G 7 aukščiausiojo lygio susitikimas Taorminoje (Italija), 2017 05 26–27

Tarptautinis aukščiausiojo lygio susitikimas
  • Tarptautinis aukščiausiojo lygio susitikimas
  • 2017 05 26–27

2017 m. gegužės 26–27 d. Italijoje surengtas G 7 vadovų susitikimas. Aukščiausiojo lygio susitikime daugiausia dėmesio skirta užsienio politikai, pasaulio ekonomikai ir nelygybės mažinimui, taip pat migracijos krizei.

Aukščiausiojo lygio susitikime ES atstovavo Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Donaldas Tuskas ir Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude’as Junckeris.

Vadovai priėmė galutinį pareiškimą, veiksmų gaires lyčių lygybės srityje ir susitarė dėl veiksmų plano inovacijų, gebėjimų ir darbo jėgos srityse. Jie taip pat priėmė G 7 Taorminos pareiškimą dėl kovos su terorizmu ir smurtiniu ekstremizmu.

Užsienio politika

Kalbant apie Sirijos karą, vadovai paragino užbaigti konfliktą vykdant įtraukų Sirijos vadovaujamą politinį procesą, globojant Jungtinėms Tautoms. Jie įsipareigojo padidinti pastangas, kad Sirijoje būtų nugalėtas tarptautinis terorizmas, visų pirma ISIS / ISIL / „Da'esh“ ir „Al-Qaeda“.

G 7 aptarė padėtį Libijoje ir paragino toliau siekti rezultatų politinio dialogo ir nacionalinio susitaikymo srityje.

Be to, vadovai pasmerkė Šiaurės Korėjos branduolinius bandymus ir balistinių raketų paleidimus. Jie paragino Šiaurės Korėją visiškai, patikrinamai ir negrįžtamai atsisakyti visų branduolinių ir balistinių raketų programų.

Vadovai taip pat daug dėmesio skyrė padėčiai Ukrainoje ir ragino visapusiškai įgyvendinti Minsko susitarimus. Jie priminė, kad galiojančių sankcijų trukmė tiesiogiai priklauso nuo to, ar Rusija iki galo įgyvendins šiuos susitarimus ir gerbs Ukrainos suverenumą.

Pasaulio ekonomika

G 7 svarbiausias prioritetas – didinti pasaulio ekonomikos augimą siekiant užtikrinti aukštesnius gyvenimo standartus ir kokybiškas darbo vietas. Vadovai dar kartą patvirtino pasiryžimą panaudoti visas politikos priemones (įskaitant monetarines, fiskalines ir struktūrines), kad būtų užtikrintas stiprus, tvarus, subalansuotas ir įtraukus ekonomikos augimas.

Nelygybės mažinimas

Vadovai pripažino, kad nelygybė pakerta pasitikėjimą ir apriboja būsimą augimo potencialą. Jie susitarė stiprinti ekonomikos ir bendruomenių pajėgumus ir atsparumą, kad jos galėtų prisitaikyti prie sparčių pokyčių, o pasaulio ekonomika duotų naudos visiems.

G 7 priminė, kad lyčių lygybės propagavimas yra itin svarbus veiksnys siekiant pereiti prie darnaus vystymosi. Vadovai priėmė G 7 veiksmų gaires, skirtas ekonominei aplinkai, kurioje atsižvelgiama į lyčių aspektą, kad būtų skatinamas moterų ir mergaičių ekonominis įgalėjimas.

Prekyba

Vadovai pakartojo, kad yra pasiryžę išlaikyti atviras rinkas ir kovoti su protekcionizmu, kartu duodant tvirtą atkirtį bet kokiai nesąžiningos prekybos praktikai. Jie įsipareigojo priimti atitinkamas politikos priemones, kad visos įmonės ir piliečiai galėtų visapusiškai pasinaudoti pasaulio ekonomikos teikiamomis galimybėmis.

G 7 paragino pašalinti visą prekybą iškreipiančią praktiką, kad būtų puoselėjamos iš tiesų vienodos sąlygos. Vadovai taip pat pabrėžė taisyklėmis grindžiamos daugiašalės prekybos sistemos svarbą ir įsipareigojo bendradarbiauti siekdami tobulinti PPO veikimą.

Migracija

Vadovai paragino dėti koordinuotas pastangas nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, kad būtų sprendžiamas didelio masto migrantų ir pabėgėlių srautų klausimas. Jie susitarė kurti partnerystes, kad padėtų šalims jų pačių teritorijoje kurti sąlygas migracijos skatinimo veiksniams šalinti.

Jie taip pat pripažino valstybių teisę kontroliuoti savo pačių sienas ir nustatyti jų nacionalinį interesą atitinkančią politiką.

Afrika

Afrikos saugumą, stabilumą ir darnų vystymąsi G 7 laiko svarbiais prioritetais. Vadovai siekia stiprinti bendradarbiavimą ir dialogą su Afrikos šalimis ir regioninėmis organizacijomis, kad būtų plėtojami Afrikos pajėgumai, siekiant geriau užkirsti kelią krizėms ir konfliktams, į juos reaguoti ir juos valdyti.

Inovacijos, gebėjimai ir darbo jėga

Vadovai priėmė į žmones orientuotą G 7 veiksmų planą inovacijų, gebėjimų ir darbo jėgos srityse. Veiksmų plane pateikiamos galimos politikos rekomendacijos, galinčios padėti padidinti konkurencingumą ir pagreitinti inovacijomis grindžiamą ekonomikos augimą, kuris būtų naudingas visiems.

Taip pat žr.:

Bendroji informacija

G 7 aukščiausiojo lygio susitikimas yra forumas, kuris atlieka svarbų vaidmenį rengiant visuotinius pasaulinių uždavinių sprendimus, papildant G 20 vykdomą pasaulio ekonomikos koordinavimą. Jame susitinka Kanados, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Japonijos, Jungtinės Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų ir ES vadovai.

Šis aukščiausiojo lygio susitikimas rengiamas po 2016 m. Japonijoje surengto ir 2014 m. Briuselyje išimties tvarka ES surengto G 7 aukščiausiojo lygio susitikimų.

Vadovai G 7 formatu susitinka nuo 2014 m., kai Rusijos Federacija pažeidė Ukrainos suverenumą ir teritorinį vientisumą.

ES kaip G 7 narė

1977 m. tuometinės Europos bendrijos atstovai pradėjo dalyvauti Londono aukščiausiojo lygio susitikime. Pradžioje ES vaidmuo buvo susijęs tik su tomis sritimis, kuriose ji turėjo išimtinę kompetenciją, tačiau ilgainiui šis vaidmuo išsiplėtė. Palaipsniui ES buvo įtraukta į visas aukščiausiojo lygio susitikimų darbotvarkėje numatytas politines diskusijas, o nuo Otavos aukščiausiojo lygio susitikimo (1981 m.) dalyvavo visuose aukščiausiojo lygio susitikimų darbo posėdžiuose.

ES turi visas su naryste susijusias pareigas. Aukščiausiojo lygio susitikimo pareiškimas yra politiškai įpareigojantis visiems G 7 nariams.

Valstybės aukščiausiojo lygio susitikimams pirmininkauja rotacijos tvarka: 2016 m. – Japonija, 2017 m. – Italija, 2018 m. – Kanada, 2019 m. – Prancūzija ir 2020 m. – JAV.

Paskutinį kartą peržiūrėta 2017 05 29