ES bendradarbiavimas saugumo ir gynybos srityje

ES Taryba

ES stiprina bendradarbiavimą saugumo ir gynybos srityje

2016 m. rugsėjo mėn. įvykusiame Bratislavos aukščiausiojo lygio susitikime ES vadovai nusprendė suteikti naują postūmį Europos išorės saugumui ir gynybai sustiprinant ES bendradarbiavimą šioje srityje.

Vykdydami šį įsipareigojimą 2016 m. gruodžio mėn. ES vadovai priėmė išvadas, kuriose:

 • patvirtino įgyvendinimo planą saugumo ir gynybos srityje
 • palankiai įvertino Europos Komisijos pasiūlymą dėl Europos gynybos veiksmų plano
 • paragino skubiai imtis veiksmų siekiant sustiprinti ES ir NATO bendradarbiavimą.

Chronologija. ES bendradarbiavimas saugumo ir gynybos srityje

2017 06 22

Europos Vadovų Taryba paragino pradėti nuolatinį struktūrizuotą bendradarbiavimą

2017 06 19

Taryba palankiai įvertino pažangą, padarytą ES ir NATO bendradarbiavimo srityje

2017 06 08

Taryba įkūrė Karinių misijų planavimo ir vykdymo centrą

2017 05 18

Visuotinė ES strategija. Tarybos išvados dėl saugumo ir gynybos

2017 05 18

Taryba ir NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas aptarė ES ir NATO bendradarbiavimą

Konkretūs veiksmai, skirti bendradarbiavimui saugumo ir gynybos srityje skatinti

2016 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Taryba patvirtino įgyvendinimo planą saugumo ir gynybos srityje. Įgyvendinimo plane nustatyti tolesni veiksmai siekiant plėtoti ES saugumo ir gynybos politiką.

Remiantis Visuotine ES strategija, įgyvendinimo plane daugiausia dėmesio skiriama trims strateginiams prioritetams:

 • reagavimui į išorės konfliktus ir krizes
 • partnerių pajėgumų stiprinimui
 • ES ir jos piliečių apsaugai.

Numatomi, be kita ko, tokie konkretūs veiksmai, skirti šiems tikslams pasiekti:

 • pradėti suderintą metinę peržiūrą gynybos srityje (CARD) siekiant stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą gynybos srityje
 • užmegzti nuolatinį struktūrizuotą bendradarbiavimą (PESCO) siekiant stiprinti tų valstybių narių, kurios nori labiau išplėsti bendradarbiavimą gynybos srityje, bendradarbiavimą
 • įkurti Karinių misijų planavimo ir vykdymo centrą (MPCC) siekiant tobulinti krizių valdymo struktūras
 • stiprinti ES greitojo reagavimo priemones, įskaitant ES kovines grupes ir civilinius pajėgumus.

1. Suderinta metinė peržiūra gynybos srityje

Atliekant suderintą metinę peržiūrą gynybos srityje (CARD) būtų parengta geresnė ES lygmeniu skiriamų išlaidų gynybai, nacionalinių investicijų ir mokslinių tyrimų pastangų apžvalga.

Ši apžvalga padidintų Europos gynybos pajėgumų skaidrumą ir politinį matomumą. Būtų gauta šios naudos:

 • geriau nustatyti trūkumai
 • sustiprintas bendradarbiavimas gynybos srityje
 • nustatytas geresnis ir nuoseklesnis požiūris į išlaidų gynybai planavimą.

2. Siekiant nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo

Lisabonos sutartyje nustatyta, kad valstybių narių grupė gali sustiprinti savo bendradarbiavimą gynybos srityje pradėdama nuolatinį struktūrizuotą bendradarbiavimą (PESCO).

2017 m. birželio 22 d. ES vadovai susitarė pradėti nuolatinį struktūrizuotą bendradarbiavimą siekiant sustiprinti Europos saugumą ir gynybą.

Valstybės narės susitars dėl bendro kriterijų ir įsipareigojimų sąrašo kartu su konkrečiais pajėgumų projektais, kad toks bendradarbiavimas būtų pradėtas.

