ES prekybos reglamentavimas

Infografikas. ES prekybos apsaugos priemonės

ES šiuo metu atlieka pirmą esminę savo nuo 1995 m. taikomų prekybos apsaugos priemonių apžvalgą

Europos Sąjunga nori užtikrinti, kad visi importuojami produktai ES būtų parduodami sąžininga ir teisinga kaina. Todėl ji pirmą kartą per daugiau kaip 20 metų atlieka esminę savo prekybos apsaugos priemonių peržiūrą.

Prekybos reglamentavimas taikant prekybos apsaugos priemones yra būdas apsaugoti ES gamintojus nuo žalos ir kovoti su nesąžininga užsienio bendrovių konkurencija, pavyzdžiui, dempingu ir subsidijavimu.

Valstybės narės nori užtikrinti, kad ES prekybos apsaugos priemonės būtų veiksmingos sprendžiant naujus uždavinius kintančioje ekonomikos aplinkoje. Pagrindinis tikslas yra trejopas:

  • apsaugoti darbo vietos Europoje
  • užtikrinti sąžiningą konkurenciją atvirose rinkose
  • išsaugoti laisvą prekybą.

Pastaruoju metu plėtojant teisės aktus, 2017 m. spalio mėn. Taryba ir Europos Parlamentas susitarė dėl naujos antidempingo metodikos.

ES prekybos apsaugos priemonių modernizavimas

Antidempingo metodika

2017 m. spalio 3 d. Taryba ir Parlamentas pasiekė politinį susitarimą, kuriuo bus įdiegtos naujos taisyklės siekiant sustiprinti ES gebėjimą apsaugotigamintojus nuo nesąžiningos prekybos praktikos.

Nauja antidempingo metodika siekiama atskleisti atvejus, kai importuojamų produktų kainos dirbtinai sumažintos dėl valstybės kišimosi, ir ištaisyti tokią padėtį. Ši metodika dera su 2016 m. lapkričio mėn. Europos Komisijos pasiūlymu, kuris svarstomas tuo pačiu metu vykdant platesnę ES prekybos apsaugos priemonių peržiūrą.

Būsimais pokyčiais bus siekiama:

  • panaikinti anksčiau buvusį skirtumą tarp rinkos ir ne rinkos ekonomikos valstybių apskaičiuojant dempingą
  • įrodyti, kad yra „didelių rinkos iškraipymų“, lyginant produkto pardavimo kainą ir jo gamybos sąnaudas
  • nustatant dempingo atvejus atsižvelgti į socialinius ir aplinkos standartus.

Rinkos iškraipymai bus nustatomi remiantis tokiais kriterijais, kaip valstybės politika ir įtaka, valstybės valdomų įmonių gausa tam tikroje rinkoje, diskriminavimas savo šalies bendrovių naudai ir nepakankamas finansų sektoriaus nepriklausomumas.

Naujosios taisyklės suformuluotos neutraliai valstybių atžvilgiu, visapusiškai laikantis ES įsipareigojimų Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO). Jos bus taikomos tik procedūrų, pradėtų įsigaliojus teisės aktams, atvejais.

Tiesioginių užsienio investicijų tikrinimas

Rugsėjo 13 d. Europos Komisija pasiūlė tiesioginių užsienio investicijų (TUI) tikrinimo sistemą. Susijusiu reglamentavimu investuotojams ir nacionalinėms vyriausybėms būtų užtikrinamas skaidrumas ir patikimumas.

Kaip nurodyta Komisijos pasiūlyme, nauja teisinė sistema apsaugotų svarbiausius ES interesus. Ši sistema apimtų:

  • valstybių narių atliekamą TUI tikrinimą įsipareigojant užtikrinti skaidrumą ir vienodas sąlygas
  • valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimo mechanizmą, kuris galėtų būti aktyvuotas tais atvejais, kai konkrečios TUI vienoje ar keliose valstybėse narėse gali turėti įtakos kitos valstybės narės saugumui ar viešajai tvarkai
  • Komisijos atliekamą TUI tikrinimą tais atvejais, kai tiesioginės užsienio investicijos valstybėse narėse gali turėti įtakos didesnės apimties ES projektams tokiose srityse, kaip moksliniai tyrimai, transportas ir energetika.

Siūlomam reglamentui priimti reikės Tarybos ir Europos Parlamento susitarimo pagal įprastą teisėkūros procedūrą.

Europos Vadovų taryba paprašė imtis „tvirtų“ veiksmų

2016 m. spalio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikime ES vadovai pakartojo, kad turi būti veiksmingai ir tvirtai kovojama su nesąžininga prekybos praktika.

Pasiūlymas dėl plačios prekybos apsaugos priemonių peržiūros

2013 m. balandžio mėn. Europos Komisija pasiūlė atlikti plačią ES prekybos apsaugos priemonių peržiūrą.

Siūlomais pakeitimais siekiama užtikrinti, kad ES prekybos apsauga geriau funkcionuotų visų šalių atžvilgiu – įskaitant tiek ES gamintojus, tiek ES importuotojus.

Antidempingo ir antisubsidijų priemonės bus veiksmingesnės ir labiau tinkamos siekiant apsaugoti ES gamintojus nuo užsienio įmonių nesąžiningos praktikos ir nuo atsakomųjų veiksmų pavojaus. Tuo pačiu metu importuotojams bus užtikrintas didesnis nuspėjamumas, kiek tai susiję su kintančiomis muito normomis, o tai palengvins jų verslo planavimą. Visa sistema taps skaidresnė ir patogesnė naudoti.