Euro grupė, 2017 06 15

Euro grupė
  • Euro grupė
  • 2017 06 15
  • 15:00
  • Liuksemburgas

Pagrindiniai rezultatai

Informacija apie posėdį

Graikija

Euro grupė baigė diskusiją apie vykdomą Graikijos makroekonominio koregavimo programos, kuri finansuojama Europos stabilumo mechanizmo lėšomis, antrąją peržiūrą.

Euro grupė palankiai įvertino tai, kad Graikijos parlamentas priėmė sutartus išankstinius veiksmus. Šie veiksmai įeina į politikos reformas, dėl kurių šalis 2017 m. gegužės 2 d. susitarė su institucijomis (Europos Komisija, Europos Centriniu Banku, Europos stabilumo mechanizmu ir Tarptautiniu valiutos fondu).

Reformų priemonės apima tokias sritis kaip pensijos, pajamų mokestis, darbo rinka ir finansų ir energetikos sektoriai. Jos turėtų sustiprinti Graikijos vidutinės trukmės laikotarpio fiskalinę strategiją ir padėti atlikti augimui palankų ekonomikos perbalansavimą.
Euro grupė paprašė Graikijos kartu su institucijomis ir atitinkamomis trečiosiomis šalimis parengti ir palaikyti holistinę, ekonomikos augimą skatinančią strategiją.

Euro grupė dar kartą patvirtino besilaikanti požiūrio dėl Graikijos valstybės skolos tvarumo, dėl kurio susitarta 2016 m. gegužės mėn., ir pateikė tam tikros papildomos informacijos apie vidutinės trukmės skolos priemones, kurių gali tekti Graikijai.

Šios priemonės būtų įgyvendintos sėkmingai užbaigus programą, jei nauja skolos tvarumo analizė patvirtintų, kad tokios priemonės būtinos.

Euro grupė palankiai įvertino Graikijos įsipareigojimą iki 2022 m. išlaikyti 3,5 % BVP pirminį perteklių ir jos vėlesnio laikotarpio Europos fiskalinę sistemą atitinkantį fiskalinį planą. Europos Komisijos atliktos analizės duomenimis, toks įsipareigojimas būtų įvykdytas, jei 2023–2060 m. laikotarpiu pirminis perteklius išliktų lygus 2,0 % BVP arba būtų šiek tiek didesnis.

Atsižvelgdama į tai, TVF vadovybė netrukus rekomenduos TVF vykdomajai valdybai iš esmės patvirtinti naują 14 mėnesių rezervinį susitarimą dėl Graikijos.

Europos stabilumo mechanizmas galės išmokėti kitą finansinės pagalbos Graikijai dalį pagal programą po to, kai euro zonos valstybės narės užbaigs atitinkamas nacionalines procedūras, kad būtų leista pagalbą išmokėti. Kita pagalbos dalis bus 8,5 mlrd. €.

Teminė diskusija dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo: viešųjų finansų kokybės gerinimas

Euro grupė taip pat pasikeitė nuomonėmis apie viešųjų finansų kokybę, atsižvelgdama į 2016 m. rugsėjo mėn. diskusijas, kuomet ji patvirtino bendrus nacionalinių išlaidų peržiūrų principus.

Europos Komisijai pristačius šalių patirtį, ministrai aptarė praktinį šių principų įgyvendinimą.

Išlaidų peržiūros padeda vyriausybėms nustatyti sritis, kur būtų galima sutaupyti ir padidinti našumą, ir kur išlaidas būtų galima panaudoti efektyviau. Ši tema yra ypač aktuali euro zonos valstybėms narėms, atsižvelgiant į jų dabartines pastangas užtikrinti fiskalinę atsakomybę ir tuo pat metu remti ekonomikos augimą.

Šioje srityje bus dirbama toliau siekiant išplėtoti keitimąsi geriausia patirtimi.

TVF atliekama euro zonos peržiūra pagal IV straipsnį

Tarptautinio valiutos fondo (TVF) generalinė direktorė Christine Lagarde informavo Euro grupę apie fondo atliktą euro zonos ekonominių perspektyvų, rizikos ir politikos uždavinių vertinimą. Vertinimas buvo atliktas vykdant kasmetines TVF konsultacijas pagal IV straipsnį.

TVF patvirtino, kad ekonomika euro zonoje vis labiau ir didėjančiu mastu atsigauna valstybėse narėse. Ji rekomendavo euro zonai pasinaudoti šiuo metu palankiomis finansavimo sąlygomis ir toliau skirti daug dėmesio patikimai fiskalinei politikai ir struktūrinėms bei finansų sektoriaus reformoms. Taip pat reikėtų siekti užbaigti kurti ekonominę ir pinigų sąjungą.

Euro grupėje įvyko konstruktyvi diskusija dėl šio vertinimo. Kai bus parengta TVF baigiamoji išvada, ji bus pateikta fondo interneto svetainėje.

TVF steigimo sutarties IV straipsnis yra pagrindas TVF stebėti savo valstybių narių ekonominę politiką ir bendros valiutos erdves, kaip antai euro zoną.

Europos bankų pertvarkymo sistemos įgyvendinimas

Bendros pertvarkymo valdybos pirmininkė Elke König ir ECB priežiūros valdybos pirmininko pavaduotoja Sabine Lautenschläge kartu su Europos Komisija informavo Euro grupę apie naujausius aktualiausius pokyčius, susijusius su Europos bankų pertvarkymo sistemos įgyvendinimu.

Paskutinį kartą peržiūrėta 2017 06 23