Eiti į turinį
Prenumerata el. paštu
Filtras

Filmas „Nuo neoficialių pašnekesių iki esminio politikos formuotojo“

Šiame dokumentiniame filme pasakojama Europos Vadovų Tarybos istorija nuo jos įkūrimo iki šių dienų. Jame vaizduojami svarbūs pastarųjų dešimtmečių įvykiai, kurie lėmė ES vadovų priimamus sprendimus.
Istorija pasakojama lūpomis tų žmonių, kurie buvo liudininkai, kaip Europos Vadovų Taryba virto tokiu sprendimų priėmimo centru, koks ji yra šiandien.

Sužinokite daugiau apie įvykius ir sutartis, kurie nulėmė Europos Vadovų Tarybos, ES Tarybos, Euro grupės ir euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimų funkcijas.

1951

liepos 22 d.

Paryžiaus sutarties pasirašymas 1952 m. liepos 23 d.
Paryžiaus sutarties pasirašymas 1952 m. liepos 23 d.

Paryžiaus sutartis

Paryžiaus sutartimi įsteigta Europos anglių ir plieno bendrija (EAPB), o ji sukūrė bendrąją anglių ir plieno rinką. Tai sumažino nepasitikėjimą ir įtampą tarp kaimyninių Europos šalių po II pasaulinio karo. EAPB sutartis, kuri baigė galioti 2002 m., yra pirmoji Europos bendrijos steigimo sutartis.

1952

rugsėjo 8 d.

Pirmasis EAPB Specialiosios ministrų tarybos posėdis

Pirmasis Europos anglių ir plieno bendrijos Specialiosios ministrų tarybos, kuri vėliau tapo Europos Sąjungos Taryba, posėdis įvyko Liuksemburge.

1958

sausio 1 d.

Romos sutartys

Romos sutartimis įsteigtos Europos ekonominė bendrija (EEB) ir Europos atominės energijos bendrija (Euratomas). Pirmasis EEB Tarybos posėdis įvyko 1958 m. sausio 25 d., pirmininkaujant Belgijos užsienio reikalų ministrui Victorui Larockui.

1965

liepos 2 d.

Prancūzija nusprendžia nedalyvauti Tarybos posėdžiuose dėl nesutarimo dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo
Prancūzija nusprendžia nedalyvauti Tarybos posėdžiuose dėl nesutarimo dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo

„Tuščios kėdės“ krizė

1965 m. Prancūzija pareiškė, kad nedalyvaus Tarybos posėdžiuose, nes nepritaria deryboms dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo. Ši krizė buvo po to įveikta 1966 m., pasiekus vadinamąjį Liuksemburgo kompromisą, pagal kurį nustatytas vieningas balsavimas sprendžiant dėl svarbių interesų.

1967

balandžio 9 d.

Sujungimo sutartys

Šiomis dviem sutartimis (1967 m. ir 1971 m.) įsteigta viena Taryba, viena Komisija ir vienas biudžetas visoms trims bendrijoms (EAPB, Euratomui ir EEB). Nuolatinių atstovų komitetas (COREPER) oficialiai įteisintas kaip Tarybos parengiamasis organas.

1973

sausio 1 d.

Danija, Airija ir Jungtinė Karalystė pasirašo Stojimo į ES sutartį
Danija, Airija ir Jungtinė Karalystė pasirašo Stojimo į ES sutartį

Pirmasis plėtros etapas

Į Europos Bendrijas įstoja Danija, Airija ir Jungtinė Karalystė, ir valstybių narių skaičius išauga iki devynių.

1974

gruodžio 9 d.

Europos Vadovų Tarybos sukūrimas

Po 1973 m. gruodžio mėn. įvykusio Kopenhagos aukščiausiojo lygio susitikimo, kuriame numatyta kaskart atsiradus būtinybei rengti aukščiausiojo lygio susitikimus, 1974 m. gruodžio mėn. Paryžiaus aukščiausiojo lygio susitikime, kurį surengė Prezidentas Valéry Giscard’as d’Estaing’as, buvo sukurta Europos Vadovų Taryba. Ji buvo sukurta siekiant sudaryti neformalų valstybių ar vyriausybių vadovų diskusijų forumą.

