Eiti į turinį
Prenumerata el. paštu

Energetikos sąjungos dokumentų rinkiniu siekiama užtikrinti įperkamą, saugią ir tvarią energiją Europai ir jos piliečiams. Konkrečios priemonės būtų taikomos penkiose srityse, įskaitant energetinį saugumą, energijos vartojimo efektyvumą ir priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą.

Energetikos sąjungos dokumentų rinkinį Europos Komisija pasiūlė 2015 m. Jį sudaro trys ramsčiai:

 • pagrindų strategija, kurioje išsamiai nurodyti energetikos sąjungos tikslai ir konkretūs veiksmai jos siekiant
 • ES vizija dėl Paryžiaus visuotinio klimato kaitos susitarimo
 • planas iki 2020 m. pasiekti elektros energijos tinklų jungiamųjų linijų pralaidumo 10 % tikslinį rodiklį.

ES energetika skaičiais

 • ES importuoja 53 % visos suvartojamos energijos
 • šešios valstybės narės visą joms reikiamą dujų kiekį importuoja iš vienintelio išorės tiekėjo
 • 75 % ES būstų energija vartojama neefektyviai
 • 94 % transporto sektoriaus vartoja naftos produktus, iš jų 90 % yra importuojami
 • didmeninės elektros energijos kainos yra 30 %, o didmeninės dujų kainos – daugiau kaip 100 % aukštesnės nei JAV.

  Šaltinis: Europos Komisija

Kam mums to reikia?

Energetikos sąjunga padės pagerinti ES ekonomiką, padidinti jos saugumą ir įsipareigojimą kovoti su klimato kaita.

ES turi sumažinti savo išlaidas energijos importui. Tai kainuoja maždaug 400 mlrd. EUR per metus, o tai reiškia, kad ES yra didžiausia energijos importuotoja pasaulyje. Be to, daug valstybių narių yra labai priklausomos nuo vos kelių tiekėjų. Dėl to, susidarius energijos tiekimo trukdžiams, jos tampa pažeidžiamos.

Be to, ES turi pasiekti 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos tikslus, susijusius su iškastiniu kuru ir išmetamu šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiu.

Be to, Europos Sąjunga turi modernizuoti senstančią energetikos infrastruktūrą, visiškai integruoti savo energijos rinkas ir užtikrinti, kad būtų koordinuojamos nacionalinės energijos kainos.

Sukūrus visiškai funkcionalią energijos sąjungą bus sudarytos galimybės ES vartotojams ir įmonėms užtikrinti didesnį pasirinkimą ir mažesnes kainas.

2017

spalio 9 d.

Taryba priėmė reglamentą dėl dujų tiekimo saugumo

Tarybai priėmus peržiūrėtą reglamentą dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, šis teisės aktas įsigalios praėjus keturioms dienoms po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Bendras šio reglamento tikslas – padidinti Europos Sąjungos energetinį saugumą, sumažinant jos priklausomybę energijos tiekimo srityje nuo kitų ir sudarant jai sąlygas greičiau ir veiksmingiau įveikti dujų tiekimo krizes.

Be to, šiuo reglamentu bus prisidėta siekiant geriau veikiančios energijos vidaus rinkos.

Jis taip pat padės padidinti pasitikėjimą ir solidarumą tiek pačioje ES, tiek jai palaikant santykius su Energijos bendrijos partneriais.

birželio 26 d.

Taryba priėmė reglamentą dėl energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo

Naujuoju reglamentu dėl energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo pirkėjams bus sudarytos galimybės gauti daugiau informacijos apie energijos vartojimo efektyvumą ir apie buitinių prietaisų energijos suvartojimą. Tai padės jiems sumažinti išlaidas energijai ir prisidės mažinant energijos poreikį.

Pagrindinis reglamento tikslas – užtikrinti, kad būtų pasiekti Europos Sąjungos 2020 m. pagrindiniai tikslai ir 2030 m. klimato ir energetikos politikos tikslai.

Ministrai iš esmės sutarė, kad energijos vartojimo efektyvumo didinimas suteiks daug naudos aplinkosaugos ir energetikos požiūriu.

Tačiau kelios valstybės narės atkreipė dėmesį į specifines nacionalines aplinkybes ir į tai, kad svarbu atsižvelgti – po 2020 m. – į jau pradėtas vykdyti ilgalaikes priemones.

TTE taryba taip pat susitarė dėl pozicijos dėl dviejų peržiūrėtų direktyvų:

 • dėl energijos naudojimo efektyvumo didinimo – kad būtų užtikrinta pažanga siekiant ES klimato ir energetikos politikos tikslų
 • dėl pastatų energinio naudingumo – kad būtų sutaupoma daugiau energijos ir būtų pagerintos gyvenimo sąlygos.

balandžio 24 d.

