Kas yra švaraus oro dokumentų rinkinys?

Švaraus oro dokumentų rinkiniu siekiama gerokai sumažinti oro taršą visoje ES. Siūlomoje strategijoje nustatyti tikslai siekiant iki 2030 m. sumažinti oro taršos poveikį sveikatai ir aplinkai ir pateikiami pasiūlymai dėl teisės aktų, kuriais siekiama įgyvendinti griežtesnius išmetimo teršalų kiekio ir oro taršos standartus.

Šį dokumentų rinkinį Komisija paskelbė 2013 m. gruodžio 18 d., jį sudaro komunikatas dėl Europos švaraus oro programos ir trys pasiūlymai dėl teisės aktų dėl išmetamo teršalų kiekio ir oro taršos. 

Švaraus oro dokumentų rinkinys skaičiais

Iki 2030 m., palyginti su dabartine padėtimi, taikant priemones pagal švaraus oro dokumentų rinkinį numatoma:

  • išvengti 58 000 ankstyvų mirčių
  • apsaugoti 123 000 km² ekosistemų nuo taršos azotu
  • apsaugoti 56 000 km² „Natura 2000“ saugomų teritorijų
  • apsaugoti 19 000 km² miškų ekosistemų nuo rūgštėjimo.

Kodėl mums to reikia?

Prasta oro kokybė daro neigiamą poveikį mūsų gyvenimo kokybei. Tai sukelia daug sveikatos problemų, pavyzdžiui, astmą ir širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimus. Dėl to savo ruožtu dėl sveikatos sutrikimų prarandamos darbo dienos ir išauga sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos, visų pirma vaikams ir vyresnio amžiaus žmonėms.

Ypač didelių sveikatos problemų, susijusių su prasta oro kokybe, kyla užstatytose miestų teritorijose, kur oro kokybė dažniausiai yra prastesnė. Prasta oro kokybė taip pat yra svarbiausia iš ankstyvos mirties priežasčių visoje ES ir daro didesnį poveikį nei kelių eismo įvykiai. Be žalos žmogaus sveikatai, prasta oro kokybė taip pat kenkia ekosistemoms.

Įgyvendinant švaraus oro dokumentų rinkinį būtų pagerinta oro kokybė visiems ES piliečiams, o vyriausybės patirtų mažesnes sveikatos priežiūros išlaidas. Pasiūlymai taip pat būtų naudingi pramonei, nes oro taršos mažinimo priemonės turėtų paskatinti inovacijas ir stiprinti ES konkurencingumą žaliųjų technologijų srityje.

Išsamiau

Švaraus oro dokumentų rinkinį sudaro keli elementai:

  • Europos švaraus oro programa – Komisijos strategija, kurioje nurodomos priemonės, skirtos užtikrinti, kad užsibrėžti tikslai būtų pasiekti, ir nustatomi nauji oro kokybės tikslai, numatyti laikotarpiui iki 2030 m.
  • peržiūrėta teršalų išmetimo nacionalinių ribų direktyva, nustatant griežtas išmetamų šešių pagrindinių teršalų viršutines ribas
  • siūloma direktyva siekiant sumažinti taršą iš vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių
  • siūlymas ES lygiu patvirtinti iš dalies pakeistas tarptautines taisykles dėl tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų (Geteborgo protokolas).

Sprendimų priėmimo procesas Taryboje

Paprastai Taryba priima sprendimus kartu su Europos Parlamentu pagal įprastą teisėkūros procedūrą. Kai kuriose konkrečiose srityse Taryba taiko pritarimo arba konsultavimosi procedūrą. Šiuo atveju Parlamento vaidmuo yra ribotas.

Taryboje

Komisijos komunikatas dėl švaraus oro programos buvo pateiktas Tarybai 2013 m. gruodžio 20 d. Komisija programą Tarybai taip pat pristatė, kartu su pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, 2014 m. kovo 3 d. Aplinkos tarybos posėdyje.

Dviejų švaraus oro dokumentų rinkinio elementų – pasiūlymo iš dalies pakeisti teršalų išmetimo nacionalines ribas ir pasiūlymo dėl vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių – atžvilgiu taikoma įprasta teisėkūros procedūra. Todėl Taryba teisės aktus šių dviejų pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų priima kartu su Europos Parlamentu.

Neseniai, 2015 m. gruodžio mėn., Taryba priėmė direktyvą dėl vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių. Susitarta dėl bendro požiūrio dėl direktyvos dėl teršalų išmetimo nacionalinių ribų; laukiama Parlamento sprendimo.

Pasiūlymui dėl Geteborgo protokolo reikalingas Tarybos sprendimas. Todėl Europos Parlamentas turės duoti pritarimą, kai Taryba norės priimti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.