1975

kovo 11 d.

Pirmasis Europos Vadovų Tarybos susitikimas, įvykęs 1975 m. kovo 11 d. Dubline
Pirmasis Europos Vadovų Tarybos susitikimas, įvykęs 1975 m. kovo 11 d. Dubline

Pirmasis Europos Vadovų Tarybos susitikimas

Naujoji Europos Vadovų Taryba pirmą kartą susitiko 1975 m. kovo mėn. Dubline.

1981

sausio 1 d.

Graikija įstojo į ES

Įstojus Graikijai, ES valstybių narių skaičius tapo dviženklis.

1985

birželio 14 d.

Šengeno susitarimas

Belgija, Vokietija, Prancūzija, Liuksemburgas ir Nyderlandai Šengene (Liuksemburgas) pasirašo Šengeno susitarimą dėl sienų kontrolės panaikinimo.

Šengeno susitarimu bus palaipsniui sudaromos sąlygos žmonėms keliauti be pasų tikrinimo prie vidaus sienų. Šengeno susitarimas pradedamas įgyvendinti vėliau, 1995 m.

gruodžio 2 d.

Liuksemburge įvykęs Europos Vadovų Tarybos susitikimas

Europos Vadovų Taryba pasiekia politinį susitarimą, kuriuo padedamas pagrindas Suvestiniam Europos aktui priimti.

1986

sausio 1 d.

Ispanija ir Portugalija prisijungia prie ES 1986 m. sausio 1 d.
Ispanija ir Portugalija prisijungia prie ES 1986 m. sausio 1 d.

ES narėmis tampa Ispanija ir Portugalija

Ispanija ir Portugalija įstoja į ES ir Europos Bendrijų narių skaičius išauga iki 12.

1987

liepos 1 d.

Suvestinis Europos aktas

Suvestiniu Europos aktu (SEA) sukuriama vidaus rinka, kurioje sudaromos sąlygos laisvai judėti prekėms, asmenims, paslaugoms ir kapitalui. Juo pradedamas bendradarbiavimas užsienio politikos srityje ir nustatomas platesnis kvalifikuotos balsų daugumos taikymas priimant sprendimus Taryboje.

Suvestiniame Europos akte taip pat nustatytas Europos Vadovų Tarybos teisinis pagrindas, kuriuo oficialiai įtvirtinami valstybių ar vyriausybių vadovų susitikimai.

1992

gruodžio 11 d.

Vieši posėdžiai

1992 m. Edinburge įvykusiame susitikime Europos Vadovų Taryba pirmą kartą surengia viešus debatus ir nuo to laiko ši praktika taikoma vis plačiau. Paskutinį kartą jos taikymo sritis išplėsta Lisabonos sutartimi.

Viešus debatus ir svarstymus dabar galima stebėti Tarybos interneto svetainėje.

1993

lapkričio 1 d.

Mastrichto sutarties pasirašymas
Mastrichto sutarties pasirašymas

Mastrichto sutartis

Įsigaliojusia Mastrichto sutartimi sukuriama išplėstu Bendrijos ramsčiu grindžiama Europos Sąjunga. Ja buvo sukurta ekonominė ir pinigų sąjunga ir nustatyti du nauji ramsčiai: bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) ir bendradarbiavimo teisingumo ir vidaus reikalų srityse (TVR).

Mastrichto sutartimi oficialų statusą įgijo Europos Vadovų Taryba. Jos vaidmuo – suteikti postūmį ir bendrąsias politines gaires ES vystymuisi. 

Mastrichto sutartimi taip pat pradėtas kurti euro ir pradėta vykdyti bendra užsienio ir saugumo politika (BUSP). 

