Skaidrumas ir galimybė susipažinti su dokumentais

Generalinis sekretoriatas

Laikydamosi skaidrumo taisyklių, kaip išdėstyta Lisabonos sutartyje, ES institucijos dirba kuo atviriau ir siekia būti kuo arčiau piliečių. Tarybos posėdžiuose ministrai teisės aktus svarsto viešai, o piliečiai turi teisę prašyti susipažinti su Tarybos dokumentais.

Teisėkūros skaidrumas

ES ministrai posėdžiauja viešai, kai diskutuoja dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų projektų ir dėl jų balsuoja.

Vieši Tarybos posėdžiai vyksta ir tada, kai ministrai diskutuoja svarbiais ES ir jos piliečiams poveikio turinčiais klausimais arba kai aptaria Tarybos darbo programą, pirmininkaujančios valstybės narės prioritetus ir Komisijos darbo programas bei politikos strategiją.

Viešų Tarybos posėdžių transliaciją galima stebėti internetu TIESIOGIAI visomis ES kalbomis. Taip pat galima peržiūrėti ir posėdžių įrašus.

Tarybos posėdžių darbotvarkės ir tvarkaraštis

Tarybos posėdžiai vyksta Briuselyje ir Liuksemburge (balandžio, birželio ir spalio mėn.). Tarybos ir daugumos jos parengiamųjų organų posėdžių darbotvarkės yra viešos.

Posėdžių protokolai ir balsavimo rezultatai

Viešų Tarybos posėdžių protokolai irgi yra vieši. Juose pateikiama informacija apie balsavimą dėl teisės aktų projektų, taip pat balsavimo motyvų paaiškinimai ir valstybių narių pateikti pareiškimai. Posėdžio protokoluose taip pat pateikiama informacija apie svarstomus dokumentus ir pagrindinės Tarybos padarytos išvados.

Balsavimo rezultatai taip pat yra vieši ir galima pamatyti, kaip balsavo kiekviena ES valstybė.

Ši informacija taip pat skelbiama mėnesinėse Tarybos aktų suvestinėse.

Galimybė susipažinti su dokumentais

Reglamente Nr. 1049/2001 nustatytos susipažinimo su dokumentais taisyklės. Konkrečios Taryboje naudojamos įgyvendinimo taisyklės pateikiamos Tarybos darbo tvarkos taisyklių II priede. Šios taisyklės taip pat taikomos Europos Vadovų Tarybos dokumentams.

Be to, Taryba skelbia metinę ataskaitą apie Reglamento 1049/2001 taikymą.

Tarybos dokumentų viešas registras

Su Tarybos dokumentais galima susipažinti pasinaudojant viešu registru. Jame pateikiamas oficialių Tarybos dokumentų, parengtų nuo 1999 m., turinys arba nuorodos į juos.

Atvirieji duomenys

Nuo 2015 m. ES Taryba dalyvauja ES atvirųjų duomenų portale ir teikia tris duomenų rinkinius:

  • duomenis apie balsavimą Taryboje dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų
  • Tarybos viešo registro metaduomenis
  • paraiškų dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais duomenų bazės metaduomenis.

ES atvirųjų duomenų portalas pradėjo veikti 2012 m. gruodžio mėn. Tai – viena bendra prieigos vieta, kur galima susipažinti su vis įvairesniais ES institucijų ir kitų ES įstaigų duomenimis. Su duomenimis galima susipažinti nemokamai ir pakartotinai juos naudoti komerciniais ar nekomerciniais tikslais, jeigu nurodomas šaltinis.

ES atvirųjų duomenų portalu siekiama propaguoti novatorišką duomenų naudojimą ir pasinaudoti jų ekonominiu potencialu. Juo taip pat siekiama padėti skatinti užtikrinti ES institucijų ir kitų ES įstaigų skaidrumą ir atskaitomybę.

Archyvai

Tarybos archyvuose kaupiami ir tvarkomi dokumentai, kuriuos Europos Sąjungos Taryba parengė arba gavo vykdydama savo funkcijas. Visuomenė gali susipažinti su archyvais, susijusiais su daugiau kaip prieš 30 metų užbaigtomis bylomis.

Dokumentų originalai siunčiami į ES istorinį archyvą, kuris saugomas Florencijoje esančiame Europos universitetiniame institute. Mikrokorteles ir (arba) dokumentų elektronines kopijas rasite Tarybos archyvuose Briuselyje.

Bendro pobūdžio klausimai

Bendro pobūdžio klausimus apie Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos organizacinę struktūrą, darbą ir veiklą galima teikti Visuomenės informavimo tarnybai. Prašome atkreipti dėmesį, kad ši tarnyba neteikia teisinių konsultacijų ar paaiškinimų konkrečiais klausimais.

Klausimus galima teikti bet kuria iš ES 24 oficialiųjų kalbų.