn. priėmus paskiausias gaires. Jos buvo parengtos atsižvelgiant į strateginės darbotvarkės prioritetus ir apima tokius aspektus kaip sienų kontrolė, migracijos ir prieglobsčio politika, policija ir teisminis bendradarbiavimas.