1995

sausio 1 d.

4-asis ES plėtros etapas

Į ES įstoja Austrija, Suomija ir Švedija. 15 valstybių narių dabar apima beveik visą Vakarų Europą.

1996

sausio 1 d.

Europos Vadovų Taryba renkasi keturis kartus per metus 

Nuo 1996 m. Europos Vadovų Taryba į susitikimus renkasi bent keturis kartus per metus. Anksčiau susitikimus rengti reikėjo tik du kartus per metus.

1997

gruodžio 13 d.

Euro grupės sukūrimas

Europos Vadovų Taryba pritarė tam, kad būtų sukurta Euro grupė – neformalus organas, kuriame susitinka šalių, kurių valiuta yra euro, finansų ministrai. Pirmasis Euro grupės susitikimas įvyko 1998 m. birželio 4 d. Seningeno pilyje, Liuksemburge.

1999

sausio 1 d.

Euro atsiranda kaip virtuali valiuta

Jis įvedamas 11 valstybių narių: Airijoje, Austrijoje, Belgijoje, Ispanijoje, Italijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Portugalijoje, Prancūzijoje, Suomijoje ir Vokietijoje.

gegužės 1 d.

Amsterdamo sutartis
Amsterdamo sutartis

Amsterdamo sutartis

Amsterdamo sutartimi sukuriama laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė, o į ES teisę integruojamas Šengeno susitarimas. Šia sutartimi pakeičiamas Tarybos generalinio sekretoriaus vaidmuo; jis tampa ir vyriausiuoju įgaliotiniu bendrai užsienio ir saugumo politikai.

2001

sausio 1 d.

Prie euro zonos prisijungia Graikija

Graikija tampa 12-ąja ES valstybe nare, prisijungusia prie euro zonos.

2002

sausio 1 d.

Pradeda cirkuliuoti euro banknotai ir monetos
Pradeda cirkuliuoti euro banknotai ir monetos

Apyvartoje pasirodo euro

2002 m. sausio 1 d. apyvartoje pasirodo euro banknotai ir monetos, kurie pakeičia nacionalines valiutas.

2003

vasario 1 d.

Nicos sutartis

Nicos sutartimi pradedama ES institucijų reforma rengiantis būsimai išsiplėtusiai 27 valstybių narių ES. Taryba pertvarkoma, kad būtų plačiau taikomas balsavimas kvalifikuota balsų dauguma ir nustatytas tvirtesnio valstybių narių bendradarbiavimo principas.

spalio 1 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimai vyksta pastate „Justus Lipsius“ Briuselyje
Europos Vadovų Tarybos susitikimai vyksta pastate „Justus Lipsius“ Briuselyje

Europos Vadovų Tarybos susitikimai rengiami Briuselyje 

Nuo 2003 m. spalio mėn. visi formalūs Europos Vadovų Tarybos susitikimai vyksta Briuselyje.

Nicos sutarties deklaracijoje Nr. 22 teigiama, kad kai Europos Sąjungą sudarys 18 valstybių narių, visi Europos Vadovų Tarybos susitikimai bus rengiami Briuselyje.

2004

gegužės 1 d.

Didžiausia ES plėtra

Į ES kartu įstojo dešimt naujų narių: Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Malta, Slovakija, Slovėnija ir Vengrija. Tai didžiausia ES plėtra vienu metu žmonių ir šalių skaičiaus atžvilgiu.

Šiuo metu yra 25 ES valstybės narės.

rugsėjo 10 d.

Jeanas Claude’as Junckeris, pirmasis nuolatinis Euro grupės pirmininkas
Jeanas Claude’as Junckeris, pirmasis nuolatinis Euro grupės pirmininkas

Pirmasis nuolatinis Euro grupės pirmininkas

Euro grupė nusprendžia skirti nuolatinį pirmininką dvejų metų kadencijai.

