Eiti į turinį
Prenumerata el. paštu

Sąžiningas darbo jėgos judumas ES

Apžvalga

Taryba siekia didinti sąžiningą darbo jėgos judumą Europoje.

Darbuotojų komandiravimas

Reformuotomis taisyklėmis komandiruoti darbuotojai bus geriau apsaugoti nuo jų teisių pažeidimų

Europos kovos su nedeklaruojamu darbu platforma

Ji suburs Komisiją ir nacionalines institucijas, atsakingas už kovą su nedeklaruojamu darbu.

EURES reforma

Pertvarkytas Europos darbo vietų tinklas teiks geresnes darbo vietų paieškos ir įdarbinimo paslaugas ES

ES siekia didinti sąžiningą darbo jėgos judumą Europoje šalindama jam trukdančias kliūtis.

ES remia judumą padėdama darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams Europoje rasti vieniems kitus, kad ir kur jie būtų. Ji taip pat siekia užtikrinti, kad ES mobilieji darbuotojai nebūtų išnaudojami, ir stengiasi padėti koordinuoti veiksmus, kuriais kovojama su nedeklaruojamu darbu.

Darbo jėgos judumas ES

  • 6,9 milijono ES piliečių gyvena ir dirba ne savo, bet kitoje ES šalyje
  • yra daugiau kaip 1,1 milijono tarpvalstybinių ar pasienio darbuotojų, t. y. ES piliečių, kurie dirba kitoje ES šalyje nei ta, kurioje gyvena.

Politikos taikymo sritis

1. Europos valstybinių užimtumo tarnybų tinklo (EURES) reforma

Reforma siekiama užtikrinti, kad EURES interneto portale būtų pranešama apie daugiau darbo vietų ir kad šią informaciją būtų lengviau surasti. Ja taip pat siekiama visoje Europoje užtikrinti geresnę pagalbą darbo paieškos ir įdarbinimo srityse ir užtikrinti geriausią darbdavio ir darbuotojo suderinimą.

Pasiekus susitarimą su Europos Parlamentu, 2015 m. gruodžio 2 d. Nuolatinių atstovų komitetas patvirtino naująsias taisykles.

2. Europos kovos su nedeklaruojamu darbu platformos sukūrimas

Naujojoje platformoje, kurios veikloje dalyvauja Komisija ir nacionalinės institucijos, atsakingos už kovą su nedeklaruojamu darbu, sudarytos sąlygos keistis informacija ir geriausios praktikos pavyzdžiais. Vėliau platformoje bus skatinamas personalo iš įvairių šalių mokymas ir bendri tarpvalstybiniai patikrinimai.

Sprendimas dėl platformos sukūrimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje buvo paskelbtas 2016 m. kovo 11 d. Platforma oficialiai pradėjo veikti 2016 m. gegužės mėn.

3. Geresnis ES taisyklių dėl darbuotojų komandiravimo vykdymo užtikrinimas

Direktyva dėl darbuotojų komandiravimą reglamentuojančio teisės akto vykdymo užtikrinimo siekiama užtikrinti geresnes galimybes komandiruotiems darbuotojams naudotis savo teisėmis, sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybiniam paslaugų teikimui ir kovoti su socialiniu dempingu. Jos tikslas – užtikrinti, kad būtų geriau taikomos galiojančios taisyklės, jų nekeičiant.

Taryba direktyvą priėmė 2014 m. gegužės 13 d. Ji įsigaliojo po priėmimo. Dabar valstybės narės turi iki 2016 m. birželio 18 d. perkelti direktyvą į savo nacionalinius įstatymus.