4-asis geležinkelių dokumentų rinkinys. Europos geležinkelių veiksmingumo didinimas

Kas yra 4-asis geležinkelių dokumentų rinkinys?

4-uoju geležinkelių dokumentų rinkiniu siekiama panaikinti likusias bendros Europos geležinkelių erdvės sukūrimo kliūtis. Siūlomais teisės aktais būtų reformuojamas ES geležinkelių sektorius skatinant konkurencingumą ir inovacijas nacionalinėse keleivinio transporto rinkose. Jais taip pat būtų įgyvendinamos struktūrinės ir techninės reformos. Tokiu būdu būtų pasiekti aukštesni Europos geležinkelių tinklo saugos, sąveikos ir patikimumo lygiai.

Rinkinį sudaro 6 Komisijos pateikti pasiūlymai dėl teisės aktų. 

Kodėl tai reikalinga? 

Transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) politika

4-uoju geležinkelių dokumentų rinkiniu prisidedama prie naujos ES TEN-T politikos, pradėtos vykdyti 2014 m. sausio 1 d. Jame nustatyti 9 pagrindiniai transporto tinklų koridoriai visoje ES, kuriais siekiama:

 • pašalinti kliūtis
 • sukurti trūkstamas tarpvalstybines jungtis
 • skatinti skirtingų transporto rūšių integraciją ir sąveiką.

Europos geležinkelių tinklas šiuo metu yra gana suskaidytas. Valstybės narės naudoja skirtingus saugos standartus ir technines sistemas. Pavyzdžiui, teikiant tarpvalstybines vežimo traukiniais paslaugas reikia gauti saugos įgaliojimus iš kelių skirtingų nacionalinių valdžios institucijų ir naudotis keliomis skirtingomis signalizavimo sistemomis. Todėl į geležinkelių rinką patekti naujiems geležinkelių operatoriams ir naujai techninei įrangai yra sudėtinga ir brangu.

Siūlomu 4-uoju geležinkelių dokumentų rinkiniu panaikinus likusias bendros Europos geležinkelių erdvės kliūtis bus lengviau sukurti konkurencingesnį geležinkelių sektorių, turintį geresnes jungtis tarp ES ir kaimyninių šalių.

Pakeitimai taip pat padėtų ES pasiekti išmetamųjų teršalų sumažinimo tikslus ir paskatintų labiau naudotis geležinkelių transportu, kaip apibrėžta 2011 m. Komisijos parengtoje Transporto baltojoje knygoje. 

Išsamiau

4-ojo geležinkelių dokumentų rinkinio pasiūlymuose numatyti 4 pagrindiniai tikslai:

 1. Veikiantys standartai ir liudijimai
  Pakeitimais siekiama sumažinti administracines išlaidas geležinkelio įmonėms ir sudaryti sąlygas naujiems operatoriams lengviau patekti į rinką. Europos geležinkelio agentūra (ERA) taptų vienintele vieta, kur operatoriams būtų išduodami transporto priemonių leidimai ir saugos sertifikatai.
 2. Veiksminga struktūra
  Siūlomais pakeitimais būtų sustiprintas infrastruktūros valdytojų – už geležinkelio bėgius atsakingų asmenų – vaidmuo, nes jiems būtų garantuota visiška veiklos ir finansinė nepriklausomybė nuo geležinkelių operatorių. Infrastruktūros valdytojai taip pat kontroliuotų visas esmines geležinkelių tinklo sritis, tokias kaip infrastruktūros planavimas, tvarkaraščių sudarymas ir kasdienis eksploatavimas bei techninė priežiūra.
 3. Nacionalinių keleivinio transporto rinkų atvėrimas
  Vienas iš 4-ojo geležinkelių dokumentų rinkinio pasiūlymų – nuo 2019 m. gruodžio mėn. atverti nacionalines keleivinio geležinkelių transporto rinkas naujiems paslaugų teikėjams ir naujoms paslaugoms. Įmonės galėtų siūlyti konkurencingas paslaugas, pavyzdžiui, naują vežimo traukiniu paslaugą tam tikru maršrutu, arba dalyvauti konkursuose ir teikti pasiūlymus siekiant sudaryti geležinkelių transporto viešųjų paslaugų sutartis. Priėmus siūlomus pakeitimus būtų privaloma rengti konkursus siekiant sudaryti geležinkelių transporto viešųjų paslaugų sutartis ES.
 4. Kvalifikuotos darbo jėgos išlaikymas geležinkelių sektoriuje
  Pasiūlymuose pripažįstama, kad geležinkelių sektoriuje svarbu pritraukti kvalifikuotus ir motyvuotus darbuotojus. Priėmus pakeitimus valstybės narės visų pirma galėtų geriau apsaugoti darbuotojus, kai viešųjų paslaugų sutartys perduodamos naujiems rangovams.

Šie klausimai sprendžiami techniniuose pasiūlymuose ir valdymo bei rinkos atvėrimo pasiūlymuose.

Techniniais pasiūlymais atnaujinami 3 galiojantys teisės aktai:

 • pasiūlymas patikslinti reglamentą dėl ERA (2013/0014(COD))
 • pasiūlymas patikslinti direktyvą dėl geležinkelių sistemos sąveikos ES (2013/0015(COD))
 • pasiūlymas iš dalies keisti direktyvą dėl geležinkelių saugos (2013/0016(COD)).

Valdymo ir rinkos atvėrimo pasiūlymais keičiami du galiojantys teisės aktai, o dar vienas teisės aktas panaikinamas:

 • pasiūlymas iš dalies keisti reglamentą dėl nacionalinio keleivinio geležinkelių transporto paslaugų rinkos atvėrimo (2013/0028 (COD))
 • pasiūlymas iš dalies keisti direktyvą, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė (2013/0029 (COD))
 • pasiūlymas panaikinti reglamentą dėl geležinkelio įmonių apskaitos standartizavimo taisyklių (2013/0013 (COD)).

Tarybos vaidmuo

Derybos dėl 4-ojo geležinkelių dokumentų rinkinio 6 pasiūlymų bus vedamos ir jie bus priimti taikant įprastą teisėkūros procedūrą. Taigi, Taryba ir Europos Parlamentas dėl jų sprendžia bendrai.

2015 m. gruodžio 10 d. Taryba per pirmąjį svarstymą jau priėmė savo poziciją dėl trijų techninių pasiūlymų. Dabar Europos Parlamentas turi juos oficialiai patvirtinti per antrąjį svarstymą.

2015 m. spalio 8 d. TTE tarybos posėdyje Taryba susitarė dėl bendro požiūrio dėl pasiūlymų dėl valdymo ir rinkos atvėrimo. Kitas žingsnis – trišalio dialogo derybos su Europos Parlamentu.