Preliminarus susitarimas dėl dujų tiekimo saugumo

Taryba ir Europos Parlamentas pasiekė laikiną susitarimą dėl peržiūrėto reglamento dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių.

Pagrindiniai nauji reglamento elementai:

 • intensyvesnis regioninis bendradarbiavimas ir koordinavimas valstybių narių grupėse, sudarytose atsižvelgiant į riziką
 • regioniniai prevencinių veiksmų planai ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planai, taip pat regioniniai rizikos vertinimai, kuriuos kartu turi parengti valstybės narės
 • solidarumo mechanizmas ekstremalių krizių atvejais
 • geresnė dujų tiekimo sutarčių nuostatų stebėsena
 • konkretūs ES valstybių narių įsipareigojimai Energijos bendrijai, taip pat Komisijos įgaliojimai koordinuoti teisinės sistemos taikymą tarp ES ir Energijos bendrijos.

vasario 27 d.

Švari energija visiems europiečiams

Ministrai pateikė savo pirmuosius atsiliepimus apie Komisijos parengtą teisės aktų rinkinį „Švari energija visiems europiečiams“. Šia iniciatyva siekiama trijų pagrindinių tikslų:

 • daugiausia dėmesio skirti energijos vartojimo efektyvumui
 • užsitikrinti pirmaujančią poziciją atsinaujinančiųjų išteklių energijos srityje
 • užtikrinti sąžiningą elgesį vartotojų atžvilgiu.

Švarios energijos dokumentų rinkinį sudaro pasiūlymai svarbiose srityse, kaip antai elektros energijos rinkos modelis, energijos vartojimo efektyvumas, tiekimo saugumas, atsinaujinantieji energijos ištekliai ir valdymo taisyklės.

Bendras strategijos tikslas – iki 2030 m. ES pereiti prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos. Ministrai pripažino šių teisės aktų svarbą ir pabrėžė poreikį daryti pažangą nagrinėjant visus pasiūlymus.

2016

gruodžio 5 d.

Energetikos taryba apsvarstė dujų tiekimo saugumo klausimą

Taryba apsvarstė reglamento dėl dujų tiekimo saugumo visoje ES užtikrinimo priemonių projektą.

Šio reglamento tikslas – sukurti ekonomiškai efektyvią ES regioninę sistemą, kuria būtų sudarytos galimybės kuo labiau sumažinti galimo dujų tiekimo sutrikimo poveikį. ES ministrai pasiekė kompromisą šiais pagrindiniais klausimais:

 • regioninis bendradarbiavimas: grindžiamas valstybių narių grupėmis, sudarytomis remiantis didžiausia ES dujų tiekimui kylančia rizika
 • keitimasis informacija: apie ilgalaikes sutartis, pagal kurias tiekiama 40 % ar daugiau metinio ES valstybėje suvartojamų dujų kiekio, būtų pranešama Europos Komisijai ir nacionalinės valdžios institucijoms
 • solidarumas: apskaičiuodamos kompensacijas valstybės narės gali atsižvelgti į nacionalinius skirtumus.

spalio 20 d.

Europos Vadovų Taryba paragino užbaigti kurti energetikos sąjungą

Europos Vadovų Taryba paragino iki 2018 m. sukurti ir įgyvendinti energetikos sąjungą.

gegužės 6 d.

Pozicija dėl keitimosi informacija apie energetikos susitarimus

Taryboje susitarta dėl bendro požiūrio dėl sprendimo, kuriuo nustatomas keitimosi informacija apie tarptautinius valstybių narių ir ES nepriklausančių šalių energetikos susitarimus mechanizmas, projekto.

Ši iniciatyva yra viena iš pagrindinių energetikos sąjungos strategijos dalių. Ja siekiama:

 • pagerinti energijos vidaus rinkos veikimą
 • didinti ES išorės santykių energetikos srityje skaidrumą ir nuoseklumą
 • stiprinti ES derybinę poziciją su trečiosiomis šalimis.

Taryba taip pat aptarė pasiūlymą dėl peržiūrėto reglamento dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo kuo labiau sumažinant potencialių sutrikimų poveikį. Susijusių priemonių tikslas – pagerinti valstybių narių bendradarbiavimą. Jos grindžiamos energijos vidaus rinkos veikimo rezultatais. Pagrindiniai siūlomi pakeitimai:

 • intensyvesnis regionų bendradarbiavimas ir veiklos koordinavimas
 • regioniniai prevencinių veiksmų ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planai, taip pat regioniniai rizikos vertinimai
 • naujas solidarumo principas ekstremalių krizių atvejais
 • griežtesni įpareigojimai, kad būtų užtikrinta būtina infrastruktūra

kovo 17 d.

