Tarybos generalinio sekretoriato darbuotojų užduotis – padėti 2 ES institucijoms:

 • Europos Vadovų Tarybai
 • ES Tarybai, įskaitant jai pirmininkaujančias valstybes nares, Nuolatinių atstovų komitetą (COREPER) ir kitus Tarybos komitetus bei darbo grupes

Tarybos generalinis sekretoriatas padeda organizuoti Tarybos darbą bei užtikrinti šio darbo nuoseklumą ir įgyvendinti jos 18 mėnesių programą. Jis padeda Europos Vadovų Tarybai ir jos pirmininkui, taip pat teikia paramą Tarybai pirmininkaujančiai valstybei narei jai vedant derybas Taryboje ir su kitomis ES institucijomis.

Pagrindinės užduotys

Pagrindinės Generalinio sekretoriato užduotys:

 • padėti ir patarti Tarybai ir Europos Vadovų Tarybai, taip pat padėti joms koordinuoti savo darbą, įskaitant Tarybos 18 mėnesių programos įgyvendinimą
 • teikti paramą Tarybai pirmininkaujančiai valstybei narei vedant derybas Taryboje ir su kitomis ES institucijomis
 • teikti logistinę paramą ir rūpintis praktiniu posėdžių organizavimu (įskaitant posėdžių sales, dokumentų rengimą ir vertimą raštu)
 • rengti posėdžių visais lygiais darbotvarkių, ataskaitų, pranešimų ir protokolų projektus

Prireikus Generalinis sekretoriatas taip pat rūpinasi aukšto lygio susitikimų su ES nepriklausančių valstybių ir jų vyriausybių vadovais ar ambasadoriais praktiniu organizavimu.

Be to, Tarybos generalinio sekretoriato Teisės tarnyba teikia nuomones Tarybai ir jos komitetams siekiant užtikrinti, kad Tarybos aktai būtų teisėti ir gerai parengti. Ji taip pat atstovauja Tarybai teismo procesuose Europos Sąjungos Teisingumo Teisme, Bendrajame Teisme ir Tarnautojų teisme.

Tarybos generalinis sekretoriatas taip pat vykdo keletą itin specifinių pareigų.

Parama tam tikriems Tarybos komitetams ir darbo grupėms 

Tarybos parengiamieji organai

Tarybai padeda daugiau kaip 150 darbo grupių ir komitetų, vadinamų parengiamaisiais organais

Tarybos generalinis sekretoriatas ne tik rūpinasi praktiniu posėdžių organizavimu ir atitinkamų posėdžių dokumentų rengimu, bet ir pirmininkauja šiems Tarybos komitetams ir darbo grupėms:

 • Saugumo komitetui ir jo pakomitečiams (Informacijos saugumo užtikrinimas, GNSS ekspertai, Saugumo akreditavimo valdyba)
 • Informavimo darbo grupei
 • E. teisės darbo grupei
 • Ryšių ir informacinių sistemų koordinavimo komitetui
 • Teisės aktų kodifikavimo darbo grupei
 • Teisininkų lingvistų darbo grupei

Taryba taip pat teikia sekretoriato paslaugas Europos mokslinių tyrimų erdvės ir inovacijų komitetui (EMTEK), jo 2 darbo grupėms ir valdančiajai tarybai.

EMTEK – vienas iš Tarybos parengiamųjų organų, kurio užduotis – remti ES iniciatyvos „Inovacijų sąjunga“ įgyvendinimą ir pažangos stebėseną, taip pat plėtoti Europos mokslinių tyrimų erdvę.

Komitetui padeda 2 ad hoc darbo grupės – Bendro programavimo aukšto lygio grupė ir Tarptautinio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje strateginis forumas.

Tarybos generalinis sekretoriatas yra atsakingas už EMTEK posėdžių logistinį ir administracinį organizavimą ir už posėdžių išvadų suvestinių rengimą.

PRADO (Autentiškų tapatybės ir kelionės dokumentų internete viešas registras)

Tarybos generalinis sekretoriatas yra atsakingas už PRADO – specialios interneto svetainės, kurioje įvairiomis kalbomis pateikiama informacija apie ES, Islandijos, Norvegijos ir Šveicarijos asmens tapatybės ir kelionės dokumentų apsaugos priemones – plėtojimą ir prieglobą.

PRADO skirta teikti tikslią informaciją konkretiems sektoriams, pavyzdžiui:

 • darbdaviams
 • pašto tarnyboms
 • bankams, kredito įstaigoms
 • saugumo ir apsaugos bendrovėms
 • transporto priemonių nuomos agentūroms

Archyvai

Tarybos generalinis sekretoriatas yra atsakingas už Tarybos archyvų tvarkymą. Dauguma dokumentų yra susiję su įvairių sudėčių Tarybos posėdžiais, Nuolatinių atstovų komiteto posėdžiais, kitų komitetų ir darbo grupių posėdžiais arba su ES teisės aktų rengimu.

Taryboje yra centrinio archyvo tarnyba, kuri renka ir tvarko Tarybai vykdant jos funkcijas parengtus ar gautus dokumentus, taip pat suteikia galimybę su jais susipažinti.