Politikos kryptys

„Brexit“

ES ir JK po 2016 m. birželio 23 d. referendumo.

4-asis geležinkelių dokumentų rinkinys. Europos geležinkelių veiksmingumo didinimas

Informacija apie 4-ojo geležinkelių dokumentų rinkinio pasiūlymus modernizuoti ir reformuoti Europos vidaus geležinkelius ir apie dabartinę diskusijų Taryboje padėtį.

Apmokestinimo ginčų sprendimo mechanizmai Europos Sąjungoje

Pasiūlymu dėl apmokestinimo ginčų sprendimo mechanizmų ES siekiama patikslinti galiojančias taisykles, kad jos būtų efektyvesnės ir veiksmingesnės.

Athena

Atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas. Sukčiavimo PVM prevencija

Pasiūlymas dėl bendrojo atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo laikino taikymo: pagrindiniai elementai ir susijusių įvykių chronologija.

Bankų sąjunga

Bankų sąjunga yra ES lygmens bankų priežiūros ir pertvarkymo sistema, skirta užtikrinti, kad ES bankų sektorius būtų saugus ir patikimas.

Bendra konsoliduotoji pelno mokesčio bazė

Taryba dirba prie pakartotinai pradėtos teisėkūros iniciatyvos siekiant nustatyti bendrą konsoliduotąją pelno mokesčio bazę ES.

Bendros žemės ūkio politikos reforma

Informacija apie BŽŪP reformą, galiojančią nuo 2014 m. sausio 1 d., su tiesioginių išmokų, kaimo plėtros politikos, bendro rinkų organizavimo ir finansavimo pakeitimais.

Daugiametė finansinė programa: ES išlaidų formavimas

Daugiametėje finansinėje programoje (DFP) nustatomos Europos Sąjungos bendrųjų metinių biudžetų ribos penkerių arba septynerių metų laikotarpiui.

Duomenų apsaugos reforma

Informacija apie siūlomą Europos duomenų apsaugos teisės aktų reformą. Diskusijų Taryboje dėl dviejų pateiktų teisės aktų padėtis.

Ekologinis ūkininkavimas

Ekologinis ūkininkavimas – tai ūkininkavimas taikant praktiką, kuria siekiama kuo labiau sumažinti žmogaus veiklos poveikį aplinkai, kartu užtikrinant, kad žemės ūkio sistema veiktų kuo natūraliau.

Energetikos sąjunga – saugi, tvari, konkurencinga ir įperkama energija Europai

Informacija apie pasiūlymus, kurie sudaro ES energetikos sąjungos dokumentų rinkinį, ir apie diskusijų Taryboje ir Europos Vadovų Taryboje padėtį.

ES bankų sektoriaus struktūrinė reforma: kredito įstaigų atsparumo didinimas

ES bankų struktūrinės reformos tikslas – spręsti klausimus, susijusius su rizika, kurią gali kelti bankai, kurie yra per dideli, kad būtų leista jiems žlugti, ir klausimus, susijusius su pernelyg didelės rizikos prisiėmimu vykdant prekybos veiklą. 

ES bendradarbiavimas saugumo ir gynybos srityje

2016 m. rugsėjo mėn. įvykusiame Bratislavos aukščiausiojo lygio susitikime 27 ES vadovai nusprendė suteikti naują postūmį Europos išorės saugumui ir gynybai: susidarius sudėtingoms geopolitinėms aplinkybėms bus stiprinamas ES bendradarbiavimas išorės saugumo ir gynybos srityje.

 

ES bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) supaprastinimas

Supaprastinant BŽŪP siekiama patobulinti ir supaprastinti taisykles, kuriomis įgyvendinami nauji BŽŪP teisės aktai. Informacija apie Tarybos vaidmenį ir dabartinė padėtis.

ES biudžetas

Metiniame biudžete nustatomos vienų metų ES išlaidos ir pajamos ir užtikrinamas ES programų ir veiksmų finansavimas.

 

ES ir Afrikos santykiai

Informacija apie pagrindus, kuriais formuojami ES ir Afrikos santykiai ekonominiu ir politiniu atžvilgiu, ir apie Tarybos vaidmenį.

ES JT Generalinėje Asamblėjoje

ES turi nuolatinės stebėtojos statusą JT Generalinėje Asamblėjoje. Informacija apie ES dalyvavimą ir prioritetus JT Generalinės Asamblėjos 71-oje sesijoje (2016 m. rugsėjo mėn.).

ES kova su terorizmu

Informacija apie ES kovos su terorizmu strategiją, kovos su terorizmu koordinatoriaus vaidmenį ir dabartines veiksmų kryptis, įskaitant dėl užsienio kovotojų.

ES medicinos priemones reglamentuojančių taisyklių atnaujinimas

Naujos taisyklės sustiprintų medicinos priemonių ir in vitro diagnostikos medicinos priemonių, kuriomis prekiaujama ES, kontrolę.