Eiti į turinį
Prenumerata el. paštu
Svarbiausios neeilinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo (50 straipsnis) ištraukos

Informacija žiniasklaidai

Pagrindiniai rezultatai

Europos Vadovų Taryba (50 straipsnis) ES 27 sudėties neeiliniame susitikime priėmė derybų dėl „Brexit“ gaires.

„Noriu pabrėžti nepaprastą visų 27 vadovų vieningumą dėl mūsų derybų su JK gairių. (...) Dabar joms vieningai pritaria visos 27 valstybės narės ir ES institucijos, o tai suteikia mums tvirtus politinius įgaliojimus šioms deryboms.“

Pirmininkas Donaldas Tuskas spaudos konferencijoje po aukščiausiojo lygio susitikimo

Šiose gairėse bus apibrėžti derybų principai ir išdėstytos bendros ES pozicijos ir principai, kurių ji laikysis derybų metu. Prireikus Europos Vadovų Taryba atnaujins gaires derybų metu.

Pagrindiniai principai

Šiose gairėse Europos Vadovų Taryba nurodo, kad derybų metu ES 27 liks vieninga ir veiks išvien. Vadovai:

  • pakartoja pageidaujantys, kad JK būtų artima partnerė
  • pakartoja, kad bet koks susitarimas ateityje turės būti grindžiamas teisių ir pareigų pusiausvyra ir kad juo turės būti užtikrintos vienodos sąlygos
  • pabrėžia, kad turi būti išlaikytas bendrosios rinkos vientisumas, o tai reiškia, kad keturios laisvės yra nedalomos ir kad iš jų negalima išsirinkti tik tai, kas patinka
  • pareiškia, kad Sąjungai nepriklausanti valstybė negali turėti tų pačių teisių ir naudotis tais pačiais privalumais kaip valstybė narė.

„Pagal ES sutarties 50 straipsnį bus deramasi skaidriai ir dėl viso paketo. Vadovaujantis principu, kad nesusitarta dėl nieko, kol nesusitarta dėl visko, dėl atskirų punktų negali būti susitarta atskirai.“

Europos Vadovų Tarybos (50 str.) derybų dėl „Brexit“ gairės

Laipsniškas požiūris

Valstybių ir vyriausybių vadovai susitarė, kad pirmajame derybų etape turėtų būti siekiama:

  • suteikti kuo daugiau aiškumo ir teisinio tikrumo
  • išspręsti klausimus, susijusius su JK atsiskyrimu nuo ES.

Europos Vadovų Taryba atidžiai stebės pažangą ir nuspręs, kada bus padaryta pakankama pažanga, kad būtų galima pereiti prie kito derybų etapo.

Susitarimas dėl būsimų ES ir JK santykių gali būti sudarytas tik tada, kai JK taps trečiąja valstybe. Tačiau vadovai pareiškia esantys pasirengę antrajame derybų etape pradėti preliminarias ir parengiamąsias diskusijas dėl pagrindinių šių būsimų santykių principų.

50 straipsnyje nustatytas dvejų metų terminas baigiasi 2019 m. kovo 29 d.

Tvarkingas išstojimas

„Piliečiai, kurie savo gyvenimą kūrė remdamiesi teisėmis, kurias jiems suteikė Jungtinės Karalystės narystė ES, gali prarasti šias teises. (...) Atsižvelgdami į tai, turime imtis veiksmų laikydamiesi laipsniško požiūrio, pagal kurį pirmenybė būtų teikiama tvarkingam išstojimui.“

Europos Vadovų Tarybos (50 str.) derybų dėl „Brexit“ gairės

Europos Vadovų Taryba pabrėžė, kaip svarbu apsaugoti piliečių, kuriuos paveiks „Brexit“, teises. Jie pabrėžė, kad reikia išvengti teisinio vakuumo verslui, ir paminėjo, kad vienu finansiniu susitarimu turėtų būti užtikrinta, kad ir ES, ir JK laikytųsi savo įsipareigojimų.

Atsižvelgdama į unikalias Airijos salos aplinkybes, Europos Vadovų Taryba pabrėžė, kad reikia remti Didžiojo penktadienio susitarimą ir taikos procesą Šiaurės Airijoje.

„Reikės lanksčių ir kūrybiškų sprendimų, be kita ko, siekiant išvengti realios sienos, kartu užtikrinant Sąjungos teisinės tvarkos vientisumą.“

Europos Vadovų Tarybos (50 str.) derybų dėl „Brexit“ gairės

Lojalaus bendradarbiavimo principas

Tol, kol Jungtinė Karalystė neišstos iš Sąjungos, Jungtinė Karalystė lieka visateisė ES narė, kuri turi visas teises ir pareigas, išdėstytas Sutartyse ir pagal ES teisę. Visa ES vykdoma veikla turi būti toliau vykdoma kiek įmanoma sklandžiau, dalyvaujant 28 valstybėms narėms, o derybos su Jungtine Karalyste bus atskirtos nuo Sąjungos vykdomos veiklos ir turi netrukdyti jos eigai.

Tolesni veiksmai

Europos Vadovų Tarybai priėmus gaires ir remiantis Komisijos rekomendacija, 2017 m. gegužės 22 d. Bendrųjų reikalų tarybos posėdyje numatoma:

  • suteikti įgaliojimus pradėti derybas
  • paskirti Komisiją ES derybininke
  • priimti derybinius nurodymus (išsamius įgaliojimus Komisijai).

Bendra informacija

2017 m. kovo 29 d. JK oficialiai pranešė Europos Vadovų Tarybai apie savo ketinimą išstoti iš ES.

„Apgailestaujame, kad Jungtinė Karalystė išstos iš Europos Sąjungos, tačiau esame pasirengę procesui, kurį dabar turėsime vykdyti. (...) Šiose derybose Sąjunga veiks vieningai ir saugos savo interesus. Mūsų pirmas prioritetas – kuo labiau sumažinti dėl Jungtinės Karalystės sprendimo kilusį netikrumą mūsų piliečiams, įmonėms ir valstybėms narėms.“

2017 m. kovo 29 d. Europos Vadovų Tarybos pareiškimas