Europos bendroji skaitmeninė rinka

Kas yra Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategija?

Strategija yra ES planas sukurti laisvą ir saugią bendrąją skaitmeninę rinką, kurioje žmonės galėtų pirkti internetu kitose valstybėse, o įmonės galėtų prekiauti visoje ES, nepaisant jų buvimo vietos Europos Sąjungoje. Ja siekiama išplėsti ES skaitmeninę ekonomiką, pasiūlyti vartotojams geresnių paslaugų mažesnėmis kainomis ir padėti įmonėms augti.

Strategija, kurią Komisija paskelbė 2015 m. gegužės 6 d., siekiama trijų tikslų:

 • palengvinti vartotojams ir įmonėms prieigą prie internetu tiekiamų produktų ir teikiamų paslaugų visoje Europoje
 • pagerinti sąlygas, kad skaitmeniniai tinklai ir paslaugos galėtų augti ir klestėti
 • skatinti Europos skaitmeninės ekonomikos augimą.

Kam mums to reikia?

Europos piliečiai susiduria su kliūtimis, kai naudojasi internetinėmis paslaugomis ir priemonėmis. Internetinės rinkos iš esmės lieka vidaus rinkomis: tik 15 % piliečių apsiperka internetu kitoje ES šalyje ir tik 7 % mažųjų ir vidutinių įmonių prekiauja kitoje ES šalyje.

Dėl tebesančių reguliavimo kliūčių ir rinkos susiskaidymo piliečiai praranda galimybes įsigyti prekių ir naudotis paslaugomis, taip pat stabdomas įmonių augimas.

Komisijos teigimu, visapusiškai veikianti bendroji skaitmeninė rinka galėtų papildyti ES ekonomiką net 415 mlrd. € per metus. Kad šis potencialas būtų išnaudotas, ES planuoja didelio masto reformas, pradedant nauja autorių teisių sistema ir baigiant siuntinių pristatymu ir telekomunikacijomis.

Išsamiau

Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategija – COM (2015) 192

Komisijos bendrosios skaitmeninės rinkos strategija apima įvairias teisėkūros ir su teisėkūra nesusijusias priemones, kurios bus paskelbtos 2015 m. ir 2016 m. Jos skirstomos į tris ramsčius:

 • geresnė prieiga prie internetu tiekiamų produktų ir teikiamų paslaugų
 • geresnės sąlygos skaitmeniniams tinklams ir paslaugoms augti ir klestėti
 • skatinti Europos skaitmeninės ekonomikos augimą.

1. Geresnė prieiga prie internetu tiekiamų produktų ir teikiamų paslaugų

Tarpvalstybinio pardavimo internetu taisyklių reformavimas

Tai apima Komisijos pasiūlymą suderinti ES taisykles, taikomas skaitmeninio turinio, pavyzdžiui, programinės įrangos arba elektroninių knygų, pirkimui, ES teises tarpvalstybinio fizinių prekių pardavimo internetu srityje ir geresnes vartotojų teises.

Tarpvalstybinio siuntinių pristatymo gerinimas

Tai apims priemones, skirtas kainų skaidrumui didinti ir tarpvalstybinių siuntinių rinkos reguliavimo priežiūrai tobulinti.

„Geografinio blokavimo“ uždraudimas

Komisija pasiūlė reglamento projektą, kuriuo bus siekiama nutraukti vadinamąjį „geografinį blokavimą“, kai blokuojama prieiga prie interneto svetainių, esančių kitoje ES šalyje, arba priklausomai nuo kliento buvimo vietos taikomos skirtingos kainos.

Europos autorių teisių teisės reforma

Komisija pasiūlys priemones, kuriomis bus užtikrinama, kad turinio paslaugomis, pavyzdžiui, vaizdo paslaugomis, galima būtų naudotis tarpvalstybiniu mastu. Tai reikštų, kad žmonės, kurie nusipirko filmą ar muzikos kūrinį namuose gali juo naudotis keliaudami visoje Europoje. Komisija taip pat intensyvins kovos su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais pastangas.

