„Brexit“

 

2017 m. kovo 29 d. JK oficialiai pranešė Europos Vadovų Tarybai apie savo ketinimą išstoti iš ES.

Svarbiausi derybų dėl „Brexit“ dokumentai

2017

2017 m. spalio 12 d.

ES ir JK derybų penktasis raundas

Penktasis derybų dėl „Brexit“ raundas prasidėjo 2017 m. spalio 9 d. Briuselyje. ES vyriausiasis derybininkas Michelis Barnier ir JK išstojimo iš Europos Sąjungos reikalų ministras Davidas Davisas šį derybų raundą baigė 2017 m. spalio 12 d. ES vyriausiasis derybininkas atkreipė dėmesį į tai, kad nors šis derybų raundas vyko konstruktyviai, didelės pažangos pasiekta nebuvo.

Piliečių teisių klausimu ES ir JK siekia tų pačių tikslų:

 • kad susitarimas dėl išstojimo turėtų tiesioginį poveikį, nes tai itin svarbu siekiant veiksmingai užtikrinti visų piliečių teises
 • kad šios teisės būtų aiškinamos vienodai tiek Europos Sąjungoje, tiek Jungtinėje Karalystėje.

ES dar turi išnagrinėti JK pasiūlymą dėl naujos supaprastintos administracinės procedūros, kurią taikant bus užtikrintos ES piliečių teisės Jungtinėje Karalystėje. ES primygtinai reikalavo, kad ši procedūra būtų kuo sklandesnė ir paprastesnė.

Dėl Airijos:

 • buvo pasiekta pažanga bendros kelionių erdvės išsaugojimo klausimu
 • reikia gerinti supratimą norint išspręsti problemas, susijusias su Šiaurės ir Pietų bendradarbiavimu
 • buvo pasiektas susitarimas dėl šešių ES pasiūlytų principų siekiant apsaugoti visus Didžiojo penktadienio susitarimo aspektus.

Dėl finansinio susitarimo:

 • JK patvirtino, kad laikysis narystės metu prisiimtų įsipareigojimų, tačiau pareiškė, kad šią savaitę ji dar negali tiksliai nurodyti, kurių įsipareigojimų,
 • todėl buvo surengtos techninės diskusijos, tačiau derybose pažangos nepasiekta; Michelis Barnier pareiškė, kad vis daugiau nerimo kelia tai, kad šis klausimas atsidūrė aklavietėje.

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta pirmiau, Michelis Barnier padarė išvadą, kad negali rekomenduoti kitą savaitę susirinksiančiai Europos Vadovų Tarybai pradėti diskusijas dėl būsimų santykių.

 

Rugsėjo 26 d.

Pirmininkas Donaldas Tuskas Londone susitiko su Ministre Pirmininke Theresa May

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Londone susitiko su JK Ministre Pirmininke, tuo metu Briuselyje vykstant ketvirtam derybų raundui.

Pirmininkas Donaldas Tuskas išreiškė santūrų optimizmą dėl konstruktyvaus ir realistiškesnio Ministrės Pirmininkės kalbos Florencijoje praėjusią savaitę ir jų diskusijose Londone tono.

Tačiau kalbėdamas apie padarytą pažangą jis pareiškė:

„Jeigu šiandien valstybės narės manęs paklaustų, pasakyčiau, kad „pakankama pažanga“ dar nepadaryta.“

Pirmininkas Donaldas Tuskas 

Rugpjūčio 31 d.

Trečias derybų raundas

2017 m. rugpjūčio 28 d. Briuselyje prasidėjo trečias derybų dėl „Brexit“ raundas. Derybas pradėjo ES vyriausiasis derybininkas Michelis Barnier ir išstojimo iš Europos Sąjungos reikalų ministras Davidas Davisas. Šio raundo metu toliau dirbta pagrindiniais klausimais dėl tvarkingo Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES:

 • piliečių teisių klausimu ES ir JK derybininkai toliau nagrinėjo ir lygino atitinkamas pozicijas. Visų pirma jie nagrinėjo klausimus, kurie nebuvo nagrinėjami ankstesniuose raunduose, kaip antai profesinės kvalifikacijos ir ekonominių teisių klausimus. Šių diskusijų rezultatai pateikti atnaujintame palyginamajame dokumente, dėl kurio šalys tarpusavyje susitarė raundo metu
 • finansinio susitarimo klausimu abi šalys tęsė ankstesniuose raunduose pradėtas diskusijas, visų pirma atlikdamos atitinkamos Jungtinės Karalystės įsipareigojimų ES teisinių analizių palyginimą

 • vyko diskusijos Airijos klausimu ir išstojimo susitarimo bendrojo valdymo klausimu

 • derybininkai taip pat aptarė kitus atskyrimo klausimus (Euratomas, rinkoje pateiktos prekės, vykdomos Sąjungos procedūros, teisminis bendradarbiavimas civilinėse ir baudžiamosiose bylose).