Įsipareigojimas sumažinti ES išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį

Europos Vadovų Taryba akcentavo ES įsipareigojimą sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

ES vadovai taip pat pažadėjo padidinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį ir pagerinti energijos vartojimo efektyvumą, kaip susitarė Europos Vadovų Taryba 2014 m. spalio mėn.

2015

gruodžio 17 d.

Europos Vadovų Taryba įvertino energetikos sąjungos pažangą

Europos Vadovų Taryba įvertino pažangą kuriant energetikos sąjungą ir paragino:

 • skubiai pateikti atitinkamus teisės aktų pasiūlymus laikantis jos ankstesnių gairių
 • visapusiškai įgyvendinti teisės aktus dėl atsinaujinančiosios energijos, energijos vartojimo efektyvumo ir kitų priemonių, pavyzdžiui, geresnių investavimo galimybių, kad būtų pasiektas 2020 m. tikslas
 • parengti integruotą mokslinių tyrimų, inovacijų ir konkurencingumo strategiją.

gruodžio 12 d.

Klimato kaita. Paryžiaus susitarimas pasiektas

Paryžiaus klimato kaitos konferencijoje, kuri vyko nuo lapkričio 30 d. iki gruodžio 12 d., buvo pasiektas naujas visuotinis susitarimas dėl klimato kaitos.

Į susitarimą įtrauktas veiksmų planas, kuriuo siekiama, kad visuotinis atšilimas būtų „gerokai mažesnis“ nei 2°C, dedant pastangas jį dar labiau apriboti, kad neviršytų 1,5°C.

lapkričio 26 d.

Pažanga valdymo ir energijos vartojimo efektyvumo srityje

Taryba priėmė išvadas dėl energetikos sąjungos valdymo struktūros. Ji ketina teikti gaires Komisijos darbui.

Valdymo sistema užtikrinama kolektyvinės ES pažangos siekiant ES tikslų energetikos ir klimato kaitos srityse stebėsena. Apimtos penkios plačios sritys:

 • energetinis saugumas, solidarumas ir pasitikėjimas
 • energijos vidaus rinka
 • energijos poreikio mažinimas efektyviai vartojant energiją
 • ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas
 • moksliniai tyrimai, inovacijos ir konkurencingumas.

Be to, ministrai priėmė bendrą požiūrį dėl reglamento, kuriuo nustatomi energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo pagrindai, projekto.

Energijos vartojimo efektyvumo etiketės padeda vartotojams pasirinkti energiją efektyviai vartojančius gaminius. Taip pat jos padeda apskritai mažinti energijos poreikį ES lygmeniu, nes vartotojams sudaromos galimybės priimti informacija pagrįstus sprendimus.

Pagrindinis pasiūlymo tikslas – remti inovacijas ir vis efektyviau energiją vartojančių gaminių gamybą.

birželio 8 d.

Išvados dėl energetikos sąjungos įgyvendinimo

Taryba priėmė išvadas dėl energetikos sąjungos pagrindų strategijos įgyvendinimo.

Jose daugiausia dėmesio skirta tam, kaip vartotojams – namų ūkiams ir įmonėms – tiekti saugią, tvarią ir įperkamą energiją. Be to, jose taip pat raginta skatinti reikalingas investicijas į energetikos sektorių.

Ministrai susitarė dėl esminių ES energetikos politikos elementų:

 • įvairūs tiekimo maršrutai ir šaltiniai
 • regioninis bendradarbiavimas
 • energijos rinka
 • infrastruktūros plėtojimas.

Energetikos ministrai taip pat įvertino energetinio saugumo strategijos įgyvendinimą ir aptarė jos raidą ateityje, visų pirma tiekimo saugumo klausimą.

kovo 19 d.

Europos Vadovų taryba aptarė energetinį saugumą ir skaidrumą

Europos Vadovų Taryba susitarė dėl pirmųjų energetikos sąjungos kūrimo veiksmų. ES vadovų diskusijose daugiausia dėmesio skirta energetiniam saugumui ir skaidrumui. Taigi, visos dujų tiekimo sutartys turėtų:

 • atitikti ES teisę
 • būti skaidresnės
 • neturėti neigiamo poveikio Europos energetiniam saugumui.

ES valstybių ir vyriausybių vadovai taip pat susitarė parengti naujos kartos atsinaujinančiųjų energijos išteklių strategijas, didinti energijos vartojimo efektyvumą ir padidinti ES diplomatijos klimato kaitos srityje pastangas, kad Paryžiaus susitarimas būtų sėkmingas.

kovo 6 d.