Su PVM susijusio biurokratizmo mažinimas

Tai apima priemones, kuriomis fizinių prekių pardavėjams sudaromos sąlygos naudotis bendru elektroniniu registravimu ir mokėjimu ir įvedama bendra PVM riba, siekiant padėti startuoliams veikti internete.

2. Geresnės sąlygos skaitmeniniams tinklams ir paslaugoms augti ir klestėti

ES telekomunikacijų taisyklių reformavimas

Tai apima priemones, kurias Komisija pasiūlys:

 • radijo dažnių spektro koordinavimui ir valdymui palengvinti
 • investicijoms į spartųjį plačiajuostį ryšį paskatinti
 • reglamentavimo institucinei struktūrai patobulinti.

Audiovizualinės žiniasklaidos taisyklių peržiūra

Be kita ko, bus peržiūrėta audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva, Europos kūrinių populiarinimo priemonės ir nepilnamečių apsaugos bei reklamos taisyklės.

Interneto platformų vaidmens įvertinimas

Tam reikės, kad Komisija įvertintų paieškos rezultatų neskaidrumą, interneto platformomis surinktos informacijos naudojimą, platformų ir tiekėjų santykius ir apribojimus žmonėms keisti pasirinktą platformą.

Taip pat bus analizuojama, kaip spręsti neteisėto turinio internete problemą.

Pasitikėjimo tuo, kaip skaitmeninėmis paslaugomis tvarkomi asmens duomenys, didinimas

Tai apima galimą E. privatumo direktyvos, kuri šiuo metu taikoma tik tradicinėms telekomunikacijų bendrovėms, bet netaikoma kitiems skaitmeninių paslaugų teikėjams, peržiūrą. Komisija atliks peržiūrą po to, kai įsigalios naujos ES duomenų apsaugos taisyklės.

Be kita ko, tuo tikslu numatoma sukurti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę kibernetinio saugumo srityje.

3. Europos skaitmeninės ekonomikos augimo skatinimas

Duomenimis grindžiamos ekonomikos kūrimas

Komisija pateiks:

 • europinę „laisvo duomenų srauto“ iniciatyvą siekiant panaikinti su asmens duomenų apsauga nesusijusias kliūtis, kurios kliudo laisvam duomenų judėjimui visoje ES
 • Europos debesijos iniciatyvą, įskaitant debesijos paslaugų sertifikavimą.

Standartų ir sąveikumo prioritetų nustatymas

Tuo tikslu daugiausia dėmesio bus skiriama sritims, kurios laikomos itin svarbiomis bendrajai skaitmeninei rinkai, pvz., e. sveikatai, kelionių planavimui, e. kroviniams, pažangiajam energijos matavimui.

Įtraukiosios skaitmeninės rinkos kūrimas

Tai apims priemones žmonių skaitmeniniams gebėjimams skatinti, kurias Komisija įtrauks į būsimas iniciatyvas gebėjimų ir mokymo srityse.

Be to, tai apims ir naują e. valdžios 2020–2016 m. veiksmų planą. Vykdydama šią veiklą, Komisija:

 • pradės bandomąjį projektą, kad būtų išbandytas „vieno karto“ principas, kuriuo užtikrinama, kad viešojo administravimo institucijos keistųsi tam tikrais duomenimis vidaus mastu tam, kad joms nebereikėtų vėl prašyti leidimo norint tuos duomenis pakartotinai panaudoti
 • sieks sujungti įmonių registrus visoje ES
 • sieks sukurti „bendruosius skaitmeninius vartus“ integruojant įvairius esamus europinius portalus bei paslaugas.

Europos Vadovų Taryboje

2013 m. spalio mėn. susitikime ES vadovai paragino sukurti vartotojui ir verslui palankią bendrąją skaitmeninę rinką. Jie nurodė, kad ji yra itin svarbi norint užtikrinti ekonomikos augimą ir Europos konkurencingumą globalizuotame pasaulyje.