 

Liepos 20 d.

ES ir JK derybų antrasis raundas

2017 m. liepos 20 d. ES vyriausiasis derybininkas Michelis Barnier ir išstojimo iš Europos Sąjungos reikalų ministras Davidas Davisas užbaigė antrąjį derybų dėl „Brexit’o“ raundą. Šio keturias dienas Briuselyje trukusio derybų raundo tikslas buvo pristatyti atitinkamas pozicijas.

Pasibaigus šiam derybų raundui buvo paskelbtas pranešimas, kuriame nurodyti punktai, dėl kurių susitarta ir dėl kurių nesusitarta nagrinėjant piliečių teisių klausimą.

Birželio 22 d.

Europos Vadovų Taryba (50 str.)

Birželio 22 d. Europos Vadovų Taryba (50 str.) ES 27 sudėtimi apžvelgė naujausius pokyčius derybose, vedamose atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės pranešimą pagal ES sutarties 50 straipsnį.

Šio susitikimo metu ES 27 vadovai patvirtino šiuo metu Jungtinėje Karalystėje esančių ES agentūrų perkėlimo procedūrą.

Birželio 20 d.

Bendrųjų reikalų taryba (50 str.)

Taryba ES 27 sudėtimi susipažino su Komisijos informacija apie derybų su Jungtine Karalyste dėl „Brexit“ pirmąjį raundą. Ministrai aptarė derybų dėl „Brexit“ esamą padėtį ir tolesnius veiksmus.

Tarybos posėdžio metu ministrai ES 27 sudėtimi aptarė abiejų Jungtinėje Karalystėje esančių ES agentūrų perkėlimo procedūros klausimą.

Tikimasi, kad ES 27 vadovai patvirtins šią procedūrą 2017 m. birželio 22 d. įvyksiančio Europos Vadovų Tarybos susitikimo (50 str.) metu.

Ši procedūra apimtų:

 • valstybėms narėms skirtą kvietimą teikti pasiūlymus
 • Komisijos vertinimą remiantis objektyviais kriterijais
 • galutinį 27 valstybių narių sprendimą balsuojant 2017 m. rudenį.

Birželio 19 d.

ES ir JK derybų pradžia

2017 m. birželio 19 d. ES vyriausiasis derybininkas Michelis Barnier ir išstojimo iš Europos Sąjungos reikalų ministras Davidas Davisas pradėjo pirmąjį derybų dėl „Brexit“ raundą. Šis vieną dieną trukęs susitikimas vyko Briuselyje.

Derybų pradžioje daugiausia dėmesio buvo skirta ne tik derybų struktūrai ir netrukus spręstiniems klausimams, bet ir:

 • klausimams, susijusiems su piliečių teisėmis
 • finansiniam susitarimui
 • Šiaurės Airijos sienai
 • kitiems atsiskyrimo klausimams.

Kartu su Europos Komisijos atstovais dalyvavo Europos Vadovų Tarybos pirmininko atstovai – jie derybose atliko padėjėjų vaidmenį. ES derybininkas sistemingai teiks ataskaitas Europos Vadovų Tarybai, Tarybai ir jos parengiamiesiems organams.

Gegužės 22 d.

Bendrųjų reikalų taryba (50 str.)

Gegužės 22 d. Tarybos posėdyje ES 27 sudėtimi priimtas sprendimas, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl „Brexit’o“ su JK. Be to, šiuo sprendimu Europos Komisija paskirta ES derybininke.

Taryba taip pat patvirtino derybinius nurodymus (įgaliojimus Komisijai), skirtus pirmajam derybų etapui.

Ji taip pat priėmė sprendimą, kuriuo įsteigiama ad hoc darbo grupė, padėsianti Tarybai ir Nuolatinių atstovų komitetui su JK išstojimu iš Sąjungos susijusiais klausimais.

Gegužės 17 d.

ES 27 ambasadoriai patvirtino skaidrumo principus

Nuolatinių atstovų komitetas (COREPER) ES 27 sudėtimi patvirtino pagrindinius skaidrumo derybose dėl „Brexit“ principus. Šiais principais bus palengvinta efektyvi visuomeninė kontrolė precedento neturinčiose būsimose derybose.

Visi ES derybininko (Komisijos) parengti derybų dokumentai, kuriais bus dalijamasi su Taryba, Europos Parlamentu ar JK, bus paskelbti visuomenei tiek, kiek leidžiama pagal ES teisę.

Derybose dėl „Brexit“ visiems dokumentams bus taikomos taisyklės dėl skaidrumo ir galimybių visuomenei susipažinti su dokumentais.

Gegužės 3 d.

Europos Komisijos rekomenduojamų derybinių nurodymų projektas

Komisija pateikė Tarybai (Nuolatinių atstovų komiteto lygmeniu) rekomendaciją dėl Tarybos sprendimo, susijusio su derybomis dėl „Brexit“. Į ją įtrauktas derybinių nurodymų (išsamių įgaliojimų Komisijai) projektas.

2017 m. gegužės 22 d. Bendrųjų reikalų taryba, remdamasi šia rekomendacija, turėtų suteikti įgaliojimus Komisijai pradėti derybas, paskirti ją ES derybininke ir patvirtinti derybinius nurodymus.

Balandžio 29 d.

Neeilinis Europos Vadovų Tarybos susitikimas (50 str.)

Balandžio 29 d. 27 ES valstybių narių vadovai susirinko į pirmą aukščiausiojo lygio susitikimą po to, kai JK oficialiai aktyvavo 50 straipsnį. Vadovai vieningai priėmė būsimoms deryboms dėl „Brexit“ skirtas gaires. Jose apibrėžti derybų principai ir išdėstytos bendros ES pozicijos bei principai.

Balandžio 27 d.

Bendrųjų reikalų taryba (50 str.)

Aptarusi derybų dėl „Brexit“ gairių projektą, Taryba ES 27 sudėtimi baigė pasirengimą balandžio 29 d. įvyksiančiam neeiliniam Europos Vadovų Tarybos susitikimui (50 str.).

Balandžio 6 d.

Pirmininkas Donaldas Tuskas Londone susitinka su Ministre Pirmininke Theresa May

Praėjus savaitei po oficialaus pranešimo pagal 50 straipsnį Europos Vadovų Tarybos pirmininkas susitiko su JK Ministre Pirmininke.

„Susitinkame su Theresa May siekiant geros derybų dėl „Brexit“ pradžios. Abu sutarėme reguliariai palaikyti ryšius viso proceso metu.“

Pirmininkas Donaldas Tuskas

Kovo 31 d.

Derybų gairių projektas išsiųstas vadovams

2017 m. kovo 31 d. buvo paskelbtas gairių projektas. Tą pačią dieną Maltoje įvykusioje spaudos parangoje Pirmininkas D. Tuskas išdėstė pagrindinius pasiūlymo elementus.

„27 valstybių ES nenori ir nesieks nubausti. „Brexit“ pats savaime jau yra pakankamai baudžiamojo pobūdžio. Po daugiau nei keturiasdešimties metų buvimo kartu, esame morališkai įsipareigoję padaryti viską, ką galime, kad šios skyrybos būtų kuo sklandesnės.“

Pirmininkas Donaldas Tuskas 

Dėl galutinio gairių teksto bus susitarta 2017 m. balandžio 29 d. įvyksiančiame neeiliniame Europos Vadovų Tarybos susitikime (50 straipsnis), kuriame dalyvaus 27 ES valstybės narės.

Kovo 29 d.

JK oficialiai inicijavo 50 straipsnio taikymą siekdama išstoti iš ES

JK oficialiai pranešė Europos Vadovų Tarybai apie savo ketinimą išstoti iš ES.

Europos Vadovų Taryba priėmė pareiškimą dėl JK pranešimo.

Apgailestaujame, kad Jungtinė Karalystė išstos iš Europos Sąjungos, tačiau esame pasirengę procesui, kurį dabar turėsime vykdyti. <...> Šiose derybose Sąjunga veiks vieningai ir saugos savo interesus. Mūsų pirmas prioritetas – kuo labiau sumažinti dėl Jungtinės Karalystės sprendimo kilusį netikrumą mūsų piliečiams, įmonėms ir valstybėms narėms.

Europos Vadovų Taryba, 2017 m. kovo 29 d.

Kovo 21 d.

Pirmininkas D. Tuskas 2017 m. balandžio 29 d. rengia Europos Vadovų Tarybos susitikimą dėl „Brexit“

Europos Vadovų Taryba ES 27 sudėtimi priims derybų dėl „Brexit“ gaires. „Turime padaryti viską, ką galime, kad skyrybų procesas būtų kuo mažiau skausmingas ES“, – nurodė Pirmininkas D. Tuskas.

Pirmininkas D. Tuskas šį susitikimą rengia reaguodamas į Londono pranešimą apie ketinimą 2017 m. kovo 29 d. inicijuoti 50 straipsnio taikymą.

2016

Gruodžio 15 d.

Derybų tvarka

Infografikas. „Brexit‘o“ procesas

Infografikas. „Brexit‘o“ procesas

2016 m. gruodžio mėn. įvykusiame neformaliame susitikime 27 vadovai ir Europos Vadovų Tarybos pirmininkas bei Komisijos pirmininkas paskelbė pareiškimą, kuriame pareiškė esantys pasirengę pradėti derybas su JK, kai tik JK pateiks pranešimą pagal 50 straipsnį.

Jie taip pat susitarė dėl šios būsimų derybų dėl „Brexit“ tvarkos:

 1. Jungtinė Karalystė inicijuoja 50 straipsnio taikymą pranešdama Europos Vadovų Tarybai apie savo ketinimą išstoti iš ES
 2. ES 27 vadovai patvirtina derybų gaires, įskaitant derybų principus ir bendrąsias pozicijas. Prireikus jie atnaujins šias gaires derybų metu
 3. Gavusi Komisijos rekomendaciją, Bendrųjų reikalų taryba suteikia įgaliojimus pradėti derybas
 4. Taryba priima derybinius nurodymus dėl esminių klausimų ir dėl išsamių institucinių susitarimų. Derybų metu tie derybiniai nurodymai gali būti iš dalies keičiami ir papildomi
 5. Taryba paskirs Komisiją Sąjungos derybininku, kuri ves derybas 27 valstybių narių vardu. Komisija vyriausiuoju derybininku paskyrė Michelį Barnier. Derybų metu Komisija teiks ataskaitas vadovams bei Tarybai ir taip pat „išsamiai ir reguliariai informuos“ Europos Parlamentą
 6. Taryba ir jos parengiamieji organai užtikrins, kad derybos būtų vedamos laikantis ES 27 pateiktų gairių. Jomis Komisijai bus pateikiamos rekomendacijos.

„Patvirtinome organizacinę struktūrą, pagal kurią Europos Vadovų Taryba vykdys politinę proceso kontrolę, o Komisija atliks Sąjungos derybininko vaidmenį“, – pasakė Pirmininkas D. Tuskas po susitikimo.

Lapkričio 29 d.

D. Tuskas atsako į JK parlamento nariams rūpimus klausimus dėl ES ir JK piliečių statuso

Pirmininkas D. Tuskas atsakė į JK parlamento nariams rūpimus klausimus dėl ES piliečių statuso Jungtinėje Karalystėje ir Europoje gyvenančių ir dirbančių JK piliečių statuso.

„Jūs laiške paprašėte „vieną kartą ir visiems laikams išspręsti šį klausimą“ gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikime. Tai, tiesą sakant, reikštų, derybų pradžią jau gruodžio mėn. ES yra tam pasirengusi, tačiau tai gali įvykti tik inicijavus 50 straipsnio taikymą. (...) Sprendimas dėl 50 straipsnio taikymo inicijavimo priklauso tik nuo JK, ir mes jį visapusiškai gerbsime.“

„Kaip ir jūs, norėčiau išvengti tokios padėties, kuomet piliečiai taptų derybų įrankiais derybų procese. Kad taip nenutiktų, turėsime rasti aiškių ir išsamių sprendimų, kurie nebus vien gražiai skambančios formuluotės, bet suteiks piliečiams tikrų saugumo garantijų.“

Spalio 13 d.

D. Tuskas: griežtas „Brexit“ arba „jokio Brexit

„Vienintelė reali alternatyva „griežtam Brexityra „jokio Brexit“. Net jei šiandien vargu ar kas nors tiki, kad tai įmanoma“, – pareiškė Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Donaldas Tuskas, sakydamas kalbą Europos politikos centre Briuselyje.

