Kapitalo rinkų sąjunga yra ES iniciatyva, kuria siekiama sustiprinti ir dar labiau integruoti 28 ES valstybių narių kapitalo rinkas.

Kapitalo rinkų sąjunga siekiama:

 • suteikti naujus įmonių, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių, finansavimo šaltinius
 • sumažinti kapitalo pritraukimo sąnaudas
 • santaupų turintiems asmenims suteikti daugiau alternatyvų
 • sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybinėms investicijoms ir į ES pritraukti daugiau užsienio investicijų
 • remti ilgalaikius projektus
 • padaryti ES finansinę sistemą stabilesnę, atsparesnę ir konkurencingesnę.

Tam, kad šie tikslai būtų pasiekti, Europos Komisija pasiūlė veiksmų planą, kuriame numatyti kapitalo rinkų sąjungos laipsniško kūrimo, kuris turėtų būti baigtas ne vėliau kaip 2019 m., etapai. Dauguma veiksmų yra susiję su finansinio tarpininkavimo nukreipimu į kapitalo rinkas ir kliūčių, kurios užkerta kelią tarpvalstybinėms investicijoms, šalinimu.

Veiksmų planas apima įvairias priemones, pradedant ES teisės aktais ir baigiant parama pramonės subjektų vykdomoms iniciatyvoms. Projektu remiama ir papildoma Investicijų plano Europai iniciatyva, kuria siekiama paskatinti investicijas Europos Sąjungoje.

Short-term measures under the action plan:

 • dviejų pasiūlymų dėl teisės aktų dėl pakeitimo vertybiniais popieriais paketas
 • dabartinių taisyklių dėl prospektų peržiūra
 • naujos Mokumo II taisyklės, taikytinos infrastruktūros projektams
 • konsultacijos dėl padengtų obligacijų
 • konsultacijos dėl rizikos kapitalo ir socialinio verslumo fondų
 • kvietimas teikti informaciją apie dabartinių finansinių taisyklių bendrą poveikį.

Taryboje

2015 m. lapkričio 10 d. Ekonomikos ir finansų reikalų taryba palankiai įvertino pirmąjį Europos Komisijos pasiūlymų dėl teisės aktų ir iniciatyvų rinkinį, paskelbtą 2015 m. rugsėjo 30 d., ir akcentavo, kad reikia plataus užmojo darbotvarkės ilgesniam laikotarpiui. 

2015 m. birželio 16 d. Taryba priėmė išvadas dėl kapitalo rinkų sąjungos ir paprašė Europos Komisijos pateikti pasiūlymą dėl veiksmų plano ir pradinio veiksmų plano.

Tolesni veiksmai

Komisija reguliariai teiks ataskaitas Europos Parlamentui ir Tarybai dėl pažangos, pasiektos įgyvendinant siūlomus veiksmus. Komisija, be metinių ataskaitų, 2017 m. parengs išsamią ataskaitą, kuria remiantis bus priimami sprendimai dėl bet kokių papildomų priemonių, kurių gali prireikti.