Ševeningene įvykusiame neformaliame ECOFIN tarybos susitikime Jeanas-Claude’as Junckeris išrenkamas pirmuoju nuolatiniu Euro grupės pirmininku. Jo kadencija trunka nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d.

2006

rugsėjo 1 d.

Jeanas Claude’as Junckeris perrinktas dar vienai Euro grupės pirmininko kadencijai

Jis išrinktas Euro grupės pirmininku antrai kadencijai.

2007

sausio 1 d.

Bulgarijai ir Rumunijai įstojus į ES, ES valstybių narių skaičius padidėja iki 27
Bulgarijai ir Rumunijai įstojus į ES, ES valstybių narių skaičius padidėja iki 27

Į ES įstoja Bulgarija ir Rumunija

ES narėmis tampa Bulgarija ir Rumunija; valstybių narių skaičius išauga iki 27.

Prie euro zonos prisijungia Slovėnija

Slovėnija yra 13-oji ES valstybė narė, kuri įsiveda eurą kaip savo valiutą.

2008

sausio 1 d.

Kipras ir Malta prisijungė prie euro zonos

Šiuo metu yra 15 euro zonos narių.

spalio 12 d.

Pirmasis euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimas 

Prancūzijos Prezidentas Nicolas Sarkozy pasiūlo idėją rengti reguliarius euro zonos valstybių ar vyriausybių vadovų susitikimus. Pirmasis susitikimas įvyko 2008 m. spalio 12 d. Vėlesni susitikimai įvyko Briuselyje 2010 m. gegužės mėn., 2011 m. kovo mėn., 2011 m. liepos mėn. ir 2011 m. spalio mėn.

Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimuose padedama koordinuoti euro zonos ekonominę politiką; juose taip pat dalyvauja euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo pirmininkas ir Europos Komisijos pirmininkas. 

2009

sausio 1 d.

Prie euro zonos prisijungia Slovakija

Slovakija tampa 16-ąja euro zonos nare.

lapkričio 19 d.

Hermanas Van Rompuy’us, Europos Vadovų Tarybos pirmininkas nuo 2009 m. iki 2014 m.
Hermanas Van Rompuy’us, Europos Vadovų Tarybos pirmininkas nuo 2009 m. iki 2014 m.

Hermanas Van Rompuy’us išrenkamas pirmuoju Europos Vadovų Tarybos pirmininku

Neformaliame susitikime, surengtame 2009 m. lapkričio 19 d. Briuselyje, ES valstybių ir vyriausybių vadovai vieningai susitaria pirmuoju nuolatiniu Europos Vadovų Tarybos pirmininku paskirti Hermaną Van Rompuy’ų.

gruodžio 1 d.

Lisabonos sutarties pasirašymas
Lisabonos sutarties pasirašymas

Lisabonos sutartis

Įsigaliojo Lisabonos sutartis; ja pertvarkoma ES struktūra ir jos veikimo tvarka.

Ja nustatomas platesnis balsavimo kvalifikuota balsų dauguma Taryboje taikymas.

Europos Vadovų Taryba tampa savarankiška institucija su savo pirmininku. Iki tol Europos Vadovų Taryba buvo neoficialus organas ir Europos Vadovų Tarybos vadovo pareigybė taip pat buvo neoficiali. Tas pareigas ėjo rotacijos tvarka ES Tarybai pirmininkavusios valstybės narės valstybės ar vyriausybės vadovas. 

Lisabonos sutarties Protokolas Nr. 14

2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojo Lisabonos sutarties Protokolas Nr. 14; jame išdėstytas Euro grupės vaidmuo. Valstybių narių, kurių valiuta yra euro, ministrai susirenka į neformalų susitikimą aptarti su bendrąja valiuta susijusių klausimų ir išrenka pirmininką dvejų su puse metų kadencijai.

