Europos Vadovų Taryba, 2014 06 26–27

Europos Vadovų Taryba
 • Europos Vadovų Taryba
 • 2014 06 26–27
 • Briuselis
 • Pirmininkauja Donald Tusk

ES vadovai vadovauti Sąjungai ateityje išrenka J. C. Junckerį

Birželio 26–27 d. Europos Vadovų Tarybos susitikime ES vadovai nusprendė dėl kandidato į Europos Komisijos pirmininko postą. Jie taip aptarė ES strateginę darbotvarkę, pasiūlymą dėl taikos plano Ukrainoje ir pasveikino Graikiją su svarbiausiais pasiekimais jos pirmininkavimo metu. 

Po oficialaus balsavimo Europos Vadovų Taryba kvalifikuota balsų dauguma priėmė sprendimą, kuriuo Europos Parlamentui kandidatu į Europos Komisijos pirmininkus siūlomas Jeanas Claude’as Junckeris.

Šis sprendimas priimtas po Hermano Van Rompuy’aus išsamių diskusijų su pagrindinėmis Europos Parlamento partijomis ir valstybių narių atstovais siekiant nustatyti šiam darbui tinkamiausią kandidatą.

Europos Vadovų Taryba nusprendė vėl susitikti liepos 16 d., kad aptartų kandidatus į kitas svarbiausias ES institucijų vadovų pareigas.

Europos strateginė darbotvarkė

Birželio 26 d. Ipre įvykusio specialaus renginio, skirto šimtosioms Pirmojo pasaulinio karo pradžios metinėms paminėti, metu ES vadovai aptarė ES ateitį, jos ateinančių metų prioritetus ir tikslus.

Jie susitarė dėl strateginės darbotvarkės, kurioje daugiausia dėmesio skiriama 5 pagrindiniams tikslams ir priemonėms juos pasiekti:

 • – stipresnės ekonomikos šalys su daugiau darbo vietų
 • – visuomenė, galinti suteikti galių visiems piliečiams ir juos apsaugoti
 • – saugi ateitis energetikos ir klimato srityse
 • – patikima pagrindinių laisvių erdvė
 • – efektyvūs bendri veiksmai pasaulyje.

Vadovai pakartojo ne tik savo įsipareigojimą vykdyti reformas ir fiskalinį konsolidavimą, bet ir norą vykdyti ateičiai būtinas investicijas. Reikėtų pasinaudoti dabartinės ES fiskalinės sistemos teikiamomis galimybėmis, kad būtų užtikrinta fiskalinės drausmės ir poreikio remti ekonomikos augimą pusiausvyra.

Pirmininkas H. Van Rompuy’us pareiškė: „Mes visi esame įsipareigoję įgyvendinti Stabilumo ir augimo paktą, todėl reikia kuo geriau pasinaudoti lankstumu, kurį suteikia esamos Stabilumo ir augimo pakto taisyklės.“

„Mes visi esame įsipareigoję įgyvendinti Stabilumo ir augimo paktą, todėl reikia kuo geriau pasinaudoti lankstumu, kurį suteikia esamos Stabilumo ir augimo pakto taisyklės“, – pareiškė pirmininkas H. Van Rompuy’us.

 

Ukrainos krizė

ES vadovai palankiai įvertino Prezidento P. Porošenko taikos planą. Tačiau Europos Vadovų Taryba apgailestauja, kad paskelbus paliaubas karo veiksmai nebuvo visiškai nutraukti.

Sankcijų klausimu Europos Vadovų Taryba yra pasirengusi bet kuriuo metu surengti naują susitikimą, kad priimtų tolesnes reikšmingas ribojamąsias priemones, jei iki birželio 30 d., pirmadienio, Rusija ir separatistai nesiims išsamiame sąraše nustatytų konkrečių veiksmų:

 • susitarti dėl tikrinimo mechanizmo, kurio stebėseną vykdytų ESBO, skirto paliauboms ir veiksmingai sienų kontrolei
 • Ukrainos valdžios institucijoms sugrąžinti tris pasienio kontrolės punktus
 • paleisti įkaitus, įskaitant visus ESBO stebėtojus
 • pradėti esmines derybas dėl Prezidento P. Porošenko taikos plano įgyvendinimo.

Asociacijos susitarimai su Gruzija, Moldovos Respublika ir Ukraina

Birželio 27 d. ES vadovai pasirašė asociacijos susitarimus su Gruzija ir Moldovos Respublika. Susitarimo su Ukraina pasirašymo procesas buvo užbaigtas dalyvaujant naujai išrinktam Ukrainos Prezidentui P. Porošenko.

Pirmininkas H. Van Rompuy’us pripažino istorinį ceremonijos pobūdį: „Šie susitarimai nėra įprasti susitarimai – jie žymi mūsų santykių istorijos ir visos Europos nueito kelio pagrindinius etapus. Kijeve ir kitur žmonės paaukojo savo gyvybę už šį artimesnį ryšį su Europos Sąjunga. Mes nepamiršime jų.“

Be to, jis priminė, kad: „Europos Sąjunga yra pasirengusi bendradarbiauti su Rusija tiek, kiek reikės, kad būtų išvengta galimų nesusipratimų (...).“

Kiti darbotvarkės klausimai

Europos semestras

Europos Vadovų Taryba patvirtino konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas ir taip užbaigė 2014 m. Europos semestrą. ES šalys turėtų laikytis šių rekomendacijų rengdamos biudžetą ir struktūrines reformas, taip pat užimtumo ir socialinės politikos srityje.

ES vadovai taip pat pabrėžė, kad reikia tęsti fiskalinį konsolidavimą „ekonomikos augimui palankiomis sąlygomis ir diferencijuotai“ ir toliau vykdyti ekonomikos augimą skatinančias struktūrines reformas.

Euro zonos plėtra

Europos Vadovų Taryba patvirtino Komisijos pasiūlymą, kad 2015 m. sausio 1 d. Lietuvoje būtų įvestas euras. Galutinį sprendimą ES Taryba priims po to, kai Europos Parlamentas pateiks savo nuomonę.

Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės strateginės gairės 

Europos Vadovų Taryba apibrėžė artimiausių metų teisėkūros ir veiksmų planavimo strategines gaires. Šios gairės apima, be kita ko, imigracijos, prieglobsčio, sienų, policijos ir teisminio bendradarbiavimo, pagrindinių teisių ir kovos su sunkiais nusikaltimais bei terorizmu sritis.

Šio laikotarpio bendras prioritetas – nuosekliai perkelti į nacionalinę teisę jau priimtus teisės aktus ir politikos priemones, veiksmingai juos įgyvendinti ir konsoliduoti.

Klimatas ir energetika

Vadovai įvertino pažangą, susijusią su 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategija, ir pabrėžė, kad reikia skubiai plėtoti pagrindinius jos aspektus. Jie taip pat surengė diskusiją dėl Komisijos parengtos Europos energetinio saugumo strategijos.

Europos Vadovų Taryba patvirtino, kad ne vėliau kaip 2014 m. spalio mėn. ji priims galutinį sprendimą dėl 2030 m. strategijos, be kita ko, dėl priemonių, kuriomis siekiama didinti energetinį saugumą, ir dėl su tarpusavio jungtimis susijusių tikslų.

Šalies kandidatės statuso suteikimas Albanijai

Europos Vadovų Taryba patvirtino 2014 m. birželio 24 d. Tarybos išvadas dėl šalies kandidatės statuso suteikimo Albanijai.

Paskutinį kartą peržiūrėta 2014 11 07