Kaip pateikti paraišką dėl stažuotės

Generalinis sekretoriatas

Paraiškų dėl 2018 m. stažuočių pirmuoju laikotarpiu teikimo laikotarpis jau baigėsi. Dar galite susipažinti su savo paraiška.

1. Mokamos stažuotės

Paraiškų dėl 2018 m. stažuočių pirmajam laikotarpiui teikimo laikotarpis jau baigėsi. Paraiškas dėl 2018 m. stažuočių antruoju laikotarpiu galėsite teikti, kai prasidės jų teikimo laikotarpis. Paraiškos turi būti teikiamos per internetinę sistemą.

 • paraiškas dėl stažuočių antruoju laikotarpiu (2018 m. rugsėjo 1 d. – 2019 m. sausio 31 d.) galite pateikti nuo 2018 m. sausio 15 d. (12.00 val.) iki kovo 15 d. (12 val.)

Adresas jūsų profilyje

Visi laiškai bus siunčiami jūsų elektroniniame profilyje nurodytu adresu. Jeigu jūsų adresas pasikeitė, atnaujinkite jį savo profilyje. Šis adresas bus naudojamas stažuotės pasiūlyme ir jūsų bylos administracinio tvarkymo tikslais; jis taip pat bus laikomas jūsų įdarbinimo vieta.

El. laiškai, kuriuos siunčia Stažuočių tarnyba, dažnai patenka į „Gmail“, „Hotmail“ ir įvairių kitų rūšių el. pašto paskyrų brukalo aplanką. Reguliariai tikrinkite, ar jūsų brukalo aplanke nėra pranešimų, gautų iš „bureau de stages“ (stages@consilium.europa.eu). Taip pat paraiškos formoje būtinai nurodykite kontaktinį telefono numerį, kad prireikus galėtume su jumis susisiekti.

Atrankos procedūra

Su pirmajam laikotarpiui atrinktais kandidatais bus susisiekta ne vėliau kaip gruodžio mėn., su antrajam laikotarpiui atrinktais kandidatais bus susisiekta ne vėliau kaip gegužės mėn.

Atrinkti kandidatai

Atrinktų kandidatų bus paprašyta pateikti šiuos patvirtinamuosius dokumentus:

 • įskaitomą paso ar asmens tapatybės kortelės kopiją
 • diplomų ar oficialių pažymėjimų kopijas
 • prireikus, profesinę patirtį patvirtinančius dokumentus ir paraiškos formoje nurodytų kalbų mokėjimą įrodančius dokumentus ar pagrįstus pareiškimus.

Visi kiti neprivalomi dokumentai, kuriais pagrindžiama jūsų paraiška dėl stažuotės, pavyzdžiui, rekomendacijos, gali būti atsiųsti kartu su patvirtinamaisiais dokumentais.

Teikiant elektroninę paraišką, patvirtinamųjų dokumentų siųsti nereikia. Jūsų bus paprašyta juos pateikti, jeigu jums bus pasiūlyta stažuotė. Jūsų nepriims, jeigu nepateiksite visų dokumentų. Turėsite pateikti įrodymus, patvirtinančius visą jūsų paraiškos formoje nurodytą informaciją (išsilavinimas, profesinė patirtis, kalbų mokėjimas). Todėl paraiškos formoje turėtumėte nurodyti tik tokią informaciją, kurią galite patvirtinti dokumentais.

Pasilikite visų dokumentų, kuriuos siunčiate Stažuočių tarnybai, kopijas. Nesiųskite kvalifikacinį laipsnį patvirtinančių pažymėjimų originalų.

Atrinkti kandidatai el. paštu gaus pasiūlymą, kuriame bus nurodytas jų stažuotės laikotarpis ir padalinys, į kurį jie bus paskirti. Atrinktiems kandidatams priėmus pasiūlymą, Stažuočių tarnyba jiems nusiųs stažuotės susitarimą.

Neatrinkti kandidatai

Tarybos generalinis sekretoriatas per metus gauna apie 4 000 paraiškų dėl mokamų stažuočių. Deja, yra tik 100 laisvų vietų.

Neatrinkti kandidatai bus informuoti el. paštu arba per jų EPSO paskyrą 2018 m. sausio mėn. pabaigoje (vasario mėn. prasidedančių stažuočių atveju) ir 2018 m. birželio mėn. pabaigoje (rugsėjo mėn. prasidedančių stažuočių atveju).

Jeigu jūsų neatrinko, naują paraišką galite pateikti per kitą įdarbinimo laikotarpį.

