Reagavimas į užsienio teroristų kovotojų problemą ir neseniai įvykdytus teroristinius išpuolius Europoje

Chronologija: užsienio teroristai kovotojai ir neseniai įvykdyti teroristiniai išpuoliai Europoje

2017 06 22

ES vadovai dar kartą patvirtino įsipareigojimą bendradarbiauti ES lygmeniu

2017 06 09

Taryba atnaujino kovos su radikalizacija ir verbavimu teroristinei veiklai gaires

2017 03 27

Tarybos išvados dėl Komisijos pateikto kovos su kelionės dokumentų klastojimu veiksmų plano

2017 03 07

Taryba priėmė direktyvą dėl kovos su terorizmu

2017 03 07

Taryba priėmė reglamentą, kuriuo siekiama sugriežtinti patikrinimus prie išorės sienų

Tikėtina, kad grėsmė, kurią kelia radikalėjantys europiečiai (daugelis iš jų taip pat išvyksta kovoti į užsienį), išliks ir ateinančiais metais. Norint veiksmingai reaguoti į šiuos reiškinius reikia laikytis visapusiško požiūrio ir prisiimti ilgalaikį įsipareigojimą.

Pagrindinė atsakomybė kovojant su terorizmu tenka valstybėms narėms. Tačiau ES gali ir turėtų teikti paramą, kuri padėtų reaguoti į šios grėsmės tarpvalstybinį pobūdį.

Tarybos vaidmuo

Nuo 2013 m. pradžios radikalizacijos ir užsienio teroristų kovotojų klausimai buvo reguliariai svarstomi ES Tarybos posėdžių ir Europos Vadovų Tarybos susitikimų darbotvarkių punktai. ES Taryba ir Europos Vadovų Taryba parengė visapusišką atsaką, įskaitant tiek vidaus, tiek išorės veiksmų kryptis.

Po 2015 m. sausio mėn. Paryžiuje įvykdytų teroristinių išpuolių Europos Sąjunga nusprendė sustiprinti savo atsakomuosius veiksmus ir paspartinti sutartų priemonių įgyvendinimą. Vasario 12 d. ES vadovai aptarė tolesnius veiksmus ir susitarė dėl pareiškimo, kuriuo ES ir valstybės narės vadovausis savo darbe artimiausiais mėnesiais. Šiame pareiškime paraginta imtis konkrečių priemonių, daugiausia dėmesio skiriant trims veiklos sritims:

  • piliečių saugumo užtikrinimui
  • radikalizacijos prevencijai ir vertybių saugojimui
  • bendradarbiavimui su tarptautiniais partneriais.

ES vadovų pareiškimo pagrindas – vidaus reikalų, teisingumo, ekonomikos ir užsienio reikalų ministrų per pastaruosius mėnesius atliktas darbas.

2015 m. gruodžio mėn. ES valstybių ir vyriausybių vadovai pažymėjo, kad visiškas pareiškime nustatytų priemonių įgyvendinimas vis dar yra prioritetas.

Pagrindiniai veiksmai ES saugumui didinti

Geresnė šaunamųjų ginklų kontrolė

2017 m. balandžio 25 d. Taryba priėmė direktyvą dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės. Šia direktyva siekiama pagerinti esamus teisės aktus atsižvelgiant į pastaruoju metu Europoje įvykdytus teroristinius išpuolius.

Į direktyvą įtrauktos priemonės siekiant pagerinti šaunamųjų ginklų atsekamumą ir užkirsti kelią šaunamųjų ginklų reaktyvavimui arba perdirbimui. Taip pat nustatytos griežtesnės taisyklės, taikomos pavojingiausių šaunamųjų ginklų įsigijimui ir laikymui.

Infografikas. Siekiant saugesnės Europos: dalijimasis informacija

Siekiant saugesnės Europos: dalijimasis informacija

Teroristinių nusikaltimų kriminalizavimas

2017 m. kovo 7 d. Taryba priėmė direktyvą dėl kovos su terorizmu. Naujosiomis taisyklėmis sustiprinama ES teisinė sistema siekiant užkirsti kelią teroristiniams išpuoliams ir spręsti užsienio teroristų kovotojų reiškinio problemą. Direktyva kriminalizuojamos tokios veikos kaip dalyvavimas teroristų mokyme arba keliavimas terorizmo tikslais, taip pat tokių kelionių organizavimas ar palengvinimas.