Be to, Lisabonos sutartimi ES Tarybos taisyklės iš dalies pakeičiamos taip, kad atvejais, kai visos sudėties Ekonomikos ir finansų reikalų taryba (ECOFIN taryba) balsuoja dėl klausimų, susijusių tik su euro zona, balsuoti gali tik Euro grupės nariai.

gruodžio 10 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas, kuriam pirmininkavo Fredrikas Reinfeldtas

Paskutinį kartą Europos Vadovų Tarybos susitikimui pirmininkavo rotacijos tvarka Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės Prezidentas arba Ministras Pirmininkas.

2009 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikimui pirmininkavo Švedijos Ministras Pirmininkas Fredrikas Reinfeldtas.

2011

sausio 1 d.

Prie euro zonos prisijungia Estija

Estija tampa 17-ąja prie euro zonos prisijungusia šalimi.

2012

sausio 1 d.

Euro grupės darbo grupės pirmininkas Thomasas Wieseris
Euro grupės darbo grupės pirmininkas Thomasas Wieseris

Euro grupės darbo grupės pirmininko išrinkimas

Nuo 2012 m. sausio mėn. Euro grupės darbo grupės pirmininko pareigas eina Thomasas Wieseris, kuris taip pat yra Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas.

Euro grupės darbo grupė yra parengiamasis organas, kurį sudaro Ekonomikos ir finansų komiteto euro zonos valstybių narių, Europos Komisijos ir Europos Centrinio Banko atstovai.   

kovo 1 d.

Sutartis dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir pinigų sąjungoje

2012 m. kovo 1–2 d. Europos Vadovų Tarybos susitikime 25 Europos šalių vadovai pasirašė Sutartį dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir pinigų sąjungoje (SSKV).  

Sutartis įsigaliojo 2013 m. sausio 1 d.; ja oficialiai įtvirtinamas euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimas. Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimų organizavimo tvarka ir susitikimo pirmininko vaidmuo apibrėžti SSKV 12 straipsnyje.

Hermano Van Rompuy’aus pareiškimas jį perrinkus Europos Vadovų Tarybos Pirmininku

Hermano Van Rompuy’aus perrinkimas

Hermanas Van Rompuy’us išrenkamas antrai Europos Vadovų Tarybos pirmininko kadencijai nuo 2012 m. birželio 1 d. iki 2014 m. lapkričio 30 d.

gruodžio 10 d.

ES suteikiama 2012 m. Nobelio taikos premija 
ES suteikiama 2012 m. Nobelio taikos premija 

ES suteikiama Nobelio taikos premija

Už taikos, susitaikymo, demokratijos ir žmogaus teisių vertybių puoselėjimą Europoje ES suteikiama 2012 m. Nobelio taikos premija.

Skiriant Nobelio taikos premiją Europos Sąjungai, Norvegijos Nobelio komitetas nurodė, kad šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į stabilizuojamą ES vaidmenį pakeičiant didžiąją Europos žemyno dalį teritorija, kurioje ne vyksta karas, o klesti taika.

2013

sausio 21 d.

Jeroenas Dijsselbloemas
Jeroenas Dijsselbloemas

Euro grupės pirmininko rinkimai

Jeroenas Dijsselbloemas, Nyderlandų finansų ministras, išrinktas Euro grupės pirmininku. Jis tapo antruoju nuolatiniu Euro grupės pirmininku Euro grupės istorijoje.

kovo 14 d.

Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimų organizavimo taisyklės

Pirmasis euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimas po Sutarties dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir pinigų sąjungoje (SSKV) įsigaliojimo įvyko 2013 m. kovo 14 d. Šiame susitikime priimtos euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimų organizavimo taisyklės.

liepos 1 d.

Kroatija įstojo į Europos Sąjungą

Kroatija tapo antrąja buvusios Jugoslavijos šalimi po Slovėnijos įstojusia į ES. 

Dabar ES yra 28 valstybės narės.

2014

sausio 1 d.

