Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimas, 2017 11 24

Tarptautinis aukščiausiojo lygio susitikimas
  • Tarptautinis aukščiausiojo lygio susitikimas
  • 2017 11 24
  • Briuselis

Informacija žiniasklaidai

5-as Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimas įvyks lapkričio 24 d. Briuselyje (pastate „Europa“).

ES valstybių narių ir šešių Rytų šalių partnerių valstybių ar vyriausybių vadovai apžvelgs būsimą bendradarbiavimą.

Jie taip pat įvertins, kas pasiekta po pastarojo 2015 m. Rygoje įvykusio aukščiausiojo lygio susitikimo, daugiausia dėmesio skiriant, kokią realią naudą gavo šešių Rytų šalių partnerių piliečiai.

Apie Rytų partnerystę

Rytų partnerystė pradėta įgyvendinti 2009 m., siekiant skatinti ES ir šešių toliau išvardytų Rytų Europos šalių partnerių politinę asociaciją ir ekonominę integraciją: Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Gruzijos, Moldovos Respublikos ir Ukrainos.

Aukščiausiojo lygio susitikime bus aptariama, kaip toliau stiprinti bendradarbiavimą keturiose prioritetinėse srityse, dėl kurių susitarta Rygoje:

  • stipresnė ekonomika: ekonomikos vystymasis ir geresnės rinkos galimybės
  • tvirtesnis valdymas: institucijų ir gero valdymo stiprinimas
  • tvirtesnis sujungiamumas: jungčių stiprinimas, visų pirma transporto ir energetikos srityse
  • tvirtesnė bendruomenė: judumo ir žmonių tarpusavio ryšių intensyvinimas.

Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) ir Europos Komisija bendrame tarnybų darbiniame dokumente „Rytų partnerystė: daugiausia dėmesio pagrindiniams prioritetams ir rezultatams“ šiose keturiose srityse nustatė 20 iki 2020 m. numatomų pasiekti rezultatų. Pirma ataskaita buvo pateikta 2016 m. gruodžio mėn., o 2017 m. birželio mėn. – peržiūrėta.

Pasirengimas

Politinio ir saugumo komiteto narių kelionė į Pietų Kaukazą, 2017 10 3–6

2017 m. spalio 3–6 d. ES Politinio ir saugumo komiteto (PSK), kurį sudaro valstybių narių ambasadoriai Briuselyje, atstovai lankėsi trijose Rytų šalyse partnerėse:

  • Azerbaidžane
  • Armėnijoje
  • Gruzijoje.

Ši kelionė buvo proga įvertinti teigiamus pokyčius, susijusius su visomis trimis Pietų Kaukazo šalimis, likus mažiau nei dviem mėnesiams iki aukščiausiojo lygio susitikimo.

Visuose aukšto lygio susitikimuose ir susitikimuose su pilietinės visuomenės organizacijomis PSK patvirtindavo vieningą ir tvirtą ES įsipareigojimą Rytų šalims partnerėms.

Rytų partnerystės susitikimas ministrų lygmeniu, 2017 m. birželio 19 d.

Rytų partnerystės susitikimas ministrų lygmeniu įvyko 2017 m. birželio 19 d. Liuksemburge. ES užsienio reikalų ministrai pasikeitė nuomonėmis su savo šešiais Rytų partnerystės šalių partneriais apie būsimą Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimą, remdamiesi diskusijomis, įvykusiomis 2017 m. gegužės 15 d. ir 2016 m. lapkričio 14 d. priimtomis Tarybos išvadomis.

Ministrai taip pat patvirtino naują vaizdinę partnerystės tapatybę, kad būtų labiau akcentuojamas jos labiau struktūrizuotas požiūris dėl keturių prioritetinių sričių ir 20 numatomų pasiekti rezultatų.

Užsienio reikalų taryba, 2017 m. gegužės 15 d.

ES užsienio reikalų ministrai Užsienio reikalų tarybos posėdyje pasikeitė nuomonėmis apie Rytų partnerystę. Jie pakartojo, kad Rytų partnerystė yra itin svarbi, pabrėždami vieningai remiantys regioną ir kiekvieną Rytų partnerystės šalį laikantis joms pritaikyto požiūrio. Jie taip pat pabrėžė esą pasiryžę pasiekti konkrečių rezultatų tiek ES, tiek Rytų partnerystės šalių piliečių naudai.

Papildomi renginiai

Rytų partnerystė peržengia tarpvyriausybinių santykių ribas. Joje aktyviai dalyvaus pilietinės visuomenės, žiniasklaidos, verslo atstovai ir kiti suinteresuotieji subjektai, kuriems aukščiausiojo lygio susitikimo metu bus surengti papildomi renginiai.

2017 m. birželio 22–23 d. Varšuvoje vyko 3-ias Rytų partnerystės jaunimo forumas. 300 dalyvių dalyvavo debatuose apie aktyvų pilietiškumą ir jaunimo dalyvavimą sprendimų priėmimo procese.

2017 m. rugsėjo 13 d. Kijeve vyko 2-a Rytų partnerystės žiniasklaidos konferencija. Apie 350 žiniasklaidos srities specialistų ir paramos teikėjų iš Rytų partnerystės šalių ir ES aptarė žiniasklaidos vystymosi klausimus.

2017 m. spalio 4 d. Taline vyko Rytų partnerystės e. partnerystės konferencija. Šiame renginyje daugiausia dėmesio buvo skiriama geriausios praktikos pavyzdžiams ir buvo apžvelgtos politinės rekomendacijos dėl e. valdymo plėtojimo Rytų partnerystės šalyse.

Rytų partnerystės pilietinės visuomenės konferencija vyks 2017 m. spalio 25–26 d. Taline, kartu su 9-a metine Rytų partnerystės pilietinės visuomenės forumo asamblėja. Renginiuose daugiausia dėmesio bus skiriama vyriausybių ir pilietinės visuomenės santykiams, demokratiniam valdymui, kovai su dezinformacija ir e. sprendimams.

2017 m. spalio 26–27 d. Taline vyks Rytų partnerystės verslo forumas. Jame bus įvertinti Rytų partnerystės pasiekimai iš verslo perspektyvų ir tęsiamos diskusijos dėl to, kaip toliau plėtoti Rytų partnerystės bendradarbiavimą. Ypač daug dėmesio bus skirta naujoms verslo formoms pasitelkiant e. sprendimus, sudarant palankesnes sąlygas tarpvalstybiniam verslui, didinant skaidrumą, mažinant korupciją ir finansuojant mažąsias ir vidutines įmones.

Šie renginiai bus organizuojami bendradarbiaujant su ES Tarybai pirmininkausiančia Estija.

Ankstesnis aukščiausiojo lygio susitikimas

Ankstesnis Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimas įvyko 2015 m. gegužės 21–22 d. Rygoje. Jame dar kartą patvirtinta, kad ES šią partnerystę laiko strategiškai svarbia, ir pareikštas tvirtas pasiryžimas siekti glaudesnių, konkrečioms šalims pritaikytų santykių su šešiomis šalimis partnerėmis.

Naudingos nuorodos

Papildomos informacijos ir komunikacinės medžiagos galima rasti Europos Komisijos ir EIVT interneto svetainėse.

Paskutinį kartą peržiūrėta 2017 10 20