6 sėkmingi ES plėtros etapai

 • 2013 m.: Kroatija
 • 2007 m.: Bulgarija ir Rumunija
 • 2004 m.: Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lietuva, Lenkija, Malta, Slovakija, Slovėnija ir Vengrija
 • 1995 m.: Austrija, Suomija ir Švedija
 • 1986 m.: Portugalija ir Ispanija
 • 1981 m.: Graikija
 • 1973 m.: Danija, Airija ir Jungtinė Karalystė

Plėtra – tai šalių stojimo į Europos Sąjungą procesas.

Kaip vyksta ES plėtra?

Bet kuri Europos šalis, kuri gerbia Europos Sąjungos sutartyje nurodytas ES vertybes ir kuri yra įsipareigojusi jas remti, gali pateikti paraišką tapti ES nare.

Stojimo kriterijai

Pirmiausia šalis turi atitikti stojimo kriterijus. Šie kriterijai buvo apibrėžti 1993 m. Europos Vadovų Tarybos susitikime Kopenhagoje ir dažnai vadinami Kopenhagos kriterijais.

Kopenhagos kriterijais nustatomos demokratinės, ekonominės ir politinės sąlygos šalims, norinčioms prisijungti prie ES:

 • stabilios institucijos, užtikrinančios demokratiją, teisinę valstybę, žmogaus teises ir pagarbą mažumoms bei jų apsaugą
 • veikianti rinkos ekonomika ir gebėjimas konkuruoti bei atsispirti rinkos jėgoms ES
 • gebėjimas prisiimti ir veiksmingai įgyvendinti narystės įsipareigojimus, įskaitant politinės, ekonominės ir pinigų sąjungos tikslų laikymąsi.

Be to, ES turi gebėti integruoti naujas nares.

ES plėtros nauda

 • didesnis visų valstybių narių klestėjimas: 3 kartus daugiau prekybinių mainų tarp senų ir naujų valstybių narių ir 5 kartus daugiau tarp naujų valstybių narių
  • didesnis stabilumas Europoje
  • didesnė ES įtaka pasauliniuose reikaluose.

  Derybos dėl narystės prasidėjo

  su Serbija – 2014 m. sausio mėn.
  su Juodkalnija – 2012 m. birželio mėn.
  su Turkija – 2005 m. spalio mėn.

  Šalys kandidatės

  Albanija – nuo 2014 m. birželio mėn.
  Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija – nuo 2005 m. gruodžio mėn.

  Potencialios šalys kandidatės

  Bosnija ir Hercegovina – paraiška pateikta 2016 m. vasario mėn.
  Kosovas*

  * Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244/1999 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.

  Plėtros strategija

  2006 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikime susitarta dėl atnaujinto konsensuso dėl plėtros. Juo ir dabar vadovaujamasi vykdant ES plėtros politiką. ES vadovai susitarė įgyvendinti strategiją remiantis:

  • ES įsipareigojimų, susijusių su stojimo derybomis, stiprinimu
  • teisingomis ir griežtomis sąlygomis visais derybų su šalimis kandidatėmis etapais
  • didesniu skaidrumu ir geresniu komunikavimu siekiant užtikrinti plačią ir nuolatinę visuomenės paramą
  • ES gebėjimu integruoti naujas nares.

  Vakarų Balkanai

  2003 m. birželio 19–20 d. Europos Vadovų Taryba susitikime Salonikuose patvirtino pasiryžimą visapusiškai remti Vakarų Balkanų šalių europinę perspektyvą.

  2006 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikime ES vadovai patvirtino, kad Vakarų Balkanų ateitis yra susijusi su Europos Sąjunga.

  Vakarų Balkanai taps neatsiejama ES dalimi, kai visiškai įvykdys:

  • stojimo kriterijus
  • stabilizacijos ir asociacijos proceso (SAP) dokumentuose nustatytas sąlygas.

  Taryboje

  Bendrųjų reikalų taryba nustato ir prižiūri ES plėtros procesą ir stojimo derybas. Kai šalis pateikia paraišką prisijungti prie ES, Taryba paprašo Europos Komisijos pateikti nuomonę dėl tos paraiškos.

  Bendrųjų reikalų tarybos sprendimais pradedama techninio vertinimo procedūra, pagal kurią nustatoma, ar:

  • šalis atitinka visus būtinus kriterijus, kad ją būtų galima laikyti oficialia narystės ES siekiančia kandidate
  • oficialios derybos dėl narystės gali būti pradėtos ir sėkmingai užbaigtos
  • šalis kandidatė gali įstoti į ES.

  Visi Bendrųjų reikalų tarybos sprendimai, kuriais vertinama šalių kandidačių padaryta pažanga, turi būti priimami 28 ES valstybių narių vieningu sutarimu.

  Kiekvienais metais gruodžio mėn. Bendrųjų reikalų taryba apžvelgia plėtros procesą. Diskusijos ir visi galimi sprendimai grindžiami Komisijos metine plėtros strategija ir atskiromis pažangos ataskaitomis apie kiekvieną plėtros šalį. Šie dokumentai paprastai skelbiami spalio mėn.

  Naujausi sprendimai

  2016 m.

  2016 m. gruodžio 13 d. Bendrųjų reikalų taryba apsvarstė plėtros ir stabilizacijos ir asociacijos proceso klausimus; po šio svarstymo pirmininkaujanti valstybė narė pažymėjo, kad nepasiekta konsensuso tam, kad būtų galima priimti Tarybos išvadas šiuo klausimu. Todėl pirmininkaujanti valstybė narė parengė išvadas, kurioms diskusijų metu pritarė didžioji dauguma delegacijų.

  2015 m.

  2015 m. gruodžio 15 d. Taryba priėmė išvadas dėl:

  • ES plėtros politikos, susijusios su Turkija, Juodkalnija ir Serbija
  • ES ir Vakarų Balkanų stabilizacijos ir asociacijos proceso, susijusio su buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija, Albanija, Bosnija ir Hercegovina ir Kosovu.

  Išvadose dar kartą patvirtinamas Tarybos įsipareigojimas vykdyti plėtros procesą ir laikytis Vakarų Balkanų europinės perspektyvos.