Kapitalo rinkų sąjunga yra ES iniciatyva, kuria siekiama sustiprinti ir dar labiau integruoti 28 ES valstybių narių kapitalo rinkas.

Kapitalo rinkų sąjunga siekiama:

  • Suteikti naujus finansavimo šaltinius įmonėms, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms
  • sumažinti kapitalo pritraukimo sąnaudas
  • indėlininkams suteikti daugiau alternatyvų visoje ES
  • sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybinėms investicijoms ir į ES pritraukti daugiau užsienio investicijų
  • remti ilgalaikius projektus
  • padaryti ES finansinę sistemą stabilesnę, atsparesnę ir konkurencingesnę.

Tam, kad šie tikslai būtų pasiekti, Europos Komisija pasiūlė veiksmų planą, kuriame numatyti keli kapitalo rinkų sąjungos laipsniško kūrimo, kuris turėtų būti baigtas ne vėliau kaip 2019 m., etapai.

Dauguma veiksmų yra susiję su finansinio tarpininkavimo nukreipimu į kapitalo rinkas ir kliūčių, kurios užkerta kelią tarpvalstybinėms investicijoms, šalinimu.

Veiksmų planas apima įvairias priemones, pradedant ES teisės aktais ir baigiant parama pramonės subjektų vykdomoms iniciatyvoms.

Projektu remiama ir papildoma Investicijų plano Europai iniciatyva, kuria siekiama paskatinti investicijas Europos Sąjungoje.

Taryboje

2017 m. liepos 11 d. Taryba priėmė išvadas dėl Komisijos komunikato dėl kapitalo rinkų sąjungos veiksmų plano laikotarpio vidurio peržiūros.

2017 m. gegužės 30 d.: Taryba pasiekė susitarimą su Europos Parlamentu dėl pasiūlymų dėl ES pakeitimo vertybiniais popieriais rinkos, kuriais siekiama pagerinti ES ekonomikos finansavimą. Naujos taisyklės įsigalios, kai jas oficialiai priims Taryba ir Europos Parlamentas.

2017 m. gegužės 30 d.: Taryba ir Europos Parlamentas pasiekė susitarimą dėl iš dalies pakeistų ES taisyklių investicijų į rizikos kapitalą ir socialinio verslumo fondus srityje (Reglamentas 345/2013 ir Reglamentas 346/2013). Taryba ir Europos Parlamentas oficialiai priims sutartas taisykles, ir jos bus pradėtos taikyti po įsigaliojimo praėjus trims mėnesiams.

2017 m. gegužės 16 d.: Taryba priėmė reglamentą dėl prospektų, po to, kai dėl jo teksto 2017 m. balandžio 5 d. balsavo Europos Parlamentas. Reglamentas įsigalioja 20-ą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Taisyklės yra privalomos ir tiesiogiai taikomos visose valstybėse narėse.

2016 m. lapkričio 16 d.: Taryba susitarė dėl savo derybinės pozicijos dėl ES taisyklių dėl investicijų į rizikos kapitalą ir socialines įmones pakeitimų. Šiais ES Reglamento 345/2013 ir Reglamento 346/2013 pakeitimais nustatoma, kad didesnį kaip 500 mln. € vertės turtą valdantys fondų valdytojai galėtų naudotis Europos rizikos kapitalo fondais (EuVECA) ir Europos socialinio verslumo fondais (EuSEF). Atnaujintomis taisyklėmis taip pat išplečiamas įmonių, į kurias EuVECA ir EuSEF fondai gali investuoti, ratas, įtraukiant mažąsias ir vidutines įmones. Pakeitimais taip pat užtikrinama, kad šių fondų tarpvalstybinę rinkodarą vykdyti būtų pigiau ir lengviau.

2015 m. lapkričio 10 d.: Ekonomikos ir finansų reikalų taryba palankiai įvertino pirmąjį Europos Komisijos pasiūlymų dėl teisės aktų ir iniciatyvų rinkinį, paskelbtą 2015 m. rugsėjo 30 d., ir akcentavo, kad reikia plataus užmojo darbotvarkės ilgesniam laikotarpiui.

2015 m. birželio 16 d.: Taryba priėmė išvadas dėl kapitalo rinkų sąjungos ir paprašė Europos Komisijos pateikti pasiūlymą dėl veiksmų plano ir pradinių veiksmų gairių.

Tolesni veiksmai

Komisija reguliariai teiks ataskaitas Tarybai ir Europos Parlamentui dėl pažangos, pasiektos įgyvendinant siūlomus veiksmus.

2017 m. birželio 8 d. Europos Komisija paskelbė kapitalo rinkų sąjungos veiksmų plano laikotarpio vidurio peržiūros dokumentą. Jame informuojama apie lig šiol padarytą pažangą ir pateikiama naujų iniciatyvų. Šios iniciatyvos apima priemones dėl visos Europos asmeninių pensijų, padengtųjų obligacijų ir vertybinių popierių, integruotų kapitalo rinkų priežiūros sistemos stiprinimo ir kitas priemones. Tikimasi, kad šių iniciatyvų srities pasiūlymai bus pateikti 2017 m. antrąjį pusmetį.

2017 m. liepos 11 d. Taryba priėmė išvadas dėl Komisijos komunikato dėl kapitalo rinkų sąjungos veiksmų plano laikotarpio vidurio peržiūros. Ji dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą remti šį veiksmų planą ir pritarė kelioms Komisijos išdėstytoms prioritetinėms iniciatyvoms.

Išvadose akcentuojama jau padaryta didelė pažanga įgyvendinant veiksmų planą – beveik du trečdaliai veiksmų jau įgyvendinti. Tačiau nuo tada, kai planas buvo inicijuotas 2015 m. rugsėjo mėn., atsirado keletas iššūkių ir planas turi būti sustiprintas norint į juos reaguoti.