Sugriežtinti patikrinimai prie išorės sienų

2017 m. kovo 7 d. Taryba taip pat priėmė reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Šengeno sienų kodeksas siekiant sugriežtinti atitinkamų duomenų bazių tikrinimą prie išorės sienų. Šiuo pakeitimu valstybės narės įpareigojamos atitinkamose duomenų bazėse sistemingai tikrinti visus asmenis, kai jie kerta išorės sienas.

Naujas Komisijos narys, atsakingas už saugumo sąjungą

2016 m. rugsėjo 19 d. Taryba bendru sutarimu su Komisijos Pirmininku Jeanu-Claude’u Junckeriu paskyrė Julianą Kingą nauju Komisijos nariu, atsakingu už saugumo sąjungą. Eidamas šias naujas pareigas, Komisijos narys rems Europos saugumo darbotvarkės įgyvendinimą.

Infografikas. Siekiant saugesnės Europos: duomenų bazių sujungimas

Siekiant saugesnės Europos: duomenų bazių sujungimas

Geresnis keitimasis informacija

2015 m. gruodžio 18 d. Europos Vadovų Taryba savo išvadose paragino skubiai pagerinti informacinių sistemų sąveikumą. 2016 m. birželio 10 d. ministrai patvirtino veiksmų gaires, skirtas keitimuisi informacija ir informacijos valdymui, įskaitant sąveikumo sprendimus, stiprinti.

2017 m. birželio 9 d. Taryba priėmė išvadas dėl keitimosi informacija gerinimo ir ES informacinių sistemų sąveikumo užtikrinimo. Šiose išvadose remiamasi Aukšto lygio informacinių sistemų ir sąveikumo ekspertų grupės, kurią Komisija įsteigė 2016 m., galutine ataskaita.

ES kovos su terorizmu centras

Remiantis 2015 m. lapkričio 20 d. Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos sprendimu, 2016 m. sausio mėn. pradėjo veikti Europos kovos su terorizmu centras. Tai platforma, kuria naudodamosi valstybės narės gali aktyviau dalytis informacija ir intensyvinti operatyvinį bendradarbiavimą užsienio teroristų kovotojų stebėsenos ir jų veiklos tyrimo, taip pat neteisėtos prekybos šaunamaisiais ginklais ir teroristų finansavimo klausimais.

Kova su ekstremizmu internete

2015 m. kovo mėn. Taryba įgaliojo Europolą sukurti specialų padalinį kovai su teroristų propaganda internete. ES internetinės informacijos žymėjimo padalinys (EU IRU) sukurtas 2015 m. liepos mėn. Jis siekia, be kita ko, nustatyti, kuris turinys internete yra teroristinio ir smurtinio ekstremistinio pobūdžio, ir teikti valstybės narėms rekomendacijas šiuo klausimu.

2017 m. birželio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikime ES vadovai paragino pramonę padėti kovoti su terorizmu ir nusikalstamumu internete. Vadovai tikisi, kad pramonė sukurs pramonės forumą ir pagerins automatinį su terorizmu susijusio turinio aptikimą ir pašalinimą. Prireikus tai turėtų būti papildyta atitinkamomis teisėkūros priemonėmis ES lygmeniu.

Sustiprintas bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis

2015 m. vasario mėn. Taryba nusprendė suintensyvinti kovos su terorizmu išorės veiksmus, visų pirma Viduržemio jūros regione, Artimuosiuose Rytuose, Šiaurės Afrikoje, Persijos įlankoje ir Sahelyje:

  • bus sustiprintas bendradarbiavimas su pagrindiniais partneriais
  • bus pradėti nauji pajėgumų stiprinimo projektai
  • bus suintensyvinti kovos su radikalizacija ir smurtiniu ekstremizmu veiksmai.

2014 m. spalio mėn. Taryba priėmė ES kovos su terorizmu / užsienio kovotojais strategiją, kurioje daugiausia dėmesio skiriama Sirijai ir Irakui. Šioje strategijoje apibrėžiamos septynios prioritetinės sritys, įskaitant bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis gerinimą siekiant aptikti verbavimo tinklus ir nustatyti užsienio kovotojų tapatybę.