2. Privalomos nemokamos stažuotės

Šios stažuotės yra skirtos universiteto trečio, ketvirto arba penkto kurso studentams, kurie turi atlikti privalomą praktiką pagal savo studijų programą. Paraiškas teikti gali ir studentai, kurie turi atlikti tiriamąjį darbą diplominiam darbui ar daktaro disertacijai parengti.

Paraiškos dėl privalomų stažuočių turi būti teikiamos pagal tokį tvarkaraštį:

 • vasario 1 d. – birželio 30 d. stažuotė: galutinis terminas paraiškoms pateikti – prieš tai einančių metų spalio 1 d.; atrankos procedūra vyksta spalio – gruodžio mėn.
 • rugsėjo 1 d. – sausio 31 d. stažuotė: galutinis terminas paraiškoms pateikti – tų pačių metų balandžio 1 d.; atrankos procedūra vyksta balandžio – birželio mėn.

Su atrinktais kandidatais bus pasirašyta stažuotės sutartis. Jokių kitų sutarčių ar susitarimų (pvz., su jūsų universitetu) pasirašyta nebus.

Paraiškos

Paraiškos dėl privalomų nemokamų stažuočių turi būti pateikiamos elektroniniu paštu, ir jose turi būti:

 • užpildyta paraiškos forma,
 • oficialus jūsų švietimo įstaigos pažymėjimas, kuriame patvirtinama, kad turite atlikti stažuotę pagal studijų programą arba tam, kad galėtumėte imtis konkrečios profesinės veiklos, arba turite atlikti tiriamąjį darbą diplominiam darbui ar daktaro disertacijai parengti.

Patvirtinamieji dokumentai neprivalo būti siunčiami kartu su prašymo forma. Juos bus paprašyta pateikti, jeigu jums bus pasiūlyta stažuotė. Jeigu nepateiksite visų prašomų dokumentų, nebūsite priimtas. Jeigu būsite atrinktas, turėsite pateikti įrodymus, patvirtinančius visą jūsų paraiškos formoje pateiktą informaciją (t. y. išsilavinimas, profesinė patirtis, kalbų mokėjimas). Todėl paraiškos formoje turėtumėte nurodyti tik tokią informaciją, kurią galite patvirtinti dokumentais. Į bylą galite įtraukti ir neprivalomus patvirtinamuosius dokumentus, pavyzdžiui, rekomendacijas.

Paraiškos dėl privalomų nemokamų stažuočių forma

Užpildytą paraišką siųskite el. paštu kartu su paraiškos forma ir pažymėjimu iš universiteto PDF formatu:
Siųsti paraišką

Adresas jūsų profilyje

Visi laiškai bus siunčiami paraiškos formoje nurodytu adresu. Jeigu jūsų adresas pasikeitė, praneškite apie tai Stažuočių tarnybai el. paštu. Šis adresas bus naudojamas stažuotės pasiūlyme ir jūsų bylos administracinio tvarkymo tikslais; jis taip pat bus laikomas jūsų įdarbinimo vieta.

Atrinkti kandidatai

Jei buvote atrinktas, el. paštu gausite pasiūlymą, kuriame bus nurodytas jūsų stažuotės laikotarpis ir padalinys, kuriame dirbsite. Siekiant pagrįsti paraiškoje pateiktą informaciją, jūsų bus paprašyta pateikti šiuos dokumentus:

 • įskaitomą paso ar asmens tapatybės kortelės kopiją,
 • diplomų ar oficialių pažymėjimų kopijas (jei reikia),
 • profesinę patirtį patvirtinančius dokumentus (jei reikia)
 • paraiškos formoje nurodytų kalbų mokėjimą įrodančius dokumentus ar pagrįstus pareiškimus.

Pasilikite visų dokumentų, kuriuos siunčiate Stažuočių tarnybai, kopijas. Nesiųskite kvalifikacinį laipsnį patvirtinančių pažymėjimų originalų.

Patikrinusi patvirtinamuosius dokumentus, Stažuočių tarnyba jums atsiųs stažuotės sutartį pasirašyti. Jokių kitų sutarčių ar susitarimų (pvz., su jūsų universitetu) pasirašyta nebus.

Neatrinkti kandidatai

Jei nebuvote atrinktas, pasibaigus atrankos procedūrai, apie tai būsite informuotas el. paštu. Naują paraišką galite vėl pateikti per kitą paraiškų teikimo laikotarpį.

3. Stažuotės nacionalinių administravimo mokyklų studentams

Paraiškas Tarybos žmogiškųjų išteklių direktoriui turi siųsti kandidato nacionalinė administravimo mokykla.

Norėdami gauti daugiau informacijos kreipkitės į Stažuočių tarnybą.

Kontaktai

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į Stažuočių tarnybą: