Politikos kryptys

„Brexit“

ES ir JK po 2016 m. birželio 23 d. referendumo. Išsamiau apie „Brexit“ derybų procesą, įskaitant visus derybų dokumentus ir gaires.

Apmokestinimo ginčų sprendimo mechanizmai Europos Sąjungoje

Pasiūlymu dėl apmokestinimo ginčų sprendimo mechanizmų ES siekiama patikslinti galiojančias taisykles, kad jos būtų efektyvesnės ir veiksmingesnės.

Athena

Atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas. Sukčiavimo PVM prevencija

Pasiūlymas dėl bendrojo atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo laikino taikymo: pagrindiniai elementai ir susijusių įvykių chronologija.

Bankų sąjunga

Bankų sąjunga yra ES lygmens bankų priežiūros ir pertvarkymo sistema, skirta užtikrinti, kad ES bankų sektorius būtų saugus ir patikimas.

Bendra konsoliduotoji pelno mokesčio bazė

Taryba dirba prie pakartotinai pradėtos teisėkūros iniciatyvos siekiant nustatyti bendrą konsoliduotąją pelno mokesčio bazę ES.

Bendros žemės ūkio politikos reforma

BŽŪP nuolat pritaikoma, kad visoje ES būtų išsaugotos klestinčios kaimo vietovės; joje atsižvelgiama į gyvūnų gerovę ir socialinius bei aplinkos aspektus.

Daugiametė finansinė programa: ES išlaidų formavimas

Daugiametėje finansinėje programoje (DFP) nustatomos Europos Sąjungos bendrųjų metinių biudžetų ribos penkerių arba septynerių metų laikotarpiui.

Duomenų apsaugos reforma

Informacija apie siūlomą Europos duomenų apsaugos teisės aktų reformą. Diskusijų Taryboje dėl dviejų pateiktų teisės aktų padėtis.

Ekologinis ūkininkavimas

Pasiūlymas modernizuoti ekologiškų produktų ženklinimo taisykles visoje ES ir gaminti maisto produktus, kurių gamyboje labiau atsižvelgiama į gamtą ir aplinką.

ES bankų sektoriaus struktūrinė reforma: kredito įstaigų atsparumo didinimas

ES bankų struktūrinės reformos tikslas – spręsti klausimus, susijusius su rizika, kurią gali kelti bankai, kurie yra per dideli, kad būtų leista jiems žlugti, ir klausimus, susijusius su pernelyg didelės rizikos prisiėmimu vykdant prekybos veiklą. 

ES bendradarbiavimas saugumo ir gynybos srityje

2016 m. rugsėjo mėn. įvykusiame Bratislavos aukščiausiojo lygio susitikime 27 ES vadovai nusprendė suteikti naują postūmį Europos išorės saugumui ir gynybai: susidarius sudėtingoms geopolitinėms aplinkybėms bus stiprinamas ES bendradarbiavimas išorės saugumo ir gynybos srityje.

ES bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) supaprastinimas

Šiuo metu vyksta diskusijos, susijusios su ES siekiu palengvinti ūkininkų ir ES lėšų naudotojų gyvenimą, supaprastinant su BŽŪP susijusius teisės aktus ir sumažinant jų skaičių.

ES biudžetas

Metiniame biudžete nustatomos metinės ES išlaidos ir pajamos ir užtikrinamas ES programų ir veiksmų finansavimas.

 

ES ir Afrikos santykiai

Afrika yra viena iš svarbiausių ES partnerių. Afrikos šalys ir ES bendradarbiauja remdamosi keliais pagrindais, pvz., Kotonu susitarimu ir bendra Afrikos ir ES strategija.

ES kova su terorizmu

Kova su terorizmu yra vienas svarbiausių ES ir jos valstybių narių, taip pat jos tarptautinių partnerių prioritetų. 2005 m. buvo patvirtinta ES kovos su terorizmu strategija, o 2007 m. buvo paskirtas ES kovos su terorizmu koordinatorius. ES patvirtino visapusišką požiūrį, kurį taikant sprendžiamas užsienio teroristų kovotojų klausimas ir siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui.

ES medicinos priemones reglamentuojančių taisyklių atnaujinimas

Naujos taisyklės sustiprintų medicinos priemonių ir in vitro diagnostikos medicinos priemonių, kuriomis prekiaujama ES, kontrolę.

ES plėtra

Vykdydama plėtros procesą, ES priima naujas valstybes nares, kai jos įvykdo tam tikras sąlygas demokratijos, ekonomikos ir politikos srityse.

ES prekybos politika

Daugiau kaip 30 milijonų darbo vietų ES priklauso nuo eksporto už ES ribų, todėl prekybos politika yra vienas iš ekonomikos augimo veiksnių ir svarbus prioritetas.

ES žuvų išteklių valdymas

ES žuvų ištekliai yra valdomi, kad žvejyba taptų tvari, nustatant laimikio apribojimus ir kvotas, išsaugojant jūrų ekosistemas ir užtikrinant, kad jūrų ištekliai būtų išlaikyti.