2014 m. birželio mėn. susitikime Europos Vadovų Taryba pakartojo, kad bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimo užbaigimas 2015 m. yra vienas iš ES prioritetų.

2014 m. gruodžio 18 d. susitikime Europos Vadovų Taryba paprašė Komisijos prieš 2015 m. birželio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikimą pateikti plataus užmojo komunikatą dėl bendrosios skaitmeninės rinkos.

2015 m. birželio 25–26 d. susitikime ES vadovai pritarė strategijai ir nurodė, kad ji turėtų būti naudojama integraciniam augimui visuose ES regionuose skatinti. Jie taip pat paragino imtis veiksmų siekiant įveikti rinkos susiskaidymą, sukurti būtiną skaitmeninę infrastruktūrą ir skatinti Europos pramonės skaitmeninimą. Be to, jie paragino skubiai priimti naujas taisykles dėl telekomunikacijų, kibernetinio saugumo ir duomenų apsaugos.

Taryboje

2015 m. gegužės 18–19 d. kultūros ministrai pirmą kartą pasikeitė nuomonėmis dėl strategijos garso ir vaizdo aspektų. Jie pritarė tarpvalstybiniam turinio perkeliamumui, kovai su neteisėtu turiniu ir tam, kad reikia rasti tinkamą pusiausvyrą autorių teisių srityje. Jie taip pat pareiškė, kad teritorialumo principas yra svarbus turinio kūrimui; tai reiškia, kad geografinis blokavimas turėtų būti sumažintas, tačiau kartais galėtų būti pateisinamas.

Ministrai susitarė, kad galiojanti Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva turėtų būti pritaikyta atsižvelgiant į technologinius pokyčius. Jos peržiūra turėtų būti:

 • užtikrinta žiniasklaidos laisvė ir kultūrų įvairovės propagavimas
 • išlaikytas kilmės šalies principas (kiekvienas audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjas priklauso tik vienos valstybės narės jurisdikcijai);
 • supaprastinta procedūra, kurios laikosi valstybės narės, kai jos nukenčia dėl nepageidaujamo turinio, gaunamo iš kitos valstybės narės.

2015 m. gegužės 28–29 d. konkurencingumo srities ministrai Taryboje pirmą kartą pasikeitė nuomonėmis dėl strategijos. Jie pritarė, kad strategija apima bendrosios skaitmeninės rinkos sukūrimui pačius svarbiausius klausimus. Jie pabrėžė, kad svarbu sukurti savo paskirtį atitinkančias autorių teisių taisykles, atnaujinti elektroninės prekybos taisykles, didinti vartotojų pasitikėjimą, informuotumą ir apsaugą, ir primygtinai teigė, kad reikia imtis veiksmų siekiant gerinti skaitmeninius įgūdžius ir griežtinti duomenų apsaugos taisykles.

Jie taip pat nustatė keletą prioritetinių veiksmų:

 • sudaryti tinkamas sąlygas mažosioms ir vidutinėms įmonėms, ypač startuoliams
 • skatinti Europos pramonės skaitmeninimą
 • taikyti ir plėsti e. valdymą viešojo administravimo institucijose
 • didinti investicijas į skaitmeninę infrastruktūrą ir tinklus
 • vertinti fiskalinių taisyklių poveikį skaitmeninėms priemonėms
 • apsvarstyti principų „standartiškai skaitmeninis“ taikymą visiems naujiems ES teisės aktams.

Be to, ministrai pritarė tam, kad būtų parengta Europos atviro mokslo darbotvarkė, kurią taikant būtų suteikta atvira prieiga prie valstybės lėšomis finansuotų mokslinių tyrimų publikacijų ir susijusių duomenų. Jie teigė, kad moksliniai tyrimai turėtų atlikti svarbesnį vaidmenį skaitmeninės rinkos strategijoje ir prisidėti prie skaitmeninių inovacijų.

