Atvirieji duomenys

Generalinis sekretoriatas

ES Taryba dalyvauja ES atvirųjų duomenų portale ir teikia tris duomenų rinkinius:

 • Tarybos viešo registro metaduomenis
 • paraiškų dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais duomenų bazės metaduomenis
 • duomenis apie balsavimą Taryboje dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

ES atvirųjų duomenų portalas pradėjo veikti 2012 m. gruodžio mėn. Tai – viena bendra prieigos vieta, kur galima susipažinti su vis įvairesniais ES institucijų ir kitų ES įstaigų duomenimis. Su duomenimis galima susipažinti nemokamai ir pakartotinai juos naudoti komerciniais ar nekomerciniais tikslais, jeigu nurodomas šaltinis.

ES atvirųjų duomenų portalu siekiama propaguoti novatorišką duomenų naudojimą ir pasinaudoti jų ekonominiu potencialu. Juo taip pat siekiama padėti skatinti užtikrinti ES institucijų ir kitų ES įstaigų skaidrumą ir atskaitomybę.

Duomenų rinkiniai

Duomenų rinkinys: Tarybos viešo registro metaduomenys

Licencija: Tarybos generalinio sekretoriato teisinis pranešimas

Tarybos dokumentų viešas registras buvo sukurtas 1999 m. Registre pateikiamos nuorodos į dokumentus, kuriuos Taryba paskelbė nuo to laiko (įslaptintiems dokumentams taikomos išimtys). Viešus dokumentus iš registro galima ir atsisiųsti.

Kasmet registras papildomas vidutiniškai 25 000 dokumentų (originalo kalba). Su Tarybos dokumentais susijusi informacija yra vieša, net jei dokumento turinys visuomenei nėra prieinamas.

Šiame duomenų rinkinyje pateikiami tokie metaduomenys apie Tarybos dokumentus:

 • paskelbimo būklė
 • dokumento kategorija
 • dokumento numeris
 • kodas
 • pavadinimas
 • tarpinstitucinis kodas
 • dalykas
 • rengėjas (autorius)
 • adresatas (-ai)
 • paskelbimo data
 • su dokumentu susijęs posėdis
 • kalbos, kuriomis dokumentas pateikiamas.

Šiame duomenų rinkinyje pateikta informacija dar gali būti keičiama. Duomenų rinkinys atnaujinamas kasdien.

Duomenų rinkinys: paraiškų dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais duomenų bazės metaduomenys

Licencija: Tarybos generalinio sekretoriato teisinis pranešimas

Taryba kasmet paskelbia metinę ataskaitą dėl Reglamento Nr. 1049/2001 dėl galimybės susipažinti su dokumentais įgyvendinimo. Metinėje ataskaitoje pateikiama statistinė informacija apie Tarybos gautas paraiškas dėl galimybės visuomenei susipažinti dokumentais. Informacija apie tokias paraiškas yra vieša, išskyrus asmens duomenis.

Šiame duomenų rinkinyje pateikiama toliau nurodyta informacija apie Tarybos gautas paraiškas dėl galimybės visuomenei susipažinti dokumentais:

1. Bendra informacija apie pareiškėją (anonimiška)

 • pareiškėjo profesinė veikla
 • geografinė kilmė

2. Bendra informacija apie paraišką

 • paraiškos numeris
 • paraiškos tipas (pirminė paraiška, kartotinė paraiška)
 • paraiškos data
 • terminas atsakymui pateikti
 • pratęstas terminas atsakymui pateikti
 • atsakymo data
 • įdėtos pastangos
 • tolesni veiksmai
 • politikos sritis (-ys)

3. Informacija apie prašomus dokumentus

 • paskelbimo būklė (viešas ar ne)
 • atsakymo pobūdis
 • dokumento kategorija
 • dokumento numeris

Šiame duomenų rinkinyje pateikta informacija dar gali būti keičiama. Duomenų rinkinys atnaujinamas kasdien.

Duomenų rinkiniai: balsavimas Taryboje dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų

Licencija: Tarybos generalinio sekretoriato teisinis pranešimas

Balsavimo Taryboje rezultatai yra vieši visais atvejais, kai teisėkūros procedūra priimamas aktas priimamas pagal įprastą arba specialią teisėkūros procedūrą. Vidutiniškai Taryba priima 120 teisėkūros procedūra priimamų aktų per metus.

Šią duomenų bazę sudaro ne ik Tarybos balsavimo rezultatai priimant teisėkūros procedūra priimamus aktus, bet ir informacija, susijusi su tais aktais, pavyzdžiui:

 • priėmimo forma (Tarybos posėdyje ar taikant rašytinę procedūrą)
 • Tarybos posėdis
 • konkrečios sudėties Taryba
 • priėmimo data
 • politikos sritis
 • akto tipas (reglamentas, direktyva, sprendimas ar pozicija)
 • akto numeris (kaip paskelbta ES oficialiajame leidinyje)
 • dalykas (pavadinimas)
 • dokumento numeris (pateiktas Tarybai priimti)
 • tarpinstitucinis kodas
 • teisėkūros procedūra (įprasta ar speciali teisėkūros procedūra)
 • Tarybos veiksmas (pagal teisėkūros procedūros etapus)
 • balsavimo taisyklė (kvalifikuota balsų dauguma ar balsų vieningumas).

Šiame duomenų rinkinyje pateikta informacija dar gali būti keičiama. Duomenų rinkinys atnaujinamas kasdien.

Atsakomybės ribojimo pareiškimas

Šie duomenų rinkiniai pateikiami tik informaciniais tikslais. Autentiški yra tik Tarybos posėdžių protokolai apie teisėkūros procedūra priimamų aktų priėmimą ir Tarybos metinė ataskaita dėl Reglamento Nr. 1049/2001 įgyvendinimo. Su šiais dokumentais galima susipažinti Tarybos viešame registre.

Šiuose duomenų rinkiniuose pateikta informacija dar gali būti keičiama.

Tarybos generalinis sekretoriatas siekia užtikrinti, kad ši informacija būtų tiksli. Gavę pranešimą apie pastebėtas klaidas, pasistengsime jas ištaisyti.