Aplinkos taryba, 2017 10 13

ES Taryba

Pagrindiniai rezultatai

Sektoriai, kuriems netaikoma ATLPS Pastangų pasidalijimo ir LULUCF reglamentai

Taryba susitarė dėl derybinių pozicijų dėl Pastangų pasidalijimo reglamento ir Žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės (LULUCF) reglamento. Šiais teisės aktais bus sumažintas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekis sektoriuose, kuriems netaikoma ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES ATLPS).

Šie teisės aktai suteiks galimybę ES geriau siekti jos bendro tikslo – ne vėliau kaip 2030 m. išmetamą ŠESD kiekį sumažinti bent 40 %, palyginti su 1990 m. lygiu, ir taip įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos. Sektoriai, kuriems netaikoma ATLPS, ypač prisidės prie šio tikslo, nes juose išmetamas ŠESD kiekis ne vėliau kaip 2030 m. turi būti sumažintas 30 %, palyginti su 2005 m. lygiu.

„Šiais dviem reglamentais Europos Sąjungai bus suteikta galimybė sumažinti išmetamą kiekį visuose pastangų pasidalijimo sektoriuose ir užtikrinti, kad būtų geriau valdoma ES žemė ir miškai. Taip sukursime klimatui nekenkiančią ateitį mums visiems ir pasieksime Paryžiaus susitarimo tikslus klimato srityje. Palankai vertinu valstybių narių dabartines pastangas; esame pasirengę pradėti derybas su Parlamentu.“

Estijos Respublikos aplinkos ministras Siimas Kiisleris

JT klimato kaitos konferencija (COP 23)

Taryba priėmė išvadas dėl Paryžiaus susitarimo ir pasirengimo 23-iai Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (UNFCCC) šalių konferencijai (COP 23), kuri įvyks 2017 m. lapkričio 6–17 d. Bonoje.

ES yra pasiryžusi toliau pirmauti vienijant viso pasaulio pastangas kovoti su klimato kaita. Aplinkos ministrai pareiškė visapusišką paramą šioms išvadoms ir pabrėžė, kad svarbu daryti esminę pažangą įgyvendinant Paryžiaus susitarimą (Paryžiaus darbo programą), rengiantis 2018 m. skatinamajam dialogui ir įgyvendinant nacionaliniu lygmeniu nustatytus įpareigojančius veiksmus.

Ministrai taip pat palankiai įvertino 2017 m. spalio 10 d. priimtas Tarybos išvadas dėl kovos su klimato kaita finansavimo. ES ir jos valstybės narės dar kartą patvirtino esančios visapusiškai įsipareigojusios prisidėti prie bendro išsivysčiusių šalių tikslo ne vėliau kaip 2020 m. kasmet ir iki 2025 m. bendrai sutelkti 100 mlrd. USD.

JT aplinkos asamblėja

Taryba priėmė išvadas dėl ES prioritetų Jungtinių Tautų aplinkos asamblėjos trečiojoje sesijoje (UNEA-3), kuri įvyks 2017 m. gruodžio 4–6 d. Nairobyje ir kurios pagrindinė tema – tarša.

Šios išvados aiškiai parodo, kad ES yra įsipareigojusi saugoti mūsų aplinką ir sumažinti taršos poveikį mūsų planetai.

Ministrai aktyviai prisidės priimant rezoliucijas ir savanoriškus pasižadėjimus siekiant imtis tolesnių veiksmų, kad būtų kovojama su įvairaus pobūdžio tarša.

Darbo pietų metu, rengiantis asamblėjai, ministrai produktyviai pasikeitė nuomonėmis su Jungtinių Tautų aplinkos programos vykdomuoju direktoriumi Eriku Solheimu. Jie nustatė sritis, kuriose turi būti imtasi konkrečių kovos su tarša nacionaliniu ir ES lygmenimis veiksmų.

Informacija apie posėdį

  • Posėdis Nr. 3565
  • Liuksemburgas
  • 2017 10 13

Parengiamieji dokumentai

Posėdžių rezultatų dokumentai

Informacija spaudai

Kontaktai spaudai

Atstovė spaudai
+32 22815612
+32 470884374

Ne žurnalistų prašome siųsti prašymus visuomenės informavimo tarnybai.

Veiklos sritys: