Pagrindiniai tikslai:

  • padėti užtikrinti konvergenciją ir stabilumą ES 
  • padėti užtikrinti patikimus viešuosius finansus
  • skatinti ekonomikos augimą 
  • užkirsti kelią perviršiniam makroekonominiam disbalansui ES
  • įgyvendinti strategiją „Europa 2020“.

Europos semestras yra ekonominės ir fiskalinės politikos koordinavimo Europos Sąjungoje ciklas. Jis yra Europos Sąjungos ekonomikos valdymo sistemos dalis.

Daugiausia jo veiklos vykdoma 6 mėnesių laikotarpiu nuo kiekvienų metų pradžios, todėl jis ir vadinamas semestru.

Europos semestro metu valstybės narės derina savo biudžeto ir ekonominę politiką su ES lygiu sutartais tikslais ir taisyklėmis. 

Kokia politika koordinuojama Europos semestro metu?

Europos semestras apima 3 ekonominės politikos koordinavimo sritis:

  • struktūrines reformas, daugiausia dėmesio skiriant ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo skatinimui pagal strategiją „Europa 2020“
  • fiskalinę politiką, kad būtų užtikrintas viešųjų finansų tvarumas pagal Stabilumo ir augimo paktą
  • perviršinio makroekonominio disbalanso prevenciją.

Kodėl buvo sukurtas Europos semestras?

Pastarojo meto ekonomikos krizė parodė, kad reikia labiau valdyti ekonomiką ir geriau koordinuoti politiką tarp ES valstybių narių.

Sąjungoje, kurioje šalių ekonomika yra labai integruota, geresnis politikos koordinavimas gali padėti išvengti neatitikimų ir padėti užtikrinti konvergenciją ir stabilumą visoje ES bei jos valstybėse narėse.

Iki 2010 m. galiojusios ekonominės politikos koordinavimo procedūros buvo vykdomos viena nuo kitos atskirai.

Tačiau valstybės narės suprato, kad šių procedūrų tvarkaraščius reikia suderinti siekiant supaprastinti procesą ir geriau suderinti nacionalinės biudžeto, ekonomikos augimo ir užimtumo politikos tikslus, kartu atsižvelgiant į tikslus, kuriuos jos nustatė ES lygiu.

Be to, reikėjo išplėsti priežiūros ir koordinavimo sritis, kad jos platesniu mastu apimtų makroekonominę politiką.

Dėl šių priežasčių bei įgyvendinant platesnę ES ekonomikos valdymo reformą, 2010 m. Europos Vadovų Taryba nusprendė sukurti Europos semestrą. Šio proceso teisinis pagrindas yra vadinamasis šešių dokumentų rinkinys – 6 teisės aktai, kuriais reformuotas Stabilumo ir augimo paktas. Pirmasis Europos semestro ciklas įvykdytas 2011 m.