Asmens duomenų apsauga Tarybos generaliniame sekretoriate

Generalinis sekretoriatas

Teisė į asmens duomenų apsaugą yra pagrindinė teisė, įtvirtinta ES sutartyse.

ES Taryba ir jos generalinis sekretoriatas griežtai laikosi asmens duomenų apsaugos taisyklių. Jiems taikomi šie teisės aktai:

Reglamentas 45/2001

Šio reglamento tikslas – užtikrinti asmenų laisvių ir pagrindinių teisių apsaugą ES institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis.

Jame nustatyti principai, kurių ES institucijos privalo laikytis, ir pareigos, kurias jos privalo vykdyti tvarkydamos asmens duomenis. Pagal šiuos principus ES institucijos privalo užtikrinti, kad asmens duomenys būtų:

 • tvarkomi tik aiškiai nustatytais ir teisėtais tikslais
 • tikslūs, adekvatūs, tinkami ir ne per didelės apimties
 • tvarkomi sąžiningai, teisėtai ir saugiai
 • saugomi tik tiek, tiek būtina
 • tvarkomi apie tai pranešus atitinkamiems asmenims ir gerbiant šių asmenų teises
 • perduodami trečiosioms šalims tik užtikrinus tinkamas saugumo priemones.

Jame nustatytos asmens duomenis tvarkančių asmenų (duomenų valdytojų) pareigos ir asmenų, kurių asmens duomenys yra tvarkomi (duomenų subjektų), teisės.

Reglamentu taip numatyta kiekvienoje institucijoje paskirti duomenų apsaugos pareigūną (DAP).

Duomenų apsaugos pareigūno vaidmuo

Duomenų apsaugos pareigūno vaidmuo yra nepriklausomai užtikrinti, kad jo institucijoje būtų teisingai taikomos duomenų apsaugos taisyklės. Duomenų apsaugos pareigūnas taip pat yra atsakingas už savo institucijos vykdomų asmens duomenų tvarkymo veiksmų registro administravimą. Be to, duomenų apsaugos pareigūnas informuoja Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną apie tuos duomenų tvarkymo veiksmus, dėl kurių galėtų kilti pavojus duomenų subjektų teisėms ir laisvėms.

Reglamentu taip pat numatyta paskirti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (EDAPP) Europos lygiu.

Tarybos sprendimas dėl Reglamento 45/2001 įgyvendinimo

Tai Europos Sąjungos Tarybos taikomos taisyklės, kuriomis dar labiau išplėtojamos Reglamento 45/2001 nuostatos. Jomis nustatoma:

 • Tarybos duomenų apsaugos pareigūno statusas
 • duomenų valdytojų pareigos
 • duomenų subjektų naudojimosi savo teisėmis procedūros
 • tyrimo tvarka, kurios laikosi duomenų apsaugos pareigūnas.

Tarybos duomenų apsaugos registras – kas tai yra?

Registrą tvarko Tarybos duomenų apsaugos pareigūnas. Tai viešas registras, kuriame bet kuris asmuo gali ieškoti informacijos.

Registras – tai duomenų bazė, kurioje pateikiama informacija apie kiekvieną asmens duomenų tvarkymo veiksmą, vykdomą Taryboje arba Tarybos generaliniame sekretoriate.

Pateikiama informacija apie veiksmo tikslą, nurodoma duomenų valdytojo vardas ir pavardė, veiksmo teisinis pagrindas, atitinkamas duomenų subjektas, duomenų gavėjai, tvarkomų duomenų rūšis ir duomenų saugojimo laikotarpis.

Kokie asmens duomenys yra tvarkomi Tarybos generaliniame sekretoriate?

Dauguma Tarybos generaliniame sekretoriate tvarkomų asmens duomenų yra susiję su jo personalu.

Taip pat yra tvarkomi su Tarybos veikla susiję asmens duomenys. Šie duomenys gali būti susiję su asmenimis, deleguotais į Tarybą ES valstybių narių arba trečiųjų šalių, su žurnalistais ir su Tarybos aktais paskirtais asmenimis.

