Bratislavos deklaracija ir veiksmų gairės

Europos Vadovų Taryba

Bratislavos deklaracija

Šiandien susitinkame Bratislavoje kritiniu mūsų Europos projektui metu. 27 valstybių narių Bratislavos aukščiausiojo lygio susitikimas skirtas tam, kad kartu įvertintume dabartinę Europos Sąjungos padėtį ir aptartume mūsų bendrą ateitį. Visi susitarėme dėl šių bendrų principų.

Nors viena šalis nusprendė pasitraukti, likusioms šalims ES tebėra nepakeičiama. Pasibaigus karams ir stipriam susiskaidymui mūsų žemyne, ES užtikrino taiką, demokratiją ir sudarė sąlygas mūsų šalims klestėti. Daugelis ES nepriklausančių šalių ir regionų dar tik siekia tokių laimėjimų. Esame pasiryžę užtikrinti 27 valstybių narių ES sėkmę, remdamiesi šia bendra istorija.

ES nėra tobula, tačiau tai geriausia mūsų turima priemonė naujiems uždaviniams, su kuriais susiduriame, spręsti. Mums reikia, kad ES ne tik garantuotų taiką ir demokratiją, bet ir mūsų žmonių saugumą. Mums reikia, kad ES geriau patenkintų jų poreikius ir norus laisvai gyventi, studijuoti, dirbti, judėti ir klestėti visame mūsų žemyne ir naudotis turtingu Europos kultūros paveldu.

Turime pagerinti tarpusavio komunikaciją tarp valstybių narių, su ES institucijomis, bet svarbiausia – su mūsų piliečiais. Turėtume užtikrinti, kad mūsų sprendimai būtų aiškesni, vartoti aiškias ir atviras formuluotes, sutelkti dėmesį į piliečių lūkesčius, drąsiai užginčydami ekstremalių ar populistinių politinių jėgų siūlomus pernelyg supaprastintus sprendimus.

Bratislavoje įsipareigojome per artimiausius mėnesius pasiūlyti piliečiams patrauklios ES, kuria jie galėtų pasitikėti ir kurią jie galėtų remti, viziją. Esame įsitikinę, kad turime valios ir gebėjimą tai pasiekti.

Palankiai įvertinome Komisijos Pirmininko pranešimą apie Sąjungos padėtį. Plataus masto debatuose aptarėme pagrindinius artimiausių mėnesių prioritetus. Šiuo pagrindu Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas, Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė ir Komisija pasiūlė toliau išdėstytą darbo programą („Bratislavos veiksmų gaires“):

Bratislavos veiksmų gairės

I. Bendras įvertinimas ir tikslas

 • Pasiryžę užtikrinti 27 valstybių narių ES sėkmę.
 • Mūsų laukia daug bendrų uždavinių: žmonėms kelia susirūpinimą padėtis, kuri suvokiama kaip nepakankamai kontroliuojama, taip pat kelia baimę migracija, terorizmas ir ekonominis bei socialinis nestabilumas. Šiuos klausimus per artimiausius mėnesius reikia spręsti prioriteto tvarka.
 • Veikdamos drauge, 27 ES valstybės narės turi priemonių šiems uždaviniams spręsti. Esame pasiryžę rasti bendrus sprendimus, taip pat ir tais klausimais, kuriais mūsų nuomonės nesutampa; mūsų prioritetas čia ir dabar yra pademonstruoti vienybę ir užtikrinti politinę įvykių kontrolę kuriant bendrą ateitį.
 • Turime aiškiai parodyti, ką gali ES, o ką turi daryti valstybės narės, užtikrinti, kad galėtume įvykdyti savo pažadus.

II. Migracija ir išorės sienos

Tikslas

 • Niekada nebeleisti, kad atsinaujintų nekontroliuojami srautai, kokie buvo pernai, ir toliau mažinti neteisėtų migrantų skaičių.
 • Užtikrinti visišką mūsų išorės sienų kontrolę ir grįžti prie Šengeno.
 • Didinti ES konsensusą dėl ilgalaikės migracijos politikos ir taikyti atsakomybės bei solidarumo principus.

