Ribojamosios priemonės, vadinamosios sankcijos, yra viena pagrindinių ES bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) priemonių. ES jas naudoja kaip vieną iš integruoto ir visapusiško politikos metodo, apimančio politinį dialogą, papildomas pastangas ir kitų turimų priemonių naudojimą, komponentų.

Pagrindiniai tikslai priimant sankcijas

 • apsaugoti ES vertybes, pagrindinius interesus ir užtikrinti saugumą
 • išsaugoti taiką
 • stiprinti ir remti demokratiją, teisinę valstybę, žmogaus teises ir tarptautinės teisės principus
 • užkirsti kelią konfliktams ir didinti tarptautinį saugumą.

Sankcijomis siekiama subjektų, kuriems jos nustatomos, politikos ar elgesio pokyčių, siekiant propaguoti BUSP tikslus. Jos gali būti skirtos:

 • ES nepriklausančių šalių vyriausybėms dėl jų politikos
 • subjektams (bendrovėms), sudarantiems sąlygas politikai, dėl kurios taikomos sankcijos, vykdyti
 • grupėms ar organizacijoms, pavyzdžiui, teroristinėms grupuotėms
 • asmenims, remiantiems politiką, dėl kurios taikomos sankcijos, dalyvaujantiems teroristinėje veikloje ir kt.

Jos rengiamos taip, kad būtų kuo labiau sumažintos neigiamos pasekmės subjektams, kurie nėra atsakingi už politiką ar veiksmus, dėl kurių patvirtintos sankcijos. Visų pirma ES dirba, kad kuo labiau sumažintų poveikį vietos civiliams gyventojams ir atitinkamoje šalyje ar palaikant santykius su atitinkama šalimi vykdomai teisėtai veiklai.

Visos ES patvirtintos ribojamosios priemonės visiškai atitinka įsipareigojimus pagal tarptautinę teisę, įskaitant įsipareigojimus, susijusius su žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis.

Gairės dėl ribojamųjų priemonių

2004 m. Politinis ir saugumo komitetas susitarė dėl tam tikrų pagrindinių principų dėl:

 • sankcijų naudojimo
 • jų įgyvendinimo
 • jų poveikio vertinimo ir kontrolės būdų.

Šie pagrindiniai principai yra įtraukti į Ribojamųjų priemonių įgyvendinimo ir vertinimo gaires, kurias pirmą kartą Taryba priėmė 2003 m., o 2005 m., 2009 m. ir 2012 m. peržiūrėjo ir atnaujino.