Išskyrus šiuos asmenis, piliečių asmens duomenys iš esmės yra tvarkomi tik tais atvejais, jei jie su Tarybos generaliniu sekretoriatu užmezga kontaktą, pavyzdžiui, pateikia prašymą susipažinti su dokumentu, lankosi Tarybos pastatuose arba sudaro sutartį su Tarybos generaliniu sekretoriatu.

Stebėjimas vaizdo kameromis Tarybos generalinio sekretoriato patalpose

Savo personalo, lankytojų, pastatų, turto ir informacijos saugos bei saugumo tikslais ir dėl logistinių priežasčių Tarybos generalinis sekretoriatas dalyje savo patalpų naudoja apsauginę vaizdo sistemą.

Tarybos generalinio sekretoriato politikoje dėl vaizdo sistemų naudojimo aprašomos apsaugos priemonės, taikomos siekiant užtikrinti asmenų, stebimų apsauginėmis vaizdo kameromis Tarybos generalinio sekretoriato patalpose, asmens duomenų, privatumo ir kitų pagrindinių teisių ir teisėtų interesų apsaugą.

Ši politika visiškai atitinka duomenų apsaugos reglamento reikalavimus ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno gaires dėl stebėjimo vaizdo kameromis.

Praktinė informacija apie jūsų duomenų apsaugą

Kaip galite sužinoti, ar Tarybos generalinis sekretoriatas tvarko jūsų asmens duomenis?

Pasitelkdami Tarybos asmens duomenų tvarkymo veiksmų registrą galėsite sužinoti, kokių rūšių duomenų tvarkymo veiksmai jums galėtų būtų taikomi.

Kokios yra jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės?

Kaip duomenų subjektas jūs turite teisę:

 • būti informuotas apie tai, kad yra vykdomas su jumis susijęs duomenų tvarkymo veiksmas ir kokie yra jo ypatumai
 • gauti informaciją apie tvarkomus duomenis
 • siekti, kad duomenų valdytojas nedelsiant ištaisytų netikslius ar neišsamius asmens duomenis.

Tam tikromis aplinkybėmis galite prašyti, kad duomenų valdytojas įgyvendintų jūsų konkrečias teises, pavyzdžiui, užblokuotų arba ištrintų duomenis.

Prašymai gali būti pateikiami užpildant Tarybos duomenų apsaugos pareigūno pateiktą formą. Prašymo formą galima gauti el. paštu. Nurodykite kalbą, kuria šią formą norėtumėte gauti.

Siųsti el. laišką

Tarybos sprendimo dėl duomenų apsaugos taisyklių įgyvendinimo 5 skirsnyje nustatyta naudojimosi šiomis teisėmis procedūra.

Taip pat galite bet kuriuo metu pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui. Daugiau informacijos pateikiama EDAPP interneto svetainėje.

Kontaktai

Duomenų apsaugos valdytojai

Jei jums reikia daugiau informacijos apie konkretų duomenų tvarkymo veiksmą, turėtumėte kreiptis į tvarkymo veiksmą vykdantį duomenų valdytoją, prašymo kopiją kartu nusiunčiant duomenų apsaugos pareigūnui.

Kiekvieno duomenų valdytojo tapatybė ir kontaktiniai duomenys nurodomi duomenų tvarkymo veiksmų registre.

Duomenų apsaugos pareigūnas

Galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną norėdami pasikonsultuoti arba paprašyti ištirti tiesiogiai su duomenų apsaugos pareigūno užduotimis susijusį konkretų klausimą ar įvykį. Susisiekite su duomenų apsaugos pareigūnu el. paštu. Prašome nurodyti jūsų pageidaujamą kalbą.

Data Protection Officer
General Secretariat of the Council
Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Tel.: + 32 22816111
Siųsti el. laišką

Stebėjimas vaizdo kameromis

Galite pasinaudoti šia prašymo forma.

Norėdami susipažinti su savo asmens duomenimis, surinktais mūsų patalpose naudojamomis vaizdo kameromis, prašymą pateikite:

Director of the Security Office
Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Prašymo kopiją pateikite:

Data Protection Officer
Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Atkreipiame dėmesį: prie prašymo privalote pridėti neseniai padarytą geros kokybės savo nuotrauką ir asmens tapatybės kortelės / paso kopiją.