Bendros Europos prieglobsčio sistemos reforma

Pagal bendrą Europos prieglobsčio sistemą (BEPS) nustatyti bendri minimalieji požiūrio į visus prieglobsčio prašytojus ir visų prieglobsčio prašymų nagrinėjimo standartai.

Praktiškai su prieglobsčio prašytojais elgiamasi skirtingai, o pripažinimo rodikliai skirtingose valstybėse narėse yra nevienodi.

Dėl šių skirtumų gali būti paskatintas antrinis judėjimas ir palankiausios prieglobsčiui valstybės paieška – šias problemas paaštrino nuo 2015 m. pradžios vykstanti pabėgėlių ir migrantų krizė. Todėl kelios valstybės narės įdiegė laikiną vidaus sienų kontrolę.

Bendros Europos prieglobsčio sistemos reforma siekiama:

  • užtikrinti, kad sistema būtų efektyvesnė ir atsparesnė migracijos spaudimui
  • pašalinti traukos veiksnius ir antrinį judėjimą
  • kovoti su piktnaudžiavimu ir teikti pakankamą paramą labiausiai paveiktoms valstybėms narėms.

 

2017

Birželio 23 d.

ES vadovai dar kartą patvirtino įsipareigojimą reformuoti BEPS

Birželio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikime ES vadovai pakartojo, kad reikia reformuoti bendrą prieglobsčio sistemą. „Remiantis Maltos pirmininkavimo laikotarpiu padaryta pažanga, susiformavo bendras supratimas, kad reformuota BEPS reikia užtikrinti tinkamą atsakomybės ir solidarumo pusiausvyrą“, – nurodė vadovai.

Europos Vadovų Taryba paprašė Tarybos tęsti derybas ir prireikus iš dalies pakeisti pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, padedant Komisijai.

Laikina vidaus sienų kontrolė

Keliose valstybėse narėse esama trūkumų užtikrinant veiksmingą išorės sienų kontrolę, nes vyksta migracijos ir pabėgėlių krizė. Dėl šių trūkumų atsirado antrinis neteisėtų migrantų judėjimas, keliantis rimtą grėsmę viešajai tvarkai ar vidaus saugumui keliose valstybėse narėse.

2017 m. vasario mėn. Taryba priėmė rekomendaciją pratęsti laikiną vidaus sienų kontrolę Austrijoje, Vokietijoje, Danijoje, Švedijoje ir Norvegijoje. Ši kontrolė gali būti vykdoma tik konkrečiuose jų sienų ruožuose ir ne ilgiau kaip tris mėnesius. Šis sprendimas grindžiamas 2016 m. gegužės mėn. priimtu sprendimu 6 mėnesiams pratęsti laikiną vidaus sienų kontrolę šiose šalyse; 2016 m. lapkričio mėn. ši kontrolė buvo pratęsta dar trims mėnesiams.

Pirminiu 2016 m. gegužės mėn. sprendimu atsižvelgiama į 2016 m. vasario mėn. priimtą Komisijos rekomendaciją dėl trūkumų, nustatytų vertinant, kaip Graikija taiko Šengeno acquis išorės sienų valdymo srityje, šalinimo.

Šengeno sienų kodekse nustatyta, kad jeigu praėjus trims mėnesiams nuo tokios rekomendacijos priėmimo rimti trūkumai vis dar nėra pašalinti, o priemonės, kurių buvo imtasi, yra nepakankamos, Komisija gali pradėti taikyti 29 straipsnyje numatytą procedūrą.

Taikydama šią procedūrą Komisija gali pasiūlyti Tarybai priimti rekomendaciją dėl vienos ar kelių vidaus sienų kontrolės atnaujinimo. Ši kontrolė gali būti vykdoma daugiausia šešis mėnesius. Ji gali būti pratęsiama papildomiems šešių mėnesių laikotarpiams, bet negali būti vykdoma ilgiau nei dvejus metus.