Daroma pažanga nagrinėjant pasiūlymą dėl energetikos sąjungos

ES aplinkos ministrai apsvarstė energetikos sąjungos dokumentų rinkinio aspektus, susijusius su klimato politika, visų pirma su ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimu.

Ministrai nurodė, kad ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas turėtų būti įtrauktas į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją, dėl kurios jau buvo susitarta 2014 m. spalio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikime.

Ministrai sutarė dėl itin svarbaus apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (ATLPS) vaidmens siekiant ES 2030 m. išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslo.

Aplinkos ministrų debatų rezultatai buvo reikšmingas indėlis į diskusijas dėl energetikos sąjungos kovo 19–20 d. Europos Vadovų Tarybos susitikime.

kovo 5 d.

Pirmoji diskusija dėl energetikos sąjungos dokumentų rinkinio

Transporto, telekomunikacijų ir energetikos (TTE) tarybos posėdyje buvo pasikeista nuomonėmis dėl Europos Komisijos pasiūlymo dėl energetikos sąjungos strateginės programos. Visų pirma ministrai diskutavo tokiais klausimais kaip:

 • energetinis saugumas
 • energijos vidaus rinkos sukūrimas
 • energijos vartojimo efektyvumas
 • ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas
 • konkurencingumas.

Ministrai atsargiai vertino pasiūlymą padidinti sutarčių, susijusių su tarpvyriausybiniais susitarimais ir komerciniu tiekimu, skaidrumą. Jie taip pat pabrėžė poreikį gerbti valstybių narių nacionalines galias priimti su energetika susijusius sprendimus.

Be to, Taryboje įvyko politiniai debatai dėl energetikos infrastruktūros pokyčių ir prioritetų.

vasario 25 d.

Europos Komisija padarė pažangą dėl energetikos sąjungos pasiūlymo

Europos Komisijos energetikos sąjungos dokumentų rinkiniu siekiama užbaigti kurti bendrąją energijos rinką pertvarkant energijos gamybą, transportavimą ir vartojimą Europoje.

Šį rinkinį sudaro trys elementai:

 • energetikos sąjungos pagrindų strategija, jos tikslai ir konkretūs veiksmai
 • priemonės, kurių reikia, kad iki 2020 m. būtų pasiektas elektros energijos tinklų tarpvalstybinių jungiamųjų linijų pralaidumo 10 % tikslinis rodiklis
 • ES vizija Paryžiaus klimato kaitos konferencijoje (2015 m. lapkričio 30 d. – gruodžio 12 d.).

2014

gruodžio 18 d.

ES vadovai paprašė pateikti pasiūlymą dėl energetikos sąjungos

ES vadovai paprašė Europos Komisijos pateikti Europos energetikos sąjungos pasiūlymą siekiant sujungti valstybių tinklus, pagerinti Europos energetinį saugumą ir sumažinti išmetamų teršalų kiekį.

spalio 23 d.

2030 m. klimato ir energetikos politikos strategija

Europos Vadovų Taryba akcentavo savo raginimą sukurti energetikos sąjungą, kuri sudarytų galimybes tiekti įperkamą, saugią ir tvarią energiją.

Tuo pačiu metu ji rekomendavo daugiau priemonių, kuriomis būtų siekiama sumažinti ES energetinę priklausomybę ir padidinti jos elektros energijos ir dujų tiekimo saugumą.

ES vadovai susitarė dėl 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos. Jie patvirtino keturis tikslus:

 • privalomą tikslą išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį iki 2030 m. sumažinti ne mažiau kaip 40 %, palyginti su 1990 m. lygiais
 • tikslą užtikrinti, kad suvartojamos atsinaujinančiosios energijos dalis 2030 m. sudarytų ne mažiau kaip 27 %
 • 27 % padidinti energijos vartojimo efektyvumą
 • sukurti energijos vidaus rinką.

birželio 26 d.

Europos Vadovų Taryba: energetikos sąjunga – strateginis ES tikslas

Europos Vadovų Taryba energetikos sąjungos sukūrimą nustatė kaip vieną iš penkių pagrindinių Europos strateginės darbotvarkės, kurioje nustatyti ES prioritetai artimiausioje ateityje, tikslų.

Energetikos sąjungos tikslas yra trilypis:

 • tiekti bendrovėms ir vartotojams įperkamą energiją
 • užtikrinti energijos tiekimą visoms ES valstybėms mažinant energetinę ES priklausomybę
 • gaminti daugiau ekologiškos energijos ir toliau kovoti su klimato kaita.