Jis sakė, kad svarbiausia užduotis vedant derybas dėl išstojimo bus apsaugoti ES ir visų 27 jos šalių interesus. Jis taip pat pabrėžė, kad norint patekti į bendrąją Europos rinką, reikia pripažinti keturias ES laisves: asmenų, prekių, kapitalo ir paslaugų judėjimo laisves.

Spalio 2 d.

Spalio 2 d. Birmingeme surengtoje konferencijoje Jungtinės Karalystės Ministrė Pirmininkė Theresa May nurodė, kad JK iki 2017 m. kovo mėn. pabaigos oficialiai pradės derybų dėl išstojimo iš ES procesą.

Iš karto po to Pirmininkas Donaldas Tuskas palankiai įvertino šį pareiškimą. „Po šio pareiškimo pagaliau paaiškėjo, kada prasidės derybos dėl „Brexit“. Inicijavus 50 straipsnio taikymą, ES 27 imsis veiksmų, kad apsaugotų savo interesus“, – nurodė jis „Twitter“ žinutėje.

Rugsėjo 8 d.

Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Donaldas Tuskas nuvyko į Londoną pasikeisti nuomonėmis su Didžiosios Britanijos Ministre Pirmininke Theresa May.

„Pasakiau Ministrei Pirmininkei, jog esu įsitikinęs, kad visiems būtų naudinga pradėti derybas kuo greičiau, taip siekiant sumažinti ir galiausiai panaikinti netikrumą“, – pasakė jis po susitikimo.

Birželio 29 d.

Neformalus 27 valstybių ar vyriausybių vadovų susitikimas

„Esame pasiryžę likti vieningi ir dirbti ES sistemoje, kad būtų sprendžiamos XXI a. problemos ir rasti sprendimai mūsų tautų ir žmonių labui,“ – pasakė 27 vadovai bendrame pareiškime, parengtame po birželio 29 d. neformalaus susitikimo. Jie taip pat paragino JK vyriausybę kuo greičiau pranešti Europos Vadovų Tarybai apie savo ketinimą išstoti iš ES.

27 vadovai vėl susitiks 2016 m. rugsėjo mėn. ir pratęs diskusiją apie ES ateitį.

Birželio 28 d.

Europos Vadovų Taryba (2016 m. birželio 28 d.)

Europos Vadovų Taryba daugiausia dėmesio skyrė JK referendumo rezultatams. Ministras Pirmininkas Davidas Cameronas paaiškino po referendumo Jungtinėje Karalystėje susiklosčiusią padėtį. Po to įvyko pirmas pasikeitimas nuomonėmis.

„Vadovai supranta, kad dabar reikia šiek tiek laiko padėčiai JK nusistovėti. Tačiau jie taip pat tikisi, kad JK vyriausybės ketinimai bus apibrėžti kuo greičiau“, – pasakė Pirmininkas D. Tuskas po susitikimo surengtoje spaudos konferencijoje.

Birželio 24 d.

Pirmininko Donaldo Tusko pareiškimas spaudai dėl JK referendumo rezultatų

„Esame pasirengę šiam neigiamam scenarijui. Teisinio vakuumo nebus“, – pasakė Pirmininkas Donaldas Tuskas po to, kai buvo paskelbti oficialūs JK referendumo rezultatai.

Birželio 24 d.

ES vadovų ir pirmininkaujančių Nyderlandų bendras pareiškimas dėl Jungtinės Karalystės referendumo rezultatų

„Laisvu ir demokratiniu procesu britai pareiškė norą palikti Europos Sąjungą. Apgailestaujame dėl šio sprendimo, tačiau gerbiame jį“, – pasakė Pirmininkas D. Tuskas, Pirmininkas J. C. Junckeris, Pirmininkas M. Schultzas ir Nyderlandų Ministras Pirmininkas M. Rutte bendrame pareiškime.

„Kaip buvo susitarta, 2016 m. vasario 18–19 d. Europos Vadovų Tarybos susitikime pasiektas „Naujas susitarimas dėl Jungtinės Karalystės Europos Sąjungoje“ nebeįsigalios ir nustoja egzistuoti. Iš naujo deramasi nebus“, – pridūrė jie.

Birželio 23 d.

JK referendumas

2016 m. birželio 23 d. JK piliečiai balsavo už išstojimą iš Europos Sąjungos. Balsavimas įvyko po intensyvių derybų dėl susitarimo, kuris sustiprintų Jungtinės Karalystės specialų statusą Europos Sąjungoje.