3. Geresnės krizių valdymo struktūros

2017 m. birželio 8 d. Taryba susitarė ES kariniame štabe įkurti Karinių misijų planavimo ir vykdymo centrą (MPCC).

MPCC pagerins ES pajėgumą reaguoti greičiau, veiksmingiau ir nuosekliau.

Šis centras strateginiu lygmeniu bus atsakingas už nevykdomųjų BSGP karinių misijų operacinį planavimą ir vykdymą.

4. Sustiprintos ES greitojo reagavimo priemonės

ES kovinės grupės yra viena iš ES turimų priemonių, kuria gali būti naudojamasi siekiant greitai reaguoti į krizes ir konfliktus. Šios grupės yra karinės pajėgos, kurios gali būti greitai dislokuojamos veiksmų vietoje.

Kovinės grupės buvo suformuotos 2005 m., tačiau dėl politinių, techninių ir finansinių kliūčių jos niekada nebuvo dislokuotos.

Siekdami sustiprinti ES greitojo reagavimo pajėgumus, ES vadovai 2017 m. birželio 22 d. susitarė, kad kovinių grupių dislokavimo išlaidos bus padengiamos kaip bendros išlaidos. Kovinių grupių finansavimas bus nuolat administruojamas ES lygmeniu pasinaudojant mechanizmu Athena.

ES taip pat siekia plėtoti civilinius pajėgumus ir sustiprinti civilinio krizių valdymo reagavimo pajėgumus, be kita ko, galbūt sukuriant reagavimo pajėgumų branduolį.

ES ir NATO bendradarbiavimas

Infografikas. Bendras ES ir NATO pareiškimas: įgyvendinimas

Infografikas. Bendras ES ir NATO pareiškimas

2016 m. liepos 8 d. ES ir NATO pasirašė bendrą pareiškimą dėl tolesnio jų bendradarbiavimo stiprinimo septyniose strateginėse srityse, konkrečiai:

 • hibridinių grėsmių
 • operacinio bendradarbiavimo, įskaitant jūrų srities klausimus
 • kibernetinio saugumo
 • gynybos pajėgumų
 • pramonės ir mokslinių tyrimų
 • suderintų pratybų
 • pajėgumų stiprinimo.

Po to, 2016 m. gruodžio 6 d., Taryba patvirtino bendrą 42 pasiūlymų rinkinį; jį taip pat patvirtino NATO.

2017 m. birželio mėn. užsienio reikalų ministrai palankiai įvertino pažangą, padarytą įgyvendinant bendrą pasiūlymų rinkinį, ir paragino imtis tolesnių veiksmų ta pačia kryptimi.

Europos gynybos veiksmų planas

2015 m. ES valstybės narės gynybai skyrė 203 mlrd. € – pasaulyje jos yra antros pagal dydį tarp daugiausia lėšų gynybai skiriančių šalių, po JAV.

Vis dėlto gynybos biudžeto lėšos dažnai būna panaudojamos neveiksmingai dėl:

 • Europos gynybos rinkos susiskaidymo
 • daug kainuojančio karinių pajėgumų dubliavimo
 • nepakankamo pramonės bendradarbiavimo ir sąveikumo trūkumo.

Siekdama spręsti šiuos klausimus Europos Komisija 2016 m. lapkričio 30 d. pateikė Europos gynybos veiksmų planą. Šiuo veiksmų planu siekiama:

 • padidinti išlaidų gynybai ekonominį efektyvumą
 • sustiprinti bendradarbiavimą gynybos srityje
 • sukurti tvirtesnę pramoninę bazę.

Plane nustatyti trys pagrindiniai veiksmai:

 • Europos gynybos fondo sukūrimas
 • investicijų į gynybos pramonę skatinimas
 • bendrosios gynybos rinkos stiprinimas.

2017 m. birželio 22 d. Europos Vadovų Taryba palankiai įvertino Komisijos komunikatą dėl Europos gynybos fondo. Vadovai taip pat paragino skubiai pasiekti susitarimą dėl pasiūlymo dėl Europos gynybos pramonės plėtros programos.