Prie euro zonos prisijungia Latvija

Latvija tampa 18-ąja euro zonos nare.

gruodžio 1 d.

Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Donaldas Tuskas
Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Donaldas Tuskas

Donaldas Tuskas tampa Europos Vadovų Tarybos pirmininku

Donaldas Tuskas pakeičia Hermaną Van Rompuy’ų Europos Vadovų Tarybos pirmininko pareigose. Jo kadencija trunka nuo 2014 m. gruodžio 1 d. iki 2017 m. gegužės 31 d.

2015

sausio 1 d.

Eurą naudoja beveik 337,5 milijono ES piliečių
Eurą naudoja beveik 337,5 milijono ES piliečių

Prie euro zonos prisijungia Lietuva

Dabar euro zonai priklauso 19 narių: Airija, Austrija, Belgija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Slovakija, Slovėnija, Suomija ir Vokietija.

birželio 22 d.

2015 m. birželio 22 d. euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo dėl Graikijos svarbiausios ištraukos

Neeilinis euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimas dėl Graikijos

2015 m. birželio 22 d. ES vadovai susitiko pasikeisti nuomonėmis dėl Graikijos. Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo pirmininkas Donaldas Tuskas pasakė, kad naujausi Graikijos vyriausybės pasiūlymai yra teigiamas žingsnis į priekį, tačiau ES institucijos turės išsamiau įvertinti šiuos pasiūlymus.

liepos 12 d.

Euro zonos vadovai pasiekė susitarimą dėl Graikijos

Jie yra pasirengę pradėti derybas dėl Graikijai skirtos finansinės pagalbos programos pagal Europos stabilumo mechanizmą (ESM), tačiau pirmiausia susitarimą privalo patvirtinti Graikijos parlamentas ir kiti nacionaliniai parlamentai. Po to, kai bus užbaigtos nacionalinės procedūros, Euro grupė tęs derybas.

liepos 13 d.

Euro grupės pirmininkas Jeroenas Dijsselbloemas po jo perrinkimo 2015 m. liepos 13 d.
Euro grupės pirmininkas Jeroenas Dijsselbloemas po jo perrinkimo 2015 m. liepos 13 d.

Jeroenas Dijsselbloemas perrinktas antrai Euro grupės pirmininko kadencijai

Jeroenas Dijsselbloemas dar kartą paskirtas Euro grupės pirmininku antrai 2,5 metų trukmės kadencijai. 

2017

kovo 9 d.

Donaldo Tusko pareiškimas jį perrinkus Europos Vadovų Tarybos Pirmininku

Donaldas Tuskas perrinktas Europos Vadovų Tarybos pirmininku

Donaldas Tuskas perrinktas Europos Vadovų Tarybos pirmininku antrai dvejų su puse metų trukmės kadencijai – nuo 2017 m. birželio 1 d. iki 2019 m. lapkričio 30 d.

kovo 29 d.

Apie „Brexit“ derybų procesą išsamiau

JK oficialiai inicijavo 50 straipsnio taikymą siekdama išstoti iš ES

Atsižvelgdama į 2016 m. birželio 23 d. JK referendumo, kuriame JK piliečiai balsavo už išstojimą iš Europos Sąjungos, rezultatus, JK oficialiai pranešė Europos Vadovų Tarybai apie savo ketinimą išstoti iš ES.

Europos Vadovų Taryba priėmė pareiškimą dėl JK pranešimo.

Apgailestaujame, kad Jungtinė Karalystė išstos iš Europos Sąjungos, tačiau esame pasirengę procesui, kurį dabar turėsime vykdyti. <...> Šiose derybose Sąjunga veiks vieningai ir saugos savo interesus. Mūsų pirmas prioritetas – kuo labiau sumažinti dėl Jungtinės Karalystės sprendimo kilusį netikrumą mūsų piliečiams, įmonėms ir valstybėms narėms.

Europos Vadovų Taryba, 2017 m. kovo 29 d.