2015 m. birželio 11–12 d. Transporto, telekomunikacijų ir energetikos tarybos posėdyje telekomunikacijų ministrai taip pat aptarė skaitmeninės bendrosios rinkos strategiją. Jie palankiai įvertino jos tikslus ir dar kartą pabrėžė skaitmeninės ekonomikos svarbą skatinant darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą bei didinant ES konkurencingumą.

Ministrai, be kita ko, iškėlė šiuos klausimus:

 • skaitmeninimo vaidmenį skatinant verslumą ir MVĮ augimą
 • poreikį didinti kibernetinį saugumą ir stiprinti pasitikėjimą elektroninėmis paslaugomis
 • poreikį gerinti infrastruktūrą ir tobulinti plačiajuosčio ryšio prieigą visiems piliečiams
 • poreikį užtikrinti siuntinių pristatymo kainodaros skaidrumą visoje ES.

Ministrai taip pat pabrėžė, kad veikla turėtų būti gerai koordinuojama nacionaliniu lygmeniu, siekiant užtikrinti, kad strategija būtų veiksmingai įgyvendinta.

2015 m. birželio 15 d. teisingumo ministrai susitarė dėl bendro požiūrio į Duomenų apsaugos reglamentą. Tai sudarė sąlygas Tarybai ir Europos Parlamentui pradėti derybas. Šiuo reglamentu bus pagerinta asmens duomenų apsauga, kartu didinant bendrojoje skaitmeninėje rinkoje įmonių turimas galimybes.

2016 m. gegužės mėn. Konkurencingumo taryba susitarė dėl pagrindinių principų, kuriais būtų užtikrintas internetinių turinio paslaugų perkeliamumas vidaus rinkoje. Susitarimu Tarybai suteikta galimybė pradėti derybas su Europos Parlamentu.

Ji taip pat priėmė išvadas dėl bendrosios skaitmeninės rinkos technologijų ir viešųjų paslaugų modernizavimo.

2016 m. lapkričio 28 d. Konkurencingumo taryba susitarė dėl reglamento, kuriuo uždraudžiamas nepagrįstas geografinis blokavimas tarp valstybių narių, projekto. Pagrindinis pasiūlymo tikslas – užkirsti kelią vartotojų ir įmonių diskriminavimui dėl prieigos prie kainų, pardavimo ar mokėjimo sąlygų perkant gaminius ir paslaugas kitoje ES šalyje.

Kai Europos Parlamentas susitars dėl savo pozicijos, bus pradėtos Tarybos, Parlamento ir Komisijos derybos.

2017 m. vasario 7 d. pirmininkaujanti Malta pasiekė preliminarų susitarimą su Europos Parlamento atstovais dėl kliūčių internetinių turinio paslaugų tarpvalstybiniam perkeliamumui vidaus rinkoje pašalinimo. Vasario 15 d. ES ambasaroriai patvirtino susitarimą. Tarybai ir Parlamentui oficialiai patvirtinus reglamentą, naujos taisyklės bus pradėtos taikyti 2018 m. pirmą pusmetį (praėjus devyniems mėnesiams po jo paskelbimo ES oficialiajame leidinyje). Susitarimas suteiks galimybę vartotojams, kurie prenumeruoja arba nusipirko internetines turinio paslaugas savo šalyje, jomis naudotis laikinai būnant kitoje ES šalyje.

2017 m. vasario 20 d. Taryba susitarė dėl bendro požiūrio dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo stiprinimo. Pasiūlymo tikslas – modernizuoti bendradarbiavimą siekiant dar labiau sumažinti žalą, kurią patiria vartotojai dėl ES vartotojų apsaugos teisės aktų tarpvalstybinių pažeidimų.

Bendras požiūris sudaro sąlygas Tarybai pradėti diskusijas su Europos Parlamentu pagal ES įprastą teisėkūros procedūrą.