Konkrečios priemonės

a) visiškas įsipareigojimas įgyvendinti ES ir Turkijos pareiškimą, taip pat tolesnė parama Vakarų Balkanų šalims;

b) šiandien prisiimtas tam tikrų valstybių narių įsipareigojimas teikti neatidėliotiną pagalbą Bulgarijos sienos su Turkija apsaugai stiprinti ir toliau teikti paramą kitoms valstybėms, kurios pirmosios susiduria su migrantų antplūdžiu;

c) užtikrinimas, kad iki metų pabaigos visapusiškai pradėtų veikti Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, dėl kurių jau priimtas teisės aktas, greitojo reagavimo pajėgumai;

d) migracijos srities susitarimai dėl bendradarbiavimo ir dialogo su trečiosiomis šalimis, kuriais siekiama sumažinti neteisėtos migracijos srautus ir padidinti grąžinamų asmenų dalį; tai gruodžio mėn. susitikime turi įvertinti Europos Vadovų Taryba;

e) tolesnis darbas didinant ES konsensusą ilgalaikės migracijos politikos srityje, be kita ko, dėl to, kaip ateityje turi būti taikomi atsakomybės ir solidarumo principai.

III. Vidaus ir išorės saugumas

Vidaus saugumas

Tikslas

 • Imtis visų būtinų veiksmų, kuriais valstybėms narėms padedama užtikrinti vidaus saugumą ir kovoti su terorizmu.

Konkrečios priemonės

a) intensyvesnis valstybių narių saugumo tarnybų bendradarbiavimas ir keitimasis informacija;

b) būtinų priemonių, kuriomis užtikrinama, kad visi Sąjungos išorės sienas kertantys asmenys, įskaitant ES valstybių narių piliečius, būtų patikrinami naudojantis atitinkamomis duomenų bazėmis, kurios turi būti tarpusavyje sujungtos, patvirtinimas;

c) pradiniai veiksmai siekiant įkurti ES kelionių informacijos ir leidimų sistemą (ETIAS), kad būtų sudarytos sąlygos išankstiniams patikrinimams ir prireikus būtų neleidžiama atvykti keliautojams, kuriems netaikomas reikalavimas turėti vizą;

d) sistemingos pastangos kovoti su radikalizacija, įskaitant išsiuntimą ir draudimą atvykti, jei tai pagrįsta, taip pat ES parama valstybių narių prevencijos veiksmams.

Išorės saugumas ir gynyba

Tikslas

 • Susidarius sudėtingoms geopolitinėms aplinkybėms stiprinti ES bendradarbiavimą išorės saugumo ir gynybos srityje.

Konkrečios priemonės

a) gruodžio mėn. Europos Vadovų Taryba turi nuspręsti dėl konkretaus įgyvendinimo plano saugumo ir gynybos srityje ir dėl to, kaip geriau pasinaudoti Sutartyse numatytomis galimybėmis, visų pirma pajėgumų srityje;

b) nedelsiant pradėti įgyvendinti bendrą deklaraciją su NATO.

IV. Ekonominis ir socialinis vystymasis, jaunimas

Tikslas

 • Sukurti perspektyvią ekonominę ateitį visiems, apsaugoti mūsų gyvenimo būdą ir suteikti geresnių galimybių jaunimui.

Konkrečios priemonės

a) gruodžio mėn.: sprendimas dėl Europos strateginių investicijų fondo veiklos pratęsimo, atsižvelgiant į įvertinimą;

b) 2017 m. pavasarį Europos Vadovų Taryba: pažangos, padarytos įgyvendinant įvairias bendrosios rinkos strategijas (įskaitant bendrąją skaitmeninę rinką, kapitalų rinkų sąjungą, energetikos sąjungą), peržiūra;

c) spalio mėn. Europos Vadovų Taryba turi nagrinėti, kaip užtikrinti tvirtą prekybos politiką, kuria gaunama naudos iš atvirų rinkų, kartu atsižvelgiant į piliečiams susirūpinimą keliančius klausimus;

d) gruodžio mėn.: sprendimai dėl ES paramos valstybėms narėms kovojant su jaunimo nedarbu ir dėl jaunimui skirtų sustiprintų ES programų.

V. Tolesni veiksmai

 • Įvykdyti pažadus: stiprinti priimtų sprendimų įgyvendinimo peržiūros mechanizmą. Valstybių narių ir institucijų lojalus bendradarbiavimas ir bendravimas.
 • Bratislavos susitikimas yra proceso pradžia. Būsimi oficialūs Europos Vadovų Tarybos susitikimai sudarys sąlygas imtis konkrečių tolesnių veiksmų pirmiau nurodytais klausimais. 27 valstybių narių vadovai posėdžiaus neformaliame susitikime, įvyksiančiame 2017 m. pradžioje Valetoje. 2017 m. kovo mėn. vadovai susitiks Romoje paminėti Romos sutarčių 60 metų sukaktį, ir tame susitikime bus užbaigtas Bratislavoje pradėtas procesas bei nustatytos gairės